Poland

Opublikowano nowe "taśmy Obajtka"

Polityka

Daniel Obajtek

Fotorzepa, Piotr Guzik

"Gazeta Wyborcza" opublikowa³a kolejne nagrania obecnego prezesa Orlenu Daniela Obajtka, które, wed³ug dziennika, zosta³y zarejestrowane w czasach, gdy Obajtek by³ wójtem Pcimia i maj¹ dowodziæ, ¿e Obajtek jako przedstawiciel w³adz samorz¹dowych "z tylnego siedzenia" kierowa³ firm¹ z bran¿y elektroinstalacyjnej.

Wed³ug "Gazety Wyborczej", Daniel Obajtek mia³ wp³yw na prowadzenie firmy TT Plast w czasie, gdy by³ wójtem Pcimia. W Polsce obowi¹zuj¹ regulacje nak³adaj¹ce na wójtów i radnych ograniczenia w zakresie prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej oraz zobowi¹zuj¹ce ich do sk³adania oœwiadczeñ maj¹tkowych.

Daniel Obajtek by³ wójtem Pcimia w latach 2006-2015. "Gazeta Wyborcza" poda³a, ¿e publikowane przez ni¹ zapisy rozmów pochodz¹ z 2009 r.

G³ówn¹ postaci¹ nowo opublikowanych taœm jest nale¿¹ca do rodziny obecnego prezesa Orlenu Bernadetta Obajtek, nazywana przez wspó³pracowników Bernadk¹. Wed³ug "GW", 14 sierpnia 2009 r. pracuj¹ca w firmie TT Plast Bernadetta Obajtek (wczeœniej zwi¹zana z konkurencyjn¹ firm¹ Elektroplast, nale¿¹c¹ do skonfliktowanego z ówczesnym wójtem Pcimia wuja Daniela Obajtka) rozmawia³a z pracownikiem firmy, Szymonem.

Oto fragment rozmowy, zamieszczony przez "Wyborcz¹":

Bernadka:  Panie Szymonie, mam takie pytanie, bo dowiedzia³am siê od Daniela...

Szymon: Mo¿e pani wolniej mówiæ, bo nie s³yszê.

Bernadka:  Mówiê, ¿e S³awek bêdzie teraz nominowany na Bieruñ i teraz mam pytanie, jak ja mam podzieliæ Polskê miêdzy tymi dwoma przedstawicielami?

Szymon: No, a ja nic takiego nie s³ysza³em, ¿e S³awek bêdzie na Bieruñ.

Bernadka: Nie? Mi tak Daniel powiedzia³, ¿ebym siê kontaktowa³a z panem, jak Polskê dzieliæ.

Szymon: No ale jak to? Ja nic nie wiem o tym. Ja muszê porozmawiaæ sobie z prezesami.  

Po kolejnej rozmowie z Bernadett¹ Obajtek Szymon mia³ zadzwoniæ do Daniela Obajtka. W opublikowanym przez "GW" zapisie rozmowy czytamy:

Szymon: Powiedz mi, Danielu, o dwie rzeczy chcia³em siê zapytaæ. Coœ mi Bernadka mówi³a, ¿e S³awek idzie do Bierunia, nic nie wiem.

Daniel: A to nic, to akurat, przyjacielu, ciebie nie dotyczy, taka sytuacja, ¿e siê zastanawiamy z ch³opakami. Ty jesteœ od grubszych tematów, tych dwóch ch³opaków i jeszcze ten mój przyjaciel, który nam pomaga, a w Bieruniu, no, (wulg.), tam, Szymek, musisz coœ mieæ, bo s³uchaj, ty jesteœ w porz¹dku cz³owiek, ale sam wiesz, jak to wygl¹da jechaæ tam na dzieñ, na dwa, jak tu mamy, (wulg.), tyle tematów.

Szymon: No dobra, tylko, no wiesz, jakby mi tak powiedzieæ wczeœniej ni¿ Bernadka...

Daniel: No, Szymek, mia³em z tob¹ na ten temat gadaæ w poniedzia³ek, ale co ja bêdê gadaæ, jak nie wiedzia³em, czy S³awek przyjmie tê ofertê. Je¿eli S³awek przyjmie ofertê, to bêdziemy gadaæ z tob¹. Jeœli S³awek nie przyjmie oferty, to jest inna sprawa.

Kolejny opublikowany przez "GW" fragment dotyczy rozmowy Szymona i Bernadetty Obajtek. Przedmiotem dialogu jest kontrahent, który chce zwróciæ towar, a wed³ug Bernadetty Obajtek szuka pretekstu do zakoñczenia wspó³pracy z TT Plastem. - Ale co, RL-ki mamy cieñsze ni¿ Elektroplast? - pyta Szymon. - Mamy, mamy cieñsze - odpowiada rozmówczyni.

- Ja to w³aœnie Danielowi powiem, ¿e to nie tak, ¿e nic siê nie sta³o i wszystko by³o dobrze, tylko ¿e po prostu mieli gorsz¹ jakoœæ i tyle - mówi póŸniej Szymon.

W rozmowie z Szymonem, która wed³ug "GW" mia³a miejsce kilka godzin póŸniej, Daniel Obajtek mówi, ¿e jest w firmie, patrzy "na tê rurê" i ocenia, ¿e zarzuty co do jakoœci towaru s¹ nietrafione. - Powiem ci szczerze, ¿e jedynie "37" by³a cieñsza, ale wizualnie, no rura jak rura, przyjacielu. Ja jeszcze kaza³em j¹ 15 procent pogrubiæ teraz - czytamy w zapisie rozmowy.

W pi¹tek "Gazeta Wyborcza" opublikowa³a zapis rozmów Daniela Obajtka z pracownikiem firmy TT Plast. Wed³ug dziennika, Obajtek "z tylnego siedzenia" kierowa³ firm¹, czego jako urzêdnikowi pañstwowemu zabrania³o mu prawo. Prokuratura postêpowanie umorzy³a, gdy Prokuratorem Generalnym zosta³ Zbigniew Ziobro.

W reakcji na publikacjê PKN Orlen oœwiadczy³, ¿e opublikowany przez "GW" artyku³ zawiera "nieprawdziwe informacje, szereg bezpodstawnych sugestii i manipulacji, które wprowadzaj¹ w b³¹d opiniê publiczn¹". "Stawiane w artykule tezy, niemaj¹ce potwierdzenia w faktach, a oparte na nagraniach, których pochodzenia, integralnoœci, czasu i okolicznoœci utrwalenia nie sposób stwierdziæ, uderzaj¹ w wizerunek PKN Orlen jak równie¿ naruszaj¹ dobre imiê prezesa Daniela Obajtka" - dodano.

W oœwiadczeniu Orlenu oceniono, ¿e opublikowany artyku³ ma na celu zdyskredytowanie prezesa spó³ki w czasie "gdy prowadzone s¹ kluczowe inwestycje rozwojowe i procesy akwizycyjne".

PKN Orlen podkreœli³, ¿e oœwiadczenia maj¹tkowe Daniela Obajtka z lat 2002-2013 by³y kontrolowane przez CBA, a Biuro "nie dopatrzy³o siê ¿adnych uchybieñ".

Football news:

Andy Robertson: Few believe in Liverpool, but we're still in the game
Klopp on the Real Madrid game: Liverpool have nothing much to lose. We will try to win, and then we will see
Borussia Dortmund coach Edin Terzic shared his thoughts about the upcoming game with Manchester City in the 1/4 League final
Ilkay Gundogan: Holand is an amazing player. He has the right attitude to climb to the top
PSG and Bayern Munich are bidding for Lucas Vazquez. He can't agree with Real Madrid
Allegri told Agnelli when he retired: Get rid of Ronaldo, he hinders the progress of the team and the club
Ibrahimovic was suspended for 1 match for insulting the referee