Poland

Legendarny Colt, z którego zginął znany bandyta na aukcji

Zabytkowy Colt, z którego szeryf Pat Garrett zabi³ Billy The Kida trafi na aukcje w Bonhams. Dom aukcyjny szacuje jego wartoœæ na 2-3 mln dolarów (8-12 mln z³otych).

Billy the Kid zosta³ zastrzelony przez szeryfa Pata Garretta w jego kryjówce na ranczu w Fort Summer w stanie Nowy Meksyk 14 lipca 1881 roku.

Colt ma wyryty numer seryjny 55093, ma kaliber 44-40, lufa 7 1/2 cala. Orzechowy uchwyt. Stan: Bardzo dobry ze œladami b³êkitu na rowkach beczkowych i cylindrycznych oraz innych obszarach chronionych. Ma mocno zu¿yte uchwyty. Ma te¿ certyfikat autentycznoœci.

Colt zostanie wystawiony na aukcji 27 lipca i znajduje siê obecnie w prywatnej kolekcji.

Billy Kid, który tak naprawdê nazywa³ siê William Bonney lub Wiliam Henry McCarty, to jeden z najbardziej znanych XIX-wiecznych amerykañskich rewolwerowców i jeden z najs³ynniejszych przestêpców Dzikiego Zachodu. Oskar¿any by³ o zabójstwo 21 osób, choæ tak naprawdê zapewne zastrzeli³ "tylko" osiem osób. Kidy szeryfem hrabstwa Lincoln zosta³ Pat Garrett jego g³ównym celem mia³o byæ po³o¿enie kresu dzia³alnoœci Kida i jego bandy, nadaj¹cej na ludzi, rabuj¹cej i zabijaj¹cej.

O polowaniu szeryfa Garreta na Kida opowiada antywestern "Pat Garrett i Billy Kid" z muzyka Boba Dylana.

Pistolet Pata Garretta jest legendarn¹ broni¹ paln¹ u¿ywan¹ w trakcie historycznych zdarzeñ na Zachodzie, a tak¿e jedn¹ z najlepiej udokumentowanych. Na dodatek nigdy wczeœniej nie pojawi³a siê ona na publicznych aukcjach. Wed³ug analityków cena colta mo¿e przewy¿szyæ wycenê domu aukcyjnego.

Oprócz broni szeryfa Garretta, Bonhams sprzedaje równie¿ broñ, której Billy the Kid u¿y³ podczas ucieczki, wœród wielu innych przedmiotów zwi¹zanych z banit¹.

Whitney Double Barrel Hammer, który nale¿a³ do zastêpcy szeryfa Boba Olingera, jest jedyn¹ broni¹ paln¹, o której wiadomo, ¿e by³a u¿ywana przez Billy'ego Kida i ma zosta³a wyceniona na 200 tys. - 300 tys. dolarów - pisze CNN.

Na aukcjê trafi te¿ odrêcznie napisana umowa Pata Garretta na publikacjê jego ksi¹¿ki "Authentic Life of Billy the Kid", która opowiada³a jego wersjê wydarzeñ. Rêkopis wyceniono na 8 tys. - 12 tys. dolarów.

Wszystkie pami¹tki na aukcji pochodz¹ z kolekcji Theresy Earle, która wraz ze swoim zmar³ym mê¿em Jimem nale¿y do najbardziej cenionych kolekcjonerów historycznej broni palnej na Zachodzie. W sumie na sprzeda¿ w Bonhams trafi 265 pami¹tek.

Football news:

Barca secretary after 0:0 with Cadiz: We support Koeman. He is our coach
Rüdiger about the future: I haven't talked to other clubs yet, only with Chelsea
Roma can appeal against the removal of Pellegrini in the match with Udinese
Gerard Pique: I'm not in Barca to be second or third, but to fight for trophies
Mourinho about 1-0 with Udinese: The first 35 minutes of Roma showed their best quality football of the season
Where is Leo Messi? Cadiz fans trolled Barca with a song after 0:0
Koeman about the referee after 0:0 with Cadiz: In this country, they are removed for nothing