Poland

Naszą ambicją jest, by prawo było lepsze

W tym roku mamy trzy priorytety. S¹ to: jakoœæ legislacji, finansowanie ochrony zdrowia oraz bardzo szczegó³owe rozwi¹zania dotycz¹ce chorób rzadkich – mówi Jacek Graliñski, przewodnicz¹cy Komitetu Farmaceutycznego AmCham.

Jakie s¹ mankamenty polskiego procesu legislacji? Jakie wnioski w tym zakresie przedstawia raport „Zdrowa legislacja”, opracowany na zlecenie Komitetu Farmaceutycznego Amerykañskiej Izby Handlowej (AmCham)?

Komitet Farmaceutyczny Amerykañskiej Izby Handlowej w Polsce zaj¹³ siê t¹ tematyk¹ ze wzglêdu na wagê, jak¹ legislacja i jej jakoœæ stanowi dla bezpieczeñstwa i przewidywalnoœci prowadzonego biznesu. W tym przypadku mówimy o dzia³alnoœci gospodarczej dotycz¹cej dostarczania produktów leczniczych stosowanych u ludzi, w zwi¹zku z tym jest to szczególnie wa¿ne. Jako Komitet Farmaceutyczny zwróciliœmy na to uwagê ju¿ dwa lata temu. Pierwszy raport, analizuj¹cy dane z 2019 roku, ukaza³ siê w styczniu 2020 roku. W roku marcu 2021 r. – w drugim raporcie – przedstawiliœmy informacje o tym, co siê zmieni³o.

Skupiliœmy uwagê na jakoœci dialogu w procesie tworzenia prawa. Wychodzimy bowiem z za³o¿enia, ¿e dobre prawo, odzwierciedlaj¹ce ró¿ne aspekty dzia³alnoœci gospodarczej, powinno uwzglêdniaæ wys³uchanie opinii ró¿nych interesariuszy. Temu s³u¿¹ tzw. prekonsultacje, czyli publiczna dyskusja na temat za³o¿eñ do danej regulacji. Z pewnoœci¹ dobrze przeprowadzone pozwoli³yby na sprawne przejœcie do kolejnego etapu, jakim jest proces legislacyjny. I tutaj tak¿e bardzo istotne s¹ konsultacje z ró¿nymi interesariuszami.

Oba raporty niestety wykazuj¹, ¿e czas na dialog jest bardzo krótki, lub co gorsza – czêsto nie ma go w ogóle. W ochronie zdrowia, w okresie od 1 czerwca 2019 do 31 maja 2020 roku, na 17 projektów ustaw, tylko osiem trafi³o do konsultacji. W tym samym okresie na 190 projektów rozporz¹dzeñ konsultacje przesz³y zaledwie 134 z nich. Przeciêtny czas konsultacji projektu ustawy wyniós³ nieca³e 24 dni, a projektu rozporz¹dzenia nieco ponad 18 dni. Wartym odnotowania, pozytywnym sygna³em jest to, ¿e w tym okresie czas na konsultacje uleg³ wyd³u¿eniu odpowiednio o ponad siedem dni dla projektu ustawy i nieca³e cztery dni dla projektu rozporz¹dzenia. Niestety zdarza siê, ¿e akty prawne s¹ wprowadzane bez czasu na niezbêdne dostosowanie (tzw. vacatio legis).

Wnioski? Doœæ proste: dla poprawy jakoœci prawa konieczne jest prowadzenie efektywnego dialogu wymagaj¹cego wystarczaj¹cej iloœci czasu.

Czy obserwuj¹c polsk¹ praktykê legislacyjn¹ i funkcjonuj¹c od lat biznesie uwa¿a pan, ¿e s¹ perspektywy poprawy tego stanu rzeczy?

Porównanie miêdzy raportami wykazuje, ¿e dialog mierzony czasem siê poprawi³, choæ niewystarczaj¹co. To jest jednak obiecuj¹cy trend i dostrzegamy du¿¹ w tym wartoœæ. Powinniœmy d¹¿yæ do tego, by ka¿dy zainteresowany móg³ siê wypowiedzieæ oraz ¿eby wszystkie projekty aktów prawnych by³y dyskutowane, inaczej, ni¿ jest to obecnie.

Jakie s¹ pañstwa inne rekomendacje w tym zakresie jako przedstawicieli biznesu?

Po pierwsze, aby jakoœæ prawa by³a dobra, potrzebna jest jego przejrzystoœæ. Unikniemy wielu problemów, je¿eli prawo nie bêdzie wymaga³o interpretacji czy t³umaczenia z dosyæ skomplikowanego jêzyka prawniczego na jêzyk zrozumia³y dla ró¿nych interesariuszy. Jêzyk i zakres legislacji powinien byæ odpowiednio d³ugo konsultowany tak, by spe³niæ te oczekiwania. A po drugie, ¿eby ustalenia dotyczy³y wszystkich aktów prawnych, a nie tylko tych wybranych.

Raport wskazuje, ¿e w³aœciwie prowadzona legislacja jest kluczowa dla przyci¹gania potencjalnych inwestycji. Jakie s¹ najwa¿niejsze potrzeby w tym zakresie z perspektywy instytucji reprezentuj¹cej zagranicznych inwestorów?

Prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej ma wiele ró¿nych ods³on. Mo¿na sprzedawaæ produkty, prowadziæ dzia³alnoœæ edukacyjn¹. Tej dzia³alnoœci mog¹ towarzyszyæ inwestycje, np. budowa fabryki, czy realizacja badañ klinicznych. Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych jakoœæ legislacji jest jednym z wa¿niejszych czynników. Chodzi m.in. o to, jak przewidywalne jest prawo, jak czêsto siê zmienia, jak odzwierciedla faktyczne potrzeby, oraz na ile jest zrozumia³e.

Jakie inicjatywy planuje w najbli¿szym czasie Komitet Farmaceutyczny?

Komitet Farmaceutyczny to organizacja biznesowa, której cele nakierowane s¹ na przewidywalnoœæ prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej i u³atwienia w jej prowadzeniu w Polsce. W zwi¹zku z tym bierzemy pod uwagê jakoœæ legislacji, poziom finansowania ochrony zdrowia oraz szczegó³owe rozwi¹zania dotycz¹ce chorób rzadkich. To s¹ trzy priorytety na 2021 rok. W zwi¹zku z tym mamy ambicjê zabieraæ g³os i wyra¿aæ pogl¹dy w tych sprawach.

Warto np. podj¹æ dyskusjê nad popraw¹ finansowania ochrony zdrowia. Je¿eli chcemy siê porównywaæ z Europ¹ Zachodni¹, to dzieli nas ci¹gle ok. 2–3 proc. PKB koniecznych dodatkowych œrodków na ochronê zdrowia. Uwa¿amy tak¿e, ¿e warto rozpocz¹æ dyskusjê nad wysokoœci¹ œrodków przeznaczanych na technologie lekowe o udokumentowanej skutecznoœci, które s¹ przecie¿ jedn¹ z skuteczniejszych interwencji leczniczych. Dziœ ustawowy górny próg to 17 proc. wydatków NFZ. W rzeczywistoœci wydatkowane jest mniej, bo ok. 15 proc. Odsetkowo niby ró¿nica niewielka, ale faktycznie oznacza to ok. 2 mld z³, które mo¿na by przeznaczyæ na poprawê dostêpnoœci do terapii lekowych w Polsce.

Mówimy tak¿e o sposobie opieki nad chorymi cierpi¹cymi na choroby rzadkie oraz zakresie i dostêpnoœci technologii lekowych dla tych pacjentów.

A je¿eli chodzi o legislacjê, to chcemy zabieraæ g³os o jakoœci prawa, szczególnie zwracaj¹c uwagê na potrzebê wyd³u¿enia czasu na konsultacje spo³eczne i objêcie nimi wszystkich projektów aktów prawnych.

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude