Poland

Lepszy czas dla magazynów energii

Program „Mój pr¹d" mocno rozkrêci³ rynek instalacji fotowoltaicznych. Teraz czas na kolejne technologie.

Wiadomo ju¿, ¿e rz¹dowy program „Mój pr¹d", który przewidywa³ dotacje na przydomowe instalacje fotowoltaiczne, bêdzie kontynuowany w 2021 r. i to w rozszerzonej formie. Rz¹d analizuje w³¹czenie do programu dotacji na zakup ³adowarek do aut elektrycznych, pomp ciep³a czy magazynów energii. Dla tej ostatniej bran¿y by³aby to ju¿ kolejna dobra informacja po przyjêciu przez Radê Ministrów projektu przepisów wprowadzaj¹cych kompleksowe rozwi¹zania dla funkcjonowania magazynów energii.

Pierwszy krok

Dziêki rz¹dowym dotacjom na dachach polskich domów w b³yskawicznym tempie przybywa paneli s³onecznych. Wed³ug szacunków firmy doradczej Kearney zainstalowane moce w fotowoltaice wzrosn¹ na koniec 2020 r. o prawie 140 proc. – do 3,1 GW z 1,3 GW w roku ubieg³ym. Tak szybko nie rozwija siê ¿aden inny sektor odnawialnych Ÿróde³ energii. Zdaniem ekspertów objêcie programem kolejnych technologii da impuls do rozwoju nowych bran¿, ale powtórzenie sukcesu fotowoltaiki nie bêdzie ³atwe.

– Deklaracje Ministerstwa Klimatu i Œrodowiska dotycz¹ce rozszerzenia programu „Mój pr¹d" o magazyny energii to bardzo potrzebny pierwszy krok. Bêdzie on stanowi³ wa¿ny impuls do rozwoju rynku. Wed³ug naszej oceny, poza systemem dotacyjnym, dla d³ugofalowego rozwoju rynku domowych magazynów energii kluczowe jest stworzenie zachêt rynkowych powoduj¹cych, ¿e prosument wyposa¿ony w fizyczny magazyn energii bêdzie móg³ byæ aktywnym uczestnikiem rynku energii, czerpi¹c korzyœci finansowe z tego tytu³u – komentuje Barbara Adamska, prezes Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii.

Wed³ug ekspertów bez dotacji i dodatkowych zachêt zainteresowanie magazynami energii bêdzie niewielkie. Wynika to z tego, ¿e dziœ osoba maj¹ca na dachu domu panele s³oneczne mo¿e wprowadzaæ, pod pewnymi warunkami, energiê do sieci i odbieraæ j¹ w ci¹gu roku. – Mo¿na powiedzieæ, ¿e ten system opustów to dla prosumenta odpowiednik darmowego magazynu energii o sprawnoœci 80 proc. lub 70 proc. Nietrudno przewidzieæ, ¿e maj¹c wybór miêdzy korzystaniem z sieci jak z magazynu a zakupem w³asnego magazynu energii, jedynie nieliczni prosumenci podejm¹ decyzjê o zakupie magazynu fizycznego – dodaje Adamska. Zakup domowego magazynu energii to koszt oko³o 3–4 tys. z³ za 1 kWh pojemnoœci magazynu, przy czym jego œrednia pojemnoœæ siêga 4–7 kWh.

Kompleksowa oferta

Szanse na rozwój nowych produktów widz¹ te¿ firmy, które dot¹d zajmowa³y siê instalowaniem paneli fotowoltaicznych. Magazyny energii, pompy ciep³a i ³adowarki do samochodów elektrycznych do swojej oferty w³¹czy³ ju¿ Columbus Energy. Spó³ka przekonuje, ¿e ta kompleksowa oferta cieszy siê du¿ym zainteresowaniem. – Mimo œwiatowych problemów zwi¹zanych z pandemi¹ konsumenci zabezpieczaj¹ swoj¹ przysz³oœæ poprzez inwestycje w technologie, które bazuj¹ na czystej i taniej energii – twierdzi Dawid Zieliñski, prezes Columbus Energy.

W³asne rozwi¹zania dla domów przygotowa³ te¿ Foto Technik z grupy Innogy, który oferuje instalacje fotowoltaiczne, pompy ciep³a i magazyny energii, a w przysz³ym roku uruchomi aplikacjê, dziêki której klienci bêd¹ mogli zarz¹dzaæ ca³ym systemem urz¹dzeñ ze swojego telefonu.

Bran¿a przekonuje te¿, ¿e to nie koniec boomu na instalacje fotowoltaiczne. – Spodziewamy siê dalszego systematycznego wzrostu w tym obszarze w kolejnych latach, wynikaj¹cego z podwy¿ek cen energii oraz planowanego wprowadzenia op³aty mocowej do rachunków za pr¹d. Powy¿sze czynniki spowoduj¹ szybszy zwrot z instalacji klasycznych, bez wzglêdu na formê i wielkoœæ systemów wsparcia – przekonuje Dawid Cycoñ, prezes ML System.

Football news:

Camavinga, Interesting to Real Madrid, discusses a new contract with Rennes: 100% focused on the club
Agents Lautaro and Inter agree on a contract until 2024. The club offers 5 million euros a year and bonuses
Monaco are in talks with Arsenal to lease Torreira. Atletico will need to agree
53-year-old Miura is constantly chasing Zico's record (you only need to score one goal in the tower). Their struggle - a Hollywood script
Roma have offered Inter the exchange of Dzeko for Alexis
Neymar is the best player in the world. He is more often with the ball than Ronaldo and Messi. The former forward of the national team of Brazil Cayo about striker PSG
Juventus have signed midfielder Marcel Ake. Contract - until 2025