Poland

Nie pożałujemy pieniędzy na urlop

Topniej¹ce s³upki zaka¿eñ w po³¹czeniu z chêci¹ odreagowania lockdownów bêd¹ nakrêcaæ frekwencjê w wakacyjnych kurortach do granic mo¿liwoœci.

Wed³ug analizy danych z kart p³atniczych PKO BP podczas d³ugiego czerwcowego weekendu œrednie tygodniowe wydatki w restauracjach by³y nie tylko wy¿sze

ni¿ w ubieg³oroczne wakacje, ale tak¿e wy¿sze ni¿ w 2019 r. Wszystko wskazuje na to, ¿e Polacy mog¹ sobie teraz pozwoliæ na wypasiony wypoczynek. Z kwietniowego zestawienia informacji o oszczêdnoœciach Polskiego Funduszu Rozwoju wynika, ¿e wartoœæ gotówki w aktywach finansowych gospodarstw domowych siêgnê³a jesieni¹ ub. roku rekordowej od transformacji ustrojowej kwoty 284,4 mld z³ – o prawie jedn¹ trzeci¹ wy¿szej ni¿ rok wczeœniej.

Trudno siê dziwiæ: obawy przed potencjalnymi skutkami pandemii nie sk³ania³y do szastania pieniêdzmi, ale raczej do nape³niania skarpet. Teraz topniej¹ce s³upki zaka¿eñ w po³¹czeniu z chêci¹ odreagowania lockdownów i wycieczkowej abstynencji bêd¹ nakrêcaæ frekwencjê w wakacyjnych kurortach do granic mo¿liwoœci. Zw³aszcza ¿e organizatorom wypoczynku pomaga uruchomiony w sierpniu ub. roku program bonu turystycznego, w ramach którego wykorzystano ju¿ przesz³o 440 mln z³.

Problem w tym, czy bran¿a turystyczna zdo³a ten pêd wykorzystaæ. Co prawda, hoteli nad Ba³tykiem jest raczej dostatek, bo ostatnie lata by³y rekordowe pod wzglêdem nowych inwestycji, ale brakuje ofert przystêpniejszych cenowo, m.in. przyzwoitej klasy kempingów. Tym bardziej ¿e koronawirus wci¹¿ winduje popyt na wypoczynkow¹ separacjê: w pierwszych trzech miesi¹cach 2021 r. sprzeda¿ nowych przyczep i samochodów kempingowych wzros³a rok do roku odpowiednio o 161 i 157 proc.

Polski przemys³ turystyczny liczy, ¿e tegoroczny wakacyjny boom pomo¿e w odbudowie sektora przynosz¹cego ok. 15 proc. PKB i daj¹cego pracê 1,5 mln osób. Ale po pierwszym zach³yœniêciu siê urlopami emocje sporej czêœci wczasowiczów mog¹ ostudziæ ceny, które ju¿ teraz szalej¹ nawet w nêdznych budkach z ryb¹ i frytkami. I nie mo¿na wykluczyæ, ¿e w porównaniu z ofertami biur podró¿y kusz¹cymi Polaków niedrogim polegiwaniem z drinkiem z palemk¹ na hotelowym basenie w Egipcie, Turcji czy Grecji, polska turystyka – mimo swoich atutów i okazji do wzmocnienia nadw¹tlonej kondycji – znowu bêdzie przegrywaæ z zagranic¹.

Football news:

Ronaldinho: I'm watching Milan, I hope they will continue to progress. I'm waiting for Monza in Serie A
Lautaro Martinez: Messi is the best player in the world. He is a model for everyone, we must learn from him
Manchester United and Real Madrid are close to an agreement on Varane. The defender will be paid 45-55 million euros
Fernando Torres took charge of the Atletico U19 team
Milan is Interested in Brandt from Borussia Dortmund
Novak Djokovic: Zlatan is a real fighter and a champion. I hope Milan will perform well in the Champions League
Lewandowski about the prize for the best player in Germany: Getting it twice in a row is a rare phenomenon, I am proud