Poland

Norwegia rezygnuje ze szczepionki firmy AstraZeneca

Komisja powo³ana przez rz¹d zaleci³a, aby obie szczepionki zosta³y wykluczone z norweskiego programu ze wzglêdu na ryzyko rzadkich, ale szkodliwych skutków ubocznych.

11 marca w³adze Norwegii zawiesi³y stosowanie szczepionek firmy AstraZeneca po tym, jak niewielka liczba zaszczepionych osób, z których czêœæ póŸniej zmar³a, trafi³a do szpitala z powodu zakrzepów krwi, krwawienia i niskiej liczby p³ytek krwi.

Badanie przeprowadzone w Danii i Norwegii wykaza³o nieznacznie zwiêkszony odsetek zakrzepów krwi wœród osób, które otrzyma³y pierwsz¹ dawkê szczepionki firmy AstraZeneca.

Szczepionka firmy Johnson & Johnson  nie by³a dotychczas stosowana w Norwegii pomimo zatwierdzenia przez Europejsk¹ Agencjê Leków.

10 maja panel ekspertów stwierdzi³, ¿e te dwie szczepionki nie powinny byæ podawane w ramach narodowego programu szczepieñ, choæ ochotnicy powinni mieæ mo¿liwoœæ ich przyjmowania. 

- Rz¹d zdecydowa³, ¿e szczepionka AstraZeneca nie bêdzie u¿ywana w Norwegii, nawet dla ochotników - powiedzia³a Solberg.

Rz¹d zgromadzi zapasy szczepionek J&J, g³ównie jako awaryjne wsparcie, podczas gdy dawki firmy AstraZeneca bêd¹ prawdopodobnie redystrybuowane, albo do krajów Unii Europejskiej, albo poprzez globalny program Covax - doda³a szefowa rz¹du.

Norwegia u¿ywa obecnie tylko szczepionek wyprodukowanych przez Moderna i Pfizer/BioNTech. Rz¹d oczekuje, ¿e wszyscy doroœli otrzymaj¹ przynajmniej jedn¹ dawkê do koñca lipca. Do tej pory jedna trzecia doros³ych Norwegów otrzyma³a pierwsz¹ z dwóch dawek.

Football news:

Pau Torres: Spain will do everything to reach the next round of the Euro. You need to believe in yourself
Enrique pro 1:1 with Poland: I expected more superiority from Spain. No one said that it would be easy
Rodri ob 1:1 with Poland: We are very disappointed. The pitch was not in the best condition, but this is no excuse
Alvaro Morata: Spain had a chance to beat Poland. I am grateful to Luis Enrique for his trust
Kozlowski broke the Euro record by playing for Poland at 17 years and 246 days. He surpassed Bellingham
For the first time since 1996, Spain has no wins after two rounds at the Euro. Then it reached the playoffs
Alba-player of the match Spain - Poland. He has 1 selection and 83 accurate passes