Poland

Lekarz odpowie za śmierć pacjenta

Zarzuty umyœlnego nara¿enia pacjenta na niebezpieczeñstwo utraty ¿ycia oraz nieumyœlne spowodowanie jego œmierci us³ysza³ by³y ju¿ lekarz ze Szpitala Miejskiego w Sosnowcu.

Maj¹ one zwi¹zek ze œmierci¹ 39-letniego pacjenta w tej placówce w marcu ubieg³ego roku. Mê¿czyzna przez dziewiêæ godzin czeka³ na pomoc. Nie otrzyma³ jej na czas, a w efekcie tego zmar³.

Jak informuje lokalny „Dziennik Zachodn" lekarz us³ysza³ w Prokuraturze Regionalnej w Katowicach zarzut umyœlnego nara¿enia pacjenta na niebezpieczeñstwo utraty ¿ycia, skutkuj¹cego nieumyœlnym spowodowaniem jego œmierci.

- Maj¹c na wzglêdzie dobro prowadzonego postêpowania, w tym stan zaawansowania postêpowania dowodowego, jedynie mo¿liwym obecnie jest wskazanie, i¿ podejrzany nie przyzna³ siê do pope³nienia zarzucanego mu czynu, korzystaj¹c z przys³uguj¹cego mu uprawnienia do odmowy sk³adania wyjaœnieñ – przekaza³ prok. Ireneusz Kunert, z zespo³u prasowego Prokuratury Regionalnej w Katowicach lokalnemu gazecie.

O sprawie œmierci 39-letniego Krzysztofa by³o g³oœno w marcu ubieg³ego roku. Rodzina podawa³a, ¿e mê¿czyzna mia³ opuchniêt¹ i sin¹ nogê od kolana w dó³.

Zosta³ wiêc skierowany do szpitala w Sosnowcu w trybie pilnym przez lekarza rodzinnego, który uzna³, ¿e wszystko wskazuje na zator zagra¿aj¹cy ¿yciu.

Wed³ug rodziny pacjenta personel szpitala d³ugo nie reagowa³ w³aœciwie na cierpienie mê¿czyzny, którego stan siê pogarsza³, ani na skargi jego najbli¿szych.

Proszeni o pomoc lekarze mieli ograniczaæ siê jedynie do zdawkowych pytañ. Profesjonaln¹ pomoc mê¿czyzna mia³ otrzymaæ po up³ywie oko³o dziewiêciu godzin, kiedy ju¿ kona³. Mê¿czyzna mia³ byæ kilkakrotnie reanimowany, jednak nie uda³o siê go uratowaæ.

Œledztwo w tej sprawie, prowadzone pocz¹tkowo przez Prokuraturê Rejonow¹ Sosnowiec-Po³udnie, przejê³a Prokuratura Okrêgowa w Katowicach, a póŸniej Prokuratura Regionalna.

Jeszcze w ubieg³ym roku Szpital Miejski w Sosnowcu poda³, ¿e 39-latek przeszed³ oko³o 10 badañ i konsultacji lekarskich. By³y to badania z zakresu diagnostyki obrazowej i laboratoryjne.

Pierwsze mia³o zostaæ zlecone kwadrans po zarejestrowaniu pacjenta w izbie przyjêæ. Odby³o siê te¿ kilka konsultacji lekarskich.

Prezes szpitala w komunikacie podkreœla³, ¿e nie ma ¿adnego usprawiedliwienia dla sytuacji, do której dosz³o w szpitalu.

Do czasu wyjaœnienia sprawy lekarz, który prowadzi³ 39-letniego pacjenta, nie pe³ni³ swoich obowi¹zków, póŸniej zosta³ zwolniony.

By³emu lekarzowi ze Szpitala Miejskiego w Sosnowcu grozi od trzech miesiêcy do piêciu lat wiêzienia.

Jak podaje „Dziennik Zachodni" Szpital Miejski w Sosnowcu nigdy nie skontaktowa³ siê z rodzin¹ zmar³ego. Przeprosiny zosta³y przekazane jedynie za poœrednictwem mediów.

Rodzina nie wyklucza jednak, ¿e po zakoñczeniu sprawy z³o¿y jeszcze pozew cywilny o odszkodowanie.

Football news:

Frank Lampard: Back in December, Chelsea were in great shape. I am concerned that we lost it so quickly
Rodgers on Leicester's fight for the championship: It's too early to say, but in the first half of the season we played consistently and at a high level
Only in one season in the Abramovich era did Chelsea score fewer points after 19 rounds than they do now. Then Mourinho was sacked after 16 games
Werner has not scored in 11 games in the Premier League. He has 1 goal in his last 15 games for Chelsea
Manchester United are ready to offer 12 million euros for defender Lance Medina. In September, he was called up to the Argentina national team for the first time
Player Eibar Enric and defender Girona Luna were sentenced to 2 years in prison on probation for publishing a video of a threesome
Bayern will play Egypt's Al-Ahly or Qatar's Al-Duhail in the Club World Cup semi-finals