Poland

Nawet 4 lata miną nim ruch pasażerski na lotniskach się odbuduje

TURYSTYKA Lotniska

Fot. Newseria Biznes

– Borykamy siê z najwiêkszym kryzysem w bran¿y lotniczej. Spadek ruchu jest bardzo g³êboki, w po³¹czeniach regularnych na niektórych lotniskach siêga prawie 100 procent – mówi Artur Tomasik, prezes zarz¹du Zwi¹zku Regionalnych Portów Lotniczych oraz Katowice Airport, i podkreœla, ¿e minie kilka lat, zanim porty lotnicze odbuduj¹ ruch pasa¿erski i powróc¹ do kondycji finansowej sprzed pandemii.

Jak podaje Zwi¹zek Regionalnych Portów Lotniczych, w pierwszych trzech kwarta³ach 2020 roku 13 lotnisk obs³u¿y³o ok. 8 mln podró¿nych, czyli o 15,3 mln mniej ni¿ w tym samym okresie 2019 roku (w ca³ym 2019 roku podró¿nych by³a rekordowa liczba – 30,2 mln). Najgorszy by³ drugi kwarta³, który przyniós³ prawie ca³kowite zatrzymanie ruchu lotniczego. Zakaz lotów wprowadzony wiosn¹ obowi¹zywa³ do koñca czerwca, czyli ponad 100 dni. Sezon wakacyjny w okresie pandemii pozwoli³ tylko czêœciowo odbudowaæ ruch na lotniskach. W efekcie w trzecim kwartale 2020 roku polskie porty lotnicze obs³u¿y³y tylko jedn¹ trzeci¹ liczby pasa¿erów z tego okresu w 2019 roku, a dodatkowo druga fala pandemii w czwartym kwartale ponownie przynios³a spadki na poziomie 90 proc.

– Niektóre porty lotnicze nie obs³uguj¹ obecnie ¿adnych po³¹czeñ w ruchu regularnym. W ujêciu rocznym spadek w tym segmencie wyniós³ w 2020 roku ponad 90 proc. W ruchu czarterowym sytuacja jest ró¿na w poszczególnych portach. W Pyrzowicach w ubieg³ym roku obs³u¿yliœmy 60 proc. ruchu w czarterach w porównaniu z wynikiem z 2019 roku. Kryzys jest bardzo g³êboki i bardzo d³ugo bêdziemy z niego wychodziæ – podkreœla w rozmowie z agencj¹ Newseria Biznes Artur Tomasik.

W ramach ruchu regularnego i czarterowego na pyrzowickim lotnisku obs³u¿ono w ubieg³ym roku prawie 1,45 mln podró¿nych, czyli o prawie 3,4 mln mniej ni¿ w 2019 roku (minus 70,1 proc.). Spadek w liczbie operacji startów i l¹dowañ samolotów by³ nieco mniejszy i wyniós³ ok. 47 proc. – odnotowano ich 21,9 tys., czyli o prawie 19,7 tys. mniej ni¿ rok wczeœniej.

Znaczny spadek liczby operacji utrzymuje siê równie¿ w pierwszych miesi¹cach 2021 roku. Wed³ug danych Polskiej Agencji ¯eglugi Powietrznej na wszystkich polskich lotniskach w lutym tego roku by³o ich 7157, o 78 proc. mniej ni¿ przed rokiem (31 844). Równie¿ marcowe statystyki pokazuj¹ spadki, mimo ¿e od po³owy marca ub.r. by³y ju¿ odczuwalne restrykcje rz¹du – liczba operacji w tym roku wynios³a w marcu 8017 vs. 16 248 w marcu 2020 roku (33 041 w marcu 2019 roku).

Jedyny segment lotniczych us³ug przewozowych, który nie ucierpia³ znacznie w czasie pandemii, to transport towarowy. Urz¹d Lotnictwa Cywilnego poda³, ¿e w pierwszych trzech kwarta³ach 2020 roku w polskich portach przewieziono 71,4 tys. ton cargo lotniczego, co stanowi spadek o 20,3 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku. Wynika on ze zmniejszenia wolumenu lotów samolotów pasa¿erskich, na których pok³adach przewo¿ona jest du¿a czêœæ cargo obs³ugiwanego przez polskie porty lotnicze, szczególnie do Kataru czy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Liczba operacji lotniczych cargo w pierwszych trzech kwarta³ach 2020 roku spad³a jednak w stosunku do analogicznego okresu 2019 roku o zaledwie 1,5 proc.

– Handel w internecie kwitnie i firmy, które w tym handlu uczestnicz¹, prosperuj¹ bardzo dobrze. W efekcie wykorzystywana jest tak¿e nasza infrastruktura. W Pyrzowicach w pierwszym kwartale tego roku odnotowaliœmy ponad 30-proc. wzrost w przewozach cargo. Myœlê, ¿e w innych portach, które oferuj¹ transport towarowy, jest podobnie. Na pewno po pandemii bêdziemy silniejsi w zakresie obs³ugi cargo i liczê na to, ¿e bêdzie to pozytywny efekt, który pozostanie po czasach COVID-19 – zaznacza prezes Katowice Airport.

Równie¿ ubieg³y rok w przewozach cargo by³ korzystny dla katowickiego lotniska. Przewieziono 20 375 ton frachtu, czyli o 252 tony wiêcej (1,2 proc.) w porównaniu z 2019 rokiem. Jednoczeœnie w tym segmencie odnotowano rekordowy wynik w liczbie startów i l¹dowañ frachtowców. W 2020 roku obs³u¿ono dok³adnie 3 27 operacji samolotów cargo. Jest to wynik o 4 proc. lepszy ni¿ w 2019 roku.

– Odtworzenie ruchu pasa¿erskiego potrwa co najmniej dwa, trzy, mo¿e cztery lata, ale d³u¿ej potrwa odbudowa finansów w naszych przedsiêbiorstwach. Jesteœmy w bardzo g³êbokim kryzysie, który spowodowa³, ¿e aby utrzymaæ dzia³alnoœæ, musieliœmy zaci¹gn¹æ kredyty, po¿yczki u swoich w³aœcicieli, które trzeba bêdzie sp³acaæ. To mo¿e potrwaæ nawet piêæ lat – mówi Artur Tomasik.

Polskie lotniska licz¹ na to, ¿e czêœæ strat uda siê odbudowaæ podczas tegorocznego sezonu letniego, bo Polacy s¹ spragnieni podró¿owania. Wiêkszoœæ portów wystartowa³a ju¿ z ofert¹ wakacyjn¹.

– Siatki po³¹czeñ na sezon letni szybko siê odbuduj¹, ale warunkiem jest powrót do normalnoœci i odpornoœæ stadna uzyskana w wyniku szczepieñ. W Katowicach bêdzie dostêpnych ponad 130 po³¹czeñ regularnych i czarterowych, czyli podobnie jak w 2019 roku. Myœlê, ¿e w innych du¿ych i œrednich portach bêdzie analogicznie. W najgorszej sytuacji bêd¹ ma³e porty, które wczeœniej obs³ugiwa³y do 500 tys. pasa¿erów. Tam siatka po³¹czeñ lotniczych bêdzie odbudowywana o wiele d³u¿ej – zauwa¿a prezes Zwi¹zku Regionalnych Portów Lotniczych.

W sezonie letnim z Katowic bêd¹ lataæ dwie nowe linie lotnicze: grecka Lumiwings oraz ukraiñska SkyUp. Mimo rozbudowanej siatki po³¹czeñ ze wzglêdu na obecn¹ sytuacjê epidemiologiczn¹ w Europie nie wszystkie kierunki bêd¹ dostêpne ju¿ w momencie uruchomienia letniego rozk³adu.

– W Pyrzowicach stacjonuje LOT-owski dreamliner lataj¹cy bezpoœrednio na Dominikanê i do Meksyku. Jesteœmy jedynym portem regionalnym, w którym ruch obs³uguje samolot szerokokad³ubowy, co umo¿liwia loty bezpoœrednie na dalekie dystanse – podkreœla Artur Tomasik. – Na pewno w innych portach te¿ pojawi siê sporo nowoœci oraz nowi przewoŸnicy. To s¹ pozytywne elementy, które wp³yn¹ na szybkoœæ odbudowy ruchu po trudnej covidowej sytuacji.

Od 30 marca obowi¹zuj¹ nowe zasady kwarantanny dla osób przekraczaj¹cych polsk¹ granicê, zarówno transportem drogowym, kolejowym, jak i lotniczym. Podró¿ni przybywaj¹cy do Polski ze strefy Schengen podlegaj¹ obowi¹zkowej kwarantannie, chyba ¿e przedstawi¹ negatywny wynik testu na COVID-19, wykonanego nie póŸniej ni¿ 48 godzin przed przekroczeniem granicy. Z kolei przybywaj¹cy spoza strefy Schengen s¹ kierowani na kwarantannê niezale¿nie od wyniku takiego testu. Mo¿e ich z niej zwolniæ tylko negatywny wynik testu wykonanego ju¿ w Polsce. Obowi¹zkowej kwarantannie nie podlegaj¹ tak¿e osoby zaszczepione.

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude