Poland

Mnie, młodego poetę, uprowadzili do RFN

Wikimedia Commons, Domena Publiczna

Po Zachodzie nie obiecywa³em sobie zbawienia, prawdziwego schronienia, gdy¿ w³aœciwie by³em wœciek³y nie tylko na Zbawiciela i komunistów, na Jezusa i Marksa, lecz tak¿e na œwiat doros³ych, a tym samym na swoich rodziców i na to, ¿e mnie, wschodz¹cego polskiego poetê, który w 1984 r. debiutowa³ w „Gazecie Olsztyñskiej", uprowadzili do RFN.

Fragmenty wyk³adów Artura Beckera wyg³oszonych 24 wrzeœnia oraz 1 i 20 paŸdziernika 2020 r. na Akademii Sztuk Piêknych w DreŸnie w zwi¹zku z przyznaniem autorowi, polsko-niemieckiemu powieœciopisarzowi, eseiœcie i poecie, Docentury Drezdeñskiej im. Adelberta von Chamisso 2020.

I TO¯SAMOŒÆ KOSMOPOLAKÓW I POWRÓT NACJONALIZMÓW

Dorasta³em w dwóch miejscach: w mazurskich Bartoszycach na granicy z Warmi¹, niegdysiejszym Bartenstein w Prusach Wschodnich, i oœrodku wypoczynkowym Morena nad morenowym jeziorem Dadaj, które znajduje siê na Warmii. Naprawdê dobrze znam w³aœciwie tylko dwie pory roku: zimê i lato. Zimy nale¿a³y w ca³oœci do naszego socjalistyczno-katolickiego, prowincjonalnego miasteczka, w którym wtedy, w latach 60. i 70. XX wieku, mieszkali Warmiacy, Mazurzy, Niemcy, Polacy, Ukraiñcy, Bia³orusini, ¯ydzi oraz uciekinierzy i wypêdzeni z dawnych polskich Kresów na Wschodzie, z Litwy i zachodniej Ukrainy. Lata z kolei przypisane by³y do jeziora Dadaj, gdzie w lat...

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude