Poland

Nieobecny na rozprawie prokurator nie ma prawa głosu

Prokurator, który nie przychodzi na rozprawê, nie mo¿e siê sprzeciwiaæ wnioskom pods¹dnych.

– Nieobecnoœæ prokuratora na rozprawie, na której byæ nie musi, nale¿y uznaæ za brak jego ewentualnego sprzeciwu, by oskar¿ony dobrowolnie podda³ siê karze – przes¹dzi³ w œrodê S¹d Najwy¿szy.

Sami sobie szkodz¹

Problem trafi³ do Izby Karnej za spraw¹ dwóch kobiet, które mia³y odpowiadaæ za usi³owanie oszustwa (art. 286 k.k.). Podczas pierwszej rozprawy z³o¿y³y wnioski o dobrowolne poddanie siê karze, tj. skazanie bez procesu. Nie by³o na niej prokuratora, który o terminie wiedzia³. S¹d og³osi³ przerwê, by przyjrzeæ siê wnioskom pods¹dnych. Nieznacznie zreszt¹ je zmodyfikowa³.

Czytaj te¿:

S¹d bez zgody prokuratora nie wyda listu ¿elaznego

W kolejnym terminie znów zabrak³o prokuratora. S¹d Rejonowy w K. uwzglêdni³ wiêc wnioski pods¹dnych i wyda³ wyrok (nieprawomocny). I tu pojawi³ siê problem.

Apelacjê z³o¿y³a Prokuratura Rejonowa w K. Zaskar¿y³a wyrok w ca³oœci na niekorzyœæ obu oskar¿onych.

„Nie dosz³o do skutecznego zawarcia »ugody«, bo zabrak³o stanowiska prokuratora” – napisano w apelacji. Prokuratura podnosi³a te¿, ¿e prokurator nie wiedzia³ o wnioskach i nie móg³ wyraziæ stanowiska w tej sprawie.

Apelacja trafi³a do SO w K. Ten nabra³ w¹tpliwoœci, kto ma racjê w sprawie – s¹d czy prokuratura.

Postanowi³ wiêc zapytaæ SN: czy przepis art. 387 k.p.k. umo¿liwia uwzglêdnienie wniosku oskar¿onego o „skazanie bez procesu” tylko z braku sprzeciwu prokuratora, którego nie ma na rozprawie? Czy te¿ konieczne jest zawiadamianie prokuratora?

S¹d Najwy¿szy w poniedzia³ek, choæ odmówi³ podjêcia uchwa³y, problem rozstrzygn¹³. Uzna³ bowiem, ¿e nieuczestniczenie przez prokuratora w rozprawie, w której jego udzia³ nie jest obowi¹zkowy i o której terminie wiedzia³, nale¿y poczytywaæ za brak sprzeciwu wobec ewentualnego wniosku oskar¿onego o skazanie bez rozprawy zg³oszonego na rozprawie bez prokuratora.

– Kodeks postêpowania karnego nie przewiduje przy tym obowi¹zku zawiadomienia nieobecnego na rozprawie prokuratora, by umo¿liwiæ mu ustosunkowanie siê do z³o¿onego wniosku w uk³adzie, kiedy rezygnuje on z czynnego uczestniczenia w rozprawie – uzasadnia³ SN.

Wyrok bez rozprawy

Wprowadzone wiele lat temu do procedury karnej dobrowolne poddanie siê karze (art. 387 k.p.k.) i ugoda z prokuratorem (art. 335 k.p.k.) mia³y ul¿yæ s¹dom w pracy. I tak siê powoli dzieje.

Dowód? Statystycznie spoœród ogólnej liczby os¹dzonych za jazdê po alkoholu ok. 40 do 50 proc. stanowi¹ osoby, które przysta³y na propozycjê policjantów i prokuratorów ju¿ podczas przes³uchania. Ok. 5 do 11 proc. przypadków to osoby, wobec których warunkowo umorzono postêpowanie.

Sygnatura akt: I KZP 16/20

Football news:

Savin promised that Krasava will return money for tickets to fans in case of defeats in August
Chelsea made two offers to Inter for Lukaku
Ronaldo is ready to return to Real Madrid. Madrid wants to sign only Mbappe (As)
After 10 days, Russia is fifth in the Tokyo 2020 medal standings. A little more-and the UK will catch up with us
Former Liverpool and England player Downing has finished his career
Bardzagli about 18-year-old Mbappe: He ran at a speed of 3,000 miles per hour. I asked Paratici why Juve is not signing him yet
Robert Pires: Mbappe's goal is to win the Champions League with PSG, and he will achieve it, I think