Poland

Kwiat jabłoni wygrał z AC/DC

Powieœciopisarz Jakub Æwiek

Fotorzepa, Przemek Paczkowski

Powieœciopisarz Jakub Æwiek poleca w "Plusie Minusie".

Ostatnio przeczyta³em „Czarnego Lamparta, Czerwonego Wilka", ksi¹¿kê zupe³nie inn¹ od sensacji i krymina³u, które sam tworzê. To nowa powieœæ fantasy Marlona Jamesa, która odwo³uje siê do pierwotnych religii i kultury afrykañskiej, a jednoczeœnie do œwiata superbohaterów, którzy trzês¹ dzisiejsz¹ popkultur¹. Œwietny pod wzglêdem jêzykowym miszmasz. Uda³o mi siê te¿ przedpremierowo zdobyæ ksi¹¿kê Wojtka Chmielarza pt. „Wilko³ak", która zamyka jego cykl gliwicki. To powieœciowe „Pulp Fiction", opowieœæ Chmielarza cechuje bowiem charakterystyczna akcja i groteska, podobna w³aœnie do tej z filmu Tarantino. To dobre podsumowanie wielu w¹tków i ca³ego cyklu, na co czytelnicy – w tym ja – czekali.

Przeczyta³em te¿ „The Lock Artist" Steve'a Hamiltona. To historia z³odzieja, œwietnego w swoim fachu kasiarza. Œrodowisko, w którym siê obraca, próbuje go na ró¿ne sposoby wykorzystaæ, wiêc on bacznie œledzi wydarzenia. To wszystko daje nam zna...

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude