Poland

Niektóre kancelarie sporo zarobiły na pandemii koronawirusa

Praca kancelarii w czasie pandemii

AdobeStock

W przysz³ym tygodniu opublikujemy raport o rynku us³ug prawnych w czasie pandemii.

W ostatnim roku wiele kancelarii odnotowa³o – podobnie jak ich klienci – zmniejszenie obrotów. To te, które obs³ugiwa³y np. bran¿ê turystyczn¹, hotelarsk¹, gastronomiczn¹ czy linie lotnicze. Zamkniêcie na kilka miesiêcy s¹dów spowodowa³o, ¿e procesualiœci odnotowali znaczny spadek przychodów.

Byli te¿ jednak prawnicy, którzy dobrze zarobili. Ju¿ wczeœniej rós³ popyt na obs³ugê firm zajmuj¹cych siê handlem elektronicznym, ale gdy ludzie zamkniêci w domach masowo przerzucili siê na zakupy przez sieæ, lawinowo zaczê³y powstawaæ sklepy internetowe, a te istniej¹ce znacznie zwiêksza³y obroty. W 2020 r. wydatki na zakupy internetowe w Polsce wzros³y o 24 proc., siêgaj¹c niemal 100 mld z³. A przecie¿ ka¿demu takiemu sklepowi trzeba napisaæ regulamin sprzeda¿y, wyt³umaczyæ, jak ma chroniæ dane klientów, i napisaæ scenariusze rozwi¹zywania sporów z konsumentami. Rozwój tego sektora oznacza dla prawników obs³ugê niemal 50 tys. polskich sklepów internetowych. Sektor e-commerce to jednak tak¿e us³ugi œwiadczone przez sieæ oraz biznesy powi¹zane.

Z czego nagle wziê³o siê wielkie o¿ywienie na rynku nieruchomoœci pod magazyny i bazy logistyczne? Przecie¿ to stamt¹d, a nie z tradycyjnych magazynów sklepowych, id¹ do konsumentów towary w sprzeda¿y wysy³kowej zamawiane przez internet. Podobnie za spraw¹ e-handlu, a tak¿e zaostrzonej higieny w tradycyjnych sklepach, dobrze zarabiaj¹ firmy zajmuj¹ce siê p³atnoœciami elektronicznymi. A one te¿ potrzebuj¹ prawników.

Prawnicy obs³uguj¹cy rynek fuzji i przejêæ maj¹ du¿o zleceñ. W wielu przypadkach obs³ugiwali transakcje planowane znacznie wczeœniej, a sytuacja zwi¹zana z koronawirusem tylko nieznacznie zak³óci³a ich finalizacjê. Wed³ug serwisu Mergermarket.com, œledz¹cego ten rynek, suma wartoœci zesz³orocznych transakcji by³a wy¿sza o 1 proc. od tej z 2019 r.

Spadek tempa orzekania w s¹dach wykreowa³ tak¿e popyt na us³ugi prawników jako negocjatorów i mediatorów. Ich zadaniem jest doprowadzenie do ugody – w sprawach frankowiczów, gospodarczych czy rozwodów oraz podzia³u maj¹tku.

Obszerny raport o sytuacji na rynku prawniczym wraz z wypowiedziami szefów du¿ych i mniejszych kancelarii, uka¿e siê w wersji online 22 czerwca, wraz z wynikami rankingu kancelarii prawniczych. Uroczyste og³oszenie wyników tego rankingu nast¹pi 21 czerwca o godzinie 13 i bêdzie transmitowane na tv.rp.pl.

Football news:

Semin about the finals of the Russian Cup in different cities: We have super-modern stadiums built for the World Cup
Savin promised that Krasava will return money for tickets to fans in case of defeats in August
Chelsea made two offers to Inter for Lukaku
Ronaldo is ready to return to Real Madrid. Madrid wants to sign only Mbappe (As)
After 10 days, Russia is fifth in the Tokyo 2020 medal standings. A little more-and the UK will catch up with us
Former Liverpool and England player Downing has finished his career
Bardzagli about 18-year-old Mbappe: He ran at a speed of 3,000 miles per hour. I asked Paratici why Juve is not signing him yet