Poland

Merkel zgodzi się na łagodzenie obostrzeń w Niemczech?

Niemiecka kanclerz Angela Merkel ma w œrodê zgodziæ siê na stopniowe ³agodzenie obostrzeñ wprowadzonych w zwi¹zku z epidemi¹ koronawirusa w czasie spotkania z szefami rz¹dów niemieckich landów, ale obostrzenia mog¹ byæ przywracane, jeœli liczba zaka¿eñ znów bêdzie ros³a.

Rz¹d Merkel jest poddawany coraz wiêkszej presji, by przedstawiæ plany ³agodzenia obostrzeñ wprowadzonych w Niemczech w listopadzie i grudniu w zwi¹zku ze wzrostem liczby zaka¿eñ koronawirusem w Niemczech.

Poparcie dla CDU Angeli Merkel spad³o do poziomu najni¿szego od roku i wynosi obecnie 34 proc.

Poparcie dla koalicjanta CDU/CSU, SPD, spad³o do 16 proc.

Minister zdrowia Niemiec Jens Spahn wezwa³ w œrodê do wiêkszego pragmatyzmu przy szczepieniach na COVID-19 sugeruj¹c, ¿e czas miêdzy podaniem pierwszej a drugiej dawki szczepionki mo¿e byæ wyd³u¿ony, co umo¿liwi szybsze szczepienie wiêkszej liczby osób.

Reuters zapozna³ siê z projektem dokumentu ws. ³agodzenia obostrzeñ w Niemczech. Przewiduje on, i¿ od 8 marca mo¿liwe by³yby spotkania maksymalnie piêciu osób z dwóch gospodarstw domowych. Tego samego dnia mia³yby te¿ zostaæ otwarte ksiêgarnie, tatua¿e, salony masa¿u oraz salony manicure.

W ci¹gu doby w Niemczech wykryto 9 019 zaka¿eñ koronawirusem, zmar³o kolejnych 418 chorych na COVID-19.

Liczba zaka¿eñ koronawirusem w Niemczech z siedmiu dni na 100 tysiêcy mieszkañców spad³a do 64. Dokument, o którym pisze Reuters przewiduje, ¿e obostrzenia mia³yby byæ przywracane jeœli liczba ta przekroczy ponownie 100. Dalsze ³agodzenie mia³oby byæ mo¿liwe, gdyby spad³a poni¿ej 35.

Football news:

PSG are thinking of signing Messi, Kane or Salah if Mbappe leaves (Telefoot)
Malinovsky gave 2+ assists in two consecutive matches - the first such case in Serie A for 8 years
Arteta about 3-0 with Sheffield: Arsenal controlled the game. Perfect preparation for Slavia
Ronaldo threw the shirt on the field after the match with Genoa. Juve will not fine Cristiano - it could be a gift to bolboy
Saka suffered a thigh injury in Arsenal's match with Sheffield Wednesday
Mostovoy about Tedesco: He calmed down. I realized that football is not just about yelling and jumping on the edge
Mourinho on Sulscher's words: Sonny is lucky that his dad is better than Ole. The father should always feed the children. We need to steal food for them - steal