Poland

Nadchodzą duże zmiany w spółdzielniach i wspólnotach

Fotorzepa / Adam Burakowski

Pozycja prawna cz³onków spó³dzielni mieszkaniowych ma byæ mocniejsza, a w spó³dzielniach panowaæ ma wiêksza jawnoœæ – takie m.in. cele postawi³ sobie resort rozwoju.

W wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów pojawi³a siê informacja o pracach nad projektem ustawy o zmianie ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych, ustawy – Prawo spó³dzielcze oraz ustawy o w³asnoœci lokali. Planuje siê, ¿e rz¹d wypracowane rozwi¹zania przyjmie jeszcze w koñcówce tego roku.

Co ma siê zmieniæ w spó³dzielniach? W wykazie pada wiele propozycji. Projektowane przepisy maj¹ doprowadziæ do tego, by wybór cz³onków zarz¹du spó³dzielni dokonywany by³ obligatoryjnie przez walne zgromadzenie. Maj¹ te¿ wprowadziæ kadencyjnoœæ cz³onków zarz¹du. Walne zgromadzenie bêdzie mog³o zostaæ zast¹pione przez zebranie przedstawicieli.

„Rozwi¹zania wymaga m.in. problem udzia³u w g³osowaniu nad uchwa³ami walnego zgromadzenia przez cz³onków spó³dzielni mieszkaniowych, którzy z ró¿nych przyczyn nie mog¹ uczestniczyæ w obradach walnego zgromadzania spó³dzielni, a samodzielnie chc¹ oddaæ g³os" – wskazuje Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

I proponuje wprowadzenie przepisów umo¿liwiaj¹cych cz³onkom spó³dzielni mieszkaniowych g³osowanie nad uchwa³ami objêtymi porz¹dkiem obrad walnego zgromadzenia równie¿ na piœmie poza posiedzeniem.

To nie wszystko. Ministerstwo chce, by spó³dzielnie mia³y obowi¹zek prowadzenia stron internetowych (cz³onkowie w statucie bêd¹ mogli wy³¹czyæ ten obowi¹zek). Modyfikacji maj¹ ulec tak¿e przepisy umo¿liwiaj¹ce nadmierne zad³u¿anie siê osób, którym przys³uguje spó³dzielcze lokatorskie prawo do lokalu kosztem pozosta³ych cz³onków.

Znowelizowana ustawa ma ponadto okreœliæ czynnoœci przekraczaj¹ce zwyk³y zarz¹d, na które wymagana jest zgoda w³aœcicieli lokali.

Projekt dostosuje przepisy prawa do dwóch wyroków Trybuna³u Konstytucyjnego. W tym do tego, który uzna³ za niezgodn¹ z konstytucj¹ nowelê ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych z 2017 r., na mocy której wszyscy cz³onkowie spó³dzielni bez tytu³ów prawnych do lokali w spó³dzielni (spó³dzielcze prawo lokatorskie i w³asnoœciowe, w³asnoœæ lokalu) z mocy prawa stracili cz³onkostwo w spó³dzielni.

Przepis ten uderzy³ m.in. w cz³onków tzw. spó³dzielni popegeerowskich, a tak¿e pozbawi³ cz³onkostwa osoby, którym – z uwagi na nieuregulowany stan prawny gruntu pod budynkami – s³u¿y³a jedynie ekspektatywa spó³dzielczego w³asnoœciowego prawa do lokalu. Projekt przewiduje przyznanie takim osobom cz³onkostwa z mocy prawa lub roszczenia o przyjêcie w poczet cz³onków spó³dzielni.

Je¿eli chodzi o funkcjonowanie wspólnot mieszkaniowych, projekt zawiera rozwi¹zania maj¹ce na celu usprawnienie ich dzia³alnoœci dotycz¹ce „maj¹tku w³asnego wspólnoty mieszkaniowej, organów wspólnoty, oznaczenia dla osób trzecich wzglêdem wspólnoty oraz osób j¹ reprezentuj¹cych, odmowy przez s¹d podzia³u nieruchomoœci polegaj¹cego na ustanowieniu odrêbnej w³asnoœci lokali, zasad licytacji lokalu zad³u¿onego cz³onka wspólnoty, umocowania dla zarz¹du wspólnoty do zawierania umów ze skutkiem dla wszystkich w³aœcicieli lokali, a tak¿e zasad zbierania przez zarz¹d g³osów w trybie obiegowym".

Football news:

Allegri told Agnelli when he retired: Get rid of Ronaldo, he hinders the progress of the team and the club
Ibrahimovic was suspended for 1 match for insulting the referee
Adrian: In December, the coach decided that another goalkeeper would play, not me. Liverpool are happy with me, but we need to discuss something
Rafinha Diaz: Bielsa is a demanding coach, but that's fine. He's trying to figure out how to make every player better
I've played for West Ham since I was a kid, so don't wake me up. This season is just a beautiful dream
Real Madrid confirmed that Perez will remain president of the club until 2025. He was the only candidate in the election
Carlos Sainz: Real Madrid lacks the killer instinct of Ronaldo. Juventus was lucky with him