Poland

Nowy harmonogram szczepień. Zapisy nawet dla rocznika 2003

Od 9 maja wszyscy maj¹ mieæ wystawione e-skierowania

Robert Gardziñski

Zostan¹ uruchomione zapisy osób nawet do rocznika 2003. Rz¹d rozwa¿a regionalne odmro¿enie gospodarki.

Masowe szczepienia Polaków staj¹ siê faktem. Od 10 maja bêd¹ mog³y zapisywaæ siê na nie wszystkie osoby powy¿ej 18. roku ¿ycia. Co w po³¹czeniu z wiêkszymi dostawami szczepionki i spadaj¹c¹ liczb¹ zaka¿eñ daje nadziejê na w miarê „normalne” wakacje.

Obecnie od szeœciu dni spada œrednia dobowa liczba zaka¿eñ z 7 dni na 100 tysiêcy mieszkañców. We wtorek resort zdrowia poinformowa³ o 9246 nowych zaka¿eniach. Tydzieñ wczeœniej by³o to 13 227. – Trend spadkowy nie zosta³ zak³ócony, nie wp³ynê³y na niego œwiêta, to znaczy, ¿e zosta³y one spêdzone w du¿ej odpowiedzialnoœci – mówi³ na konferencji prasowej rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Nowy harmonogram

We wtorek odpowiedzialny za Narodowy Program Szczepieñ minister Micha³ Dworczyk og³osi³ maj¹cy obowi¹zywaæ od przysz³ego tygodnia harmonogram szczepieñ. – Od poniedzia³ku przyspieszamy, bêdziemy rozpoczynali rejestracjê ka¿dego dnia dwóch roczników – zapowiedzia³ podczas konferencji prasowej.

Roczniki 1974–75 bêd¹ mog³y siê zarejestrowaæ w poniedzia³ek 26 kwietnia, póŸniej nastêpne roczniki a¿ do 7 maja. PóŸniej bêdzie mo¿liwa rejestracja po trzy roczniki jednego dnia.

– Od 9 maja wszyscy bêd¹ mieli wystawione e-skierowania, wszyscy bêd¹ mogli siê rejestrowaæ na konkretne terminy szczepieñ – oœwiadczy³ Micha³ Dworczyk.

Dodatkowo 28 kwietnia ma zostaæ uruchomiona rejestracja dla osób w wieku 30–39 lat, które „miêdzy styczniem a marcem zg³osi³y za poœrednictwem formularza elektronicznego gotowoœæ do zaszczepienia siê”. – Takich osób jest nieco ponad 400 tys. – mówi³ Dworczyk.

4 maja rozpocznie siê z kolei taka rejestracja dla osób miêdzy 18. a 29. rokiem ¿ycia. To grupa licz¹ca ok. 340 tys. osób.

Dodatkowo mo¿liwe bêdzie szczepienie osób powy¿ej 18. roku ¿ycia w sytuacji, gdy istnieje ryzyko, ¿e szczepionka mog³aby byæ zmarnowana.

– To sankcjonowanie istniej¹cej sytuacji. Ostatnio przebadaliœmy 103 osoby, ale do szczepienia zosta³o zakwalifikowanych 100 osób. Musieliœmy natychmiast znaleŸæ trzy osoby na szczepienie – opowiada dr Micha³ Sutkowski, rzecznik prasowy Kolegium Lekarzy Rodzinnych. – £atwiej jest znaleŸæ trzydziestolatka, który w ci¹gu godziny dotrze na szczepienie, ni¿ osobê 60+ – opowiada lekarz.

– Obawiam siê, ¿e mo¿e zrobiæ siê zamieszanie, a punkty szczepieñ zostan¹ zasypane chêtnymi do szczepieñ – komentuje z kolei prof. Marcin Czech, epidemiolog i by³y wiceminister zdrowia. – Wolê, jak wszystko jest pouk³adane, dlatego jestem zwolennikiem szczepienia rocznikami.

Pierwsze luzowania

Poprawa sytuacji epidemicznej bêdzie mia³a wp³yw na termin odmra¿ania gospodarki. Decyzja rz¹du w tej sprawie zostanie prawdopodobnie przedstawiona we œrodê.

– Zaleca³bym ostro¿noœæ w odmra¿aniu gospodarki, bo wci¹¿ mo¿emy mieæ do czynienia z pewnym efektem œwi¹t. Myœlê te¿, ¿e powinno siê to odbywaæ regionalnie – mówi prof. Czech. Jego zdaniem mo¿na czêœciowo odmroziæ np. bran¿ê hotelarsk¹, ale nale¿y wstrzymaæ siê na razie z otworzeniem galerii handlowych czy z odmro¿eniem bran¿y œlubnej. – ¯yjemy od roku w lockdownie, mo¿na wytrzymaæ jeszcze miesi¹c czy dwa, a¿ wiêcej osób zostanie zaszczepionych – t³umaczy.

– Maj, a zw³aszcza jego pierwsza po³owa, to jeszcze za wczeœnie na odmra¿anie bran¿y œlubno-komunijnej, ale od czerwca mo¿na ju¿ to robiæ – mówi dr Sutkowski.

We wtorek minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedzia³, ¿e mo¿liwe jest odmro¿enie wesel – do 25 goœci. Nieoficjalnie mówi siê te¿ o hybrydowym powrocie do szkó³ klas 1–3, otwarciu wielkopowierzchniowych sklepów budowlanych, a tak¿e salonów fryzjerskich i kosmetycznych. W dalszej kolejnoœci maj¹ ruszyæ galerie handlowe, hotele, restauracje i si³ownie. Bêdzie to mo¿liwe pod warunkiem, ¿e po majówce nie dojdzie do wzrostu zaka¿eñ. MZ potwierdza, ¿e rozwa¿any jest tak¿e „wariant regionalny” odmro¿eñ.

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude