Poland

Niebezpieczna wolność słowa

Krystyna Paw³owicz

Fotorzepa, Jerzy Dudek

Krystyna Paw³owicz: „Dla dobra dziecka kasujê swój wtorkowy wpis. Sprawa jest o wiele bardziej skomplikowana, ni¿ mnie o tym poinformowano. Nie chcia³am sprawiæ przykroœci dziecku. Przepraszam ciê".

Po kilkudniowej awanturze o transp³ciowe dziecko Krystyna Paw³owicz skasowa³a swojego tweeta, a nawet za niego przeprosi³a. Nie bêdzie to jednak kolejny tekst o nieodpowiedzialnym polityku – na ten konkretny przypadek nic ju¿ nie zaradzimy – ale o tym, co by by³o, gdyby podobne zdarzenie mia³o miejsce pod rz¹dami regularnie wracaj¹cej do publicznej debaty „ustawy wolnoœciowej". To ta ustawa, któr¹ ziobryœci pod pretekstem walki o wolnoœæ s³owa chc¹ pozbawiæ platformy spo³ecznoœciowe prawa do egzekwowania w³asnych regulaminów.

Gdyby „ustawa wolnoœciowa" w proponowanym kszta³cie ju¿ obowi¹zywa³a, a Krystyna Paw³owicz po napisaniu tweeta naruszaj¹cego dobra osobiste i bezpieczeñstwo dziecka sama go nie skasowa³a, nie by³oby ¿adnej mo¿liwoœci usuniêcia go z mediów, bez wzglêdu na to, jak bardzo narusza³by regulamin serwisu, na którym by³by zamieszczony. Chroni³aby go bowiem owa nieszczêsna ustawa i Paw³owicz mog³aby zaskar¿yæ usuniêcie go przez serwis do Rad...

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude