Poland

Morawiecki: Decyzja w sprawie ferii jest nieodwołalna

Mateusz Morawiecki

Mateusz Morawiecki

Adam Gruz/KPRM

Podczas sesji Q&A na Facebooku premier Mateusz Morawiecki odpowiada³ na pytania internautów. Dotyczy³y one m.in. szczepionek, powrotu uczniów do szkó³ i zbli¿aj¹cych siê œwi¹t Bo¿ego Narodzenia.

Premier Mateusz Morawiecki pytany by³ o szpitale rezerwowe, które obecnie nie s¹ potrzebne w zwi¹zku z dostêpnymi miejscami w innych placówkach.

- Pamiêtacie pañstwo w paŸdzierniku, na pocz¹tku listopada, gwa³townie przybywa³o chorych, gwa³towanie przybywa³o równie¿ chorych wymagaj¹cych hospitalizacji i wtedy podejmowaliœmy decyzje o szybkim tworzeniu szpitali rezerwowych, które nazwaliœmy czwart¹ lini¹ obrony - przypomnia³.

Morawiecki przyzna³, ¿e w walce z pandemi¹ pope³niono b³êdy. - Pope³nialiœmy b³êdy i muszê z pokor¹ powiedzieæ, ¿e zapewne bêd¹ siê one zdarzaæ w przysz³oœci, ale staramy siê na tych b³êdach uczyæ - odpowiedzia³. Jako przyk³ad wymieni³ decyzjê o zamkniêciu cmentarzy przed 1 listopada. - Bardzo wielu ludzi pojecha³oby na cmentarze w dniach poprzedzaj¹cych dzieñ zamkniêcia, ale mo¿na by³o - mo¿e tutaj zabrak³o nam wyobraŸni - zamkn¹æ, czy poinformowaæ o tym dwa tygodnie wczeœniej - doda³.

Szef rz¹du przyzna³, ¿e równie¿ jemu brakuje normalnoœci, ale "ten rok nie jest normalny". - 2020 jest naprawdê rokiem pe³nym za³amañ, zaskoczeñ, których Ÿród³em jest przede wszystkim COVID-19, wiêc jeszcze poczekajmy. Jeszcze ograniczmy nasze kontakty spo³eczne, jeszcze przestrzegajmy przepisów - zaapelowa³.

Podkreœli³, odpowiadaj¹c na inne pytanie, ¿e szczepionki bêd¹ dobrowolne. - Na pewno jest nadziej¹ dan¹ œwiatu przez medyków, naukowców, lekarzy. Na pewno te¿ bêdziemy zachêcaæ do tego ludzi, ale nikt nie bêdzie do tego przymuszany - mówi³.

Morawiecki uwa¿a równie¿, ¿e nie powinniœmy obawiaæ siê szczepionki, poniewa¿ zosta³y opracowane przez œwiatowej klasy naukowców. - Szczepionka jest najlepszym narzêdziem do powrotu do normalnoœci - przekonywa³.

Zapytany o powrót uczniów do szkó³, odpowiedzia³, ¿e z decyzja trzeba poczekaæ. - Bardzo chcia³bym, ¿eby to by³o jak najszybciej, ale niestety, byæ mo¿e trzeba bêdzie z tym poczekaæ do ostatniej dekady stycznia, a mo¿e nawet póŸniej. Dziœ nie podejmujê siê podj¹æ takiej decyzji - powiedzia³.

Szef rz¹du mówi³ równie¿, ze nie mo¿na spodziewaæ siê zmiany decyzji w sprawie ferii zimowych. - Chcemy, ¿eby dzieci spêdzi³y ten czas nie podró¿uj¹c, tylko jak najbardziej w sposób stacjonarny, w miejscu, miejscowoœci raczej nie udaj¹c siê gdzieœ indziej na ferie - mówi³.

Football news:

Griezmann supported the 15-year-old Ukrainian who was beaten in Paris: Power to you, Yuri. Unbearable footage
Lampard on Werner's unforced penalty: I'm upset. He gave a lot to Chelsea, it just went wrong
Napoli scored against Verona in 8.9 seconds. After the start of the match. Only Milan scored faster in Serie A
Werner did not score a penalty for the first time since October 2018. The series of 8 goals in a row was Interrupted
Arsenal will pay Real Madrid 2 million euros for the lease of Edegor. The transition can make Monday
Vladimir Gazzaev will lead Siena from the 4th Italian League instead of ex-striker Milan Gilardino
Ozil has signed a 3.5-year contract with Fenerbahce