Poland

Ochrona przed wirusem: nie gadać w metrze

Korzystaj¹cy ze œrodków transportu publicznego nie powinni rozmawiaæ ze sob¹ czy przez telefon, aby zmniejszyæ ryzyko rozchodzenia siê wirusa — radzi Francuska Akademia Medycyny

„Noszenie maseczek w œrodkach transportu publicznego, gdzie nie jest mo¿liwe zachowanie dystansu, jest obowi¹zkowe, a powinien temu towarzyszyæ prosty œrodek ostro¿noœci: unikanie rozmów i korzystania z telefonu" — stwierdza komunikat Académie Nationale de Médecine.

Jej cz³onek, Patrick Berche wyjaœni³ w kanale BFM TV, ¿e jeœli w wagonie metra znajduj¹ siê tylko trzy osoby, to nie ma problemu, ale jeœli jednego pasa¿era dzieli od drugiego dystans tylko 2 centymetrów, to nie ma najmniejszego sensu konwersacja czy rozmowa przez telefon. — To nie jest obowi¹zek, to zalecenie — doda³.

Akademia nie jest oficjalnym organem doradczym, mo¿e odpowiadaæ na pytania rz¹du i publikowaæ zalecenia, które czasami s¹ odwrotne od oficjalnej polityki — pisze Reuter. Akademia za³o¿ona w 1820 r. skrytykowa³a ostatnio zalecane przez rz¹d noszenie w miejscach publicznych jedynie masek chirurgicznych zamiast masek z tkanin.

„Proponowane zaostrzenie przepisów o maseczkach wynika z zasady ostro¿noœci, ale nie ma wparcia dowodami naukowymi" — stwierdzi³a i doda³a, ¿e maseczki z tkanin lub zrobione domowym sposobem chroni¹ skutecznie przed koronawirusem, o ile s¹ noszone prawid³owo, bo do wiêkszoœci przypadków zara¿enia dochodzi wtedy, gdy ludzie zdejmuj¹ je. „Taka zmiana zalecenia wobec zachowania, które sta³o siê powszechnie znane ca³ej spo³ecznoœci, grozi wywo³aniem niezrozumienia i mo¿e wzbudziæ w¹tpliwoœci co do logicznoœci oficjalnej polityki" — uzna³a akademia.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7