Poland

Nawalny: Mogliby mną straszyć dzieci, które nie chcą jeść

AFP

Po trzech tygodniach strajku g³odowego, Aleksiej Nawalny we wtorek w ¿artobliwym wpisie w mediach spo³ecznoœciowych odniós³ siê do swojego stanu zdrowia, porównuj¹c siê do "szkieletora". Przekaza³, ¿e jest wdziêczny za wsparcie z Rosji i ca³ego œwiata.

Lider rosyjskiej opozycji zosta³ przeniesiony w niedzielê do szpitala wiêziennego we W³adimirze, po tym jak od 31 marca prowadzi strajk g³odowy w zwi¹zku z odmówi¹ przyznania mu dostêpu do w³asnych lekarzy.

We wpisie zamieszczonym na Instagramie we wtorek przekaza³ swoim sympatykom, ¿e bêd¹ siê œmiaæ, gdy zobacz¹ go poruszaj¹cego siê po celi i próbuj¹cego odganiaæ komary.

Czytaj tak¿e: Putin doprowadzi do wojny? „Ju¿ tak robi³”

"Œmialibyœcie siê, gdybyœcie mogli mnie teraz zobaczyæ. Szkielet przechadzaj¹cy siê po celi" - napisa³ Nawalny. "Teraz naprawdê mogliby mnie wykorzystaæ do straszenia dzieci, które odmawiaj¹ jedzenia" - doda³.

Udzielenia Nawalnemu pomocy medycznej domaga³a siê Unia Europejska, konsekwencjami w przypadku jego œmierci gro¿¹ Rosji Stany Zjednoczone.

Petycjê o udzielenie pomocy medycznej opozycjoniœcie skierowa³o do W³adimira Putina ponad 70 pisarzy, w tym piêcioro laureatów literackiego Nobla, aktorów i dziennikarzy.

W obronie opozycjonisty wyst¹pi³o nawet 11 rosyjskich polityków, przedstawicieli regionalnych parlamentów, zarzucaj¹c w liœcie otwartym Putinowi, ¿e w postêpowaniu wobec Nawalnego kieruje siê "osobist¹ i polityczna nienawiœci¹".

Wspó³pracownicy Aleksieja Nawalnego wezwali Rosjan do ogólnokrajowego protestu w sprawie opozycjonisty. Apelowali, by w œrodê, w dniu, w którym Putin wyst¹pi z orêdziem przed Dum¹, wyszli masowo na ulice swoich miast.

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude