Poland

Nieszczepieni mogą być zawieszeni w pracy. Jest decyzja

PAP/ EPA/SERGEI ILNITSKY

Pracownik, który nie zosta³ zaszczepiony przeciw COVID-19, mo¿e zostaæ zawieszony w pracy, jeœli w danym regionie obowi¹zuje dekret o obowi¹zkowych szczepieniach - powiedzia³ rosyjski minister pracy i ochrony socjalnej Anton Kotjakow.

- Jeœli w regionie obowi¹zuje dekret lekarza sanitarnego o obowi¹zkowych szczepieniach dla niektórych kategorii pracowników, nieszczepiony pracownik mo¿e zostaæ zawieszony – powiedzia³ w sobotê dziennikarzom Kotjakow.

Wyjaœni³, ¿e zawieszenie obowi¹zuje na okres, na który wprowadzono obowi¹zkowe szczepienia. - Taka decyzja jest podejmowana na szczeblu regionalnym. Jeœli zostanie podjêta decyzja o obowi¹zkowym szczepieniu, na podstawie wskaŸników epidemii, to dla pracowników wymienionych w odpowiednim dokumencie szczepienie staje siê obowi¹zkowe – podkreœli³ Kotjakow.

Minister doda³, ¿e „jeœli pracownik nie ma obiektywnych powodów do niezaszczepienia siê, to na czas epidemii mo¿e zostaæ zawieszony w pracy bez wynagrodzenia”. Zaznaczy³ te¿, ¿e rosyjski Kodeks pracy nie przewiduje zwolnienia za odmowê szczepienia.

W wielu regionach Federacji Rosyjskiej szczepienia sta³y siê obowi¹zkowe dla pracowników czêœci zawodów. Np. w Moskwie bezwarunkowo musz¹ szczepiæ siê osoby pracuj¹ce w sektorze us³ug.

Football news:

Manchester United, Liverpool and Man City were Interested in Bailey, but did not want to pay 40 million pounds to Bayer
Alisson on a new contract with Liverpool: I didn't spend much time thinking about it. I'm happy here
Van Gaal on his appointment to the national team: Dutch football has always been close to me
Bayern and Kimmich are close to a contract until 2026. Only Lewandowski will receive more Jozua
Medal standings of the Olympic Games-2020: the British still beat Russia, and China slowed down with gold
PSG are the last people who want to see the Champions League winner. The head of the Supervisory Board of Eintracht Frankfurt, Philip Holzer, spoke about the situation on the transfer market
Ronaldo will play against Barcelona in the Joan Gamper Cup