Poland

Moskwa odpowiada Warszawie. Wydala pięciu polskich dyplomatów

Siergiej £awrow

MSZ Rosji Siergiej £awrow

AFP

Minister spraw zagranicznych Siergiej £awrow poinformowa³ o wydaleniu z Rosji kilkunastu dyplomatów z USA i Polski. To reakcja na amerykañskie sankcje i uznanie za personae non gratae trzech pracowników ambasady Rosji w Warszawie.

£awrow zapowiedzia³ „na zasadzie wzajemnoœci wydalenie pracowników misji dyplomatycznych USA, w liczbie wspó³miernej do dzia³añ w³adz USA wobec rosyjskich dyplomatów”. - Swoj¹ drog¹ zauwa¿yliœmy, jak szybko razem z amerykañsk¹ administracj¹ zaœpiewa³a Warszawa, ¿¹daj¹c wyjazdu trzech rosyjskich dyplomatów z Polski. Z kolei piêciu polskich dyplomatów zostanie wydalonych z Rosji - powiedzia³.

Kreml zasugerowa³ te¿, by John Sullivan, ambasador USA w Rosji, wróci³ do kraju na konsultacje, w obliczu powa¿nego kryzysu dyplomatycznego miêdzy Moskw¹ a Waszyngtonem - poda³a agencja Interfax. Oœmiu amerykañskich urzêdników ma byæ dodatkowo objêtych sankcjami, z ca³kowitym zakazem wjazdu do Rosji. Moskwa wczeœniej wycofa³a z Waszyngtonu swojego ambasadora Anatolija Antonowa.

Moskwa zaznaczy³a, ¿e jeœli „wymiana uprzejmoœci” z Waszyngtonem bêdzie kontynuowana, mo¿e zwróciæ siê do Stanów Zjednoczonych o zmniejszenie liczby amerykañskich dyplomatów w Rosji do 300. Taka sama ma byæ rosyjska obecnoœæ dyplomatyczna w USA, bez personelu rosyjskiej sta³ej misji przy ONZ w Nowym Jorku - powiedzia³ Siergiej £awrow.

Polski resort dyplomacji przekaza³, ¿e w czwartek do MSZ wezwany zosta³ ambasador Federacji Rosyjskiej w Rzeczypospolitej Polskiej.

„Ambasadorowi wrêczono notê dyplomatyczn¹ zawieraj¹c¹ informacjê o uznaniu za personae non gratae trzech pracowników Ambasady Federacji Rosyjskiej w Warszawie” - czytamy w komunikacie MSZ.

Czytaj tak¿e: Szczerski: Popieramy sankcje USA na Rosjê

Ministerstwo poda³o, ¿e podstaw¹ decyzji by³o „naruszenie przez wskazane osoby warunków statusu dyplomatycznego oraz prowadzenie dzia³añ na szkodê Rzeczypospolitej Polskiej”.

W czwartek prezydent USA Joe Biden podpisa³ dokument w sprawie na³o¿enia kolejnych sankcji wobec Rosji. Strona amerykañska oœwiadczy³a, ¿e decyzja ma zwi¹zek z rosyjsk¹ ingerencj¹ w wybory w USA oraz z atakami hakerskimi - zarzutom w tej sprawie Moskwa zaprzecza³a.

Sankcje personalne wprowadzono wobec 32 osób. Amerykañskie instytucje finansowe otrzyma³y zakaz obrotu rosyjskimi obligacjami. USA og³osi³y te¿ wydalenie 10 rosyjskich dyplomatów.

„Polska w pe³ni solidaryzuje siê z decyzjami podjêtymi w dniu 15 kwietnia 2021 roku przez Stany Zjednoczone dotycz¹cymi polityki wobec Rosji. Wspólnie podejmowane, uzgodnione decyzje sojusznicze to najbardziej w³aœciwa odpowiedŸ na nieprzyjazne dzia³ania Federacji Rosyjskiej” - oœwiadczy³o polskie MSZ.

Rosja od razu zapowiedzia³a, ¿e odpowie na amerykañskie sankcje.

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude