Poland

Oszukańcze SMS-y. Uważajmy w co klikamy, mogą oczyścić konto

MP Oszczêdnoœci

Jedna z internautek ostrzega, ¿e dosta³a dwa oszukañcze SMS-y

Adobe Stock

Mimo rozbicia przez policjê szajki cyberoszustów, klienci banków nadal dostaj¹ oszukañcze SMS-y.

Jeœli ktokolwiek wymaga podania danych karty p³atniczej lub danych s³u¿¹cych do logowania do bankowoœci, oznacza to najprawdopodobniej próbê oszustwa. Nigdy nie przekazuj i nie przepisuj takich danych na stronie otrzymanej w linku przez e-mail/komunikator/SMS – ostrzega Alior Bank.

Jedn¹ szajkê zlikwidowali

W czwartek œl¹ska policja chwali³a siê rozbiciem zorganizowanej grupy przestêpczej obywateli Bia³orusi i Ukrainy, która oszuka³a kilkaset osób na ponad 1,5 miliona z³otych.

– Oszuœci najpierw organizowali tzw. kampaniê SMS, rozsy³aj¹c wiadomoœci tekstowe o koniecznoœci dokonania czêsto symbolicznej dop³aty np. do oczekiwanej przesy³ki. W wiadomoœci zamieszczony by³ link, pod którym mo¿na by³o rzekomo poznaæ szczegó³y, w rzeczywistoœci kieruj¹cy na podstawion¹ stronê banku – podaje podinsp.. Aleksandra Nowara, rzecznik œl¹skiej policji.

Nadawcy SMS nak³aniali klientów banków do uruchomienia przes³anego linku, który mia³ im docelowo umo¿liwiæ przejêcie loginu i has³a do bankowoœci elektronicznej i kradzie¿y pieniêdzy z konta. Oszuœci wielokrotnie zaci¹gali te¿ po¿yczki na przejêtych rachunkach i od razu wyprowadzali pozyskane pieni¹dze.

Z ustaleñ policji wynika, ¿e skradzion¹ gotówkê cz³onkowie szajki wyp³acali w bankomatach metod¹ na BLIK, w ró¿nych miastach na terenie Polski, m.in. w Katowicach, Krakowie, Kaliszu, £odzi, Poznaniu, Sopocie, Sosnowcu, Warszawie, Wroc³awiu czy Zakopanem. Pieni¹dze przelewali tak¿e na rachunki bankowe bêd¹ce w dyspozycji grupy, aby póŸniej je tak¿e wyp³aciæ.

Grupa dzia³a³a od 1 grudnia 2020 do 8 kwietnia 2021 roku. W tym czasie przestêpcy wys³ali nie mniej ni¿ 280 tysiêcy wiadomoœci SMS z fa³szywym linkiem. Oszukane w ten sposób osoby straci³y przynajmniej 1,5 miliona.

Na wniosek Prokuratury Okrêgowej w Gliwicach s¹d zastosowa³ wobec 17 podejrzanych zastosowa³ tymczasowy areszt. Jedna osoba zosta³a objêta dozorem policji i porêczeniem maj¹tkowym. Policjanci podaj¹, ¿e sprawa jest rozwojowa i nie wykluczaj¹ kolejnych zatrzymañ.

Inni przestêpcy dzia³aj¹ nadal

Rozbicie tej szajki nie ukróci³o przestêpczego procederu. Wczoraj jedna z internautek ostrzega³a, ¿e dosta³a w³aœnie dwa oszukañcze SMS-y. Jeden z nich informowa³, ¿e jej paczka zosta³a zatrzymana na granicy i musi op³aciæ c³o. W drugim by³a mowa o mandacie do p³acenia. – Broñ Bo¿e nie klikajcie w linki. To oszuœci – ostrzega³a internautka.

Na jej profilu w mediach spo³ecznoœciowych dosz³o do wymiany opinii na ten temat. Okazuje siê, ¿e wiele osób dosta³o podobne SMS-y. – Kliknê³am w link. I co teraz? – zastanawia³a siê jedna z internautów.

Inny ostrzega³ j¹, ¿e „je¿eli ma aplikacjê bankow¹ w komórce, to mog¹ konto oczyœciæ. – Tak zrobili mojemu bliskiemu – napisa³.

Przera¿ona kobieta pyta³a, czy ma zlikwidowaæ aplikacjê bankow¹ w komórce? W odpowiedzi dosta³a informacjê, by skontaktowaæ siê z bankiem i powiadomiæ, ¿e dosz³o do takiej sytuacji. – Warto te¿ sprawdziæ czy ju¿ nie dosz³o do transakcji, które nie by³y przez ni¹ autoryzowane.

Kobieta, która wesz³a w link mia³a sporo szczêœcia. – Chyba jednak uda³o mi siê unikn¹æ najgorszego, bo po klikniêciu, link w SMS-sie po prostu siê nie otworzy³. Na wszelki wypadek zadzwoniê do banku. Beneficjentami tej sytuacji s¹ wszyscy , którym szybciutko przela³am zaleg³e pieni¹dze, ¿eby potencjalnemu z³odziejowi zostawiæ jak najmniej – poinformowa³a.

Wiêc uwa¿aj w co klikasz

Jak mówi Ewa Krawczyk, z Santander Bank Polska obecnie przez oszustów rozsy³ana jest masowa, przestêpcza kampania SMSowa informuj¹ca o rzekomym zatrzymaniu paczki przez s³u¿by celne.

– Po klikniêciu w link, ofiara przechodzi na stronê podszywaj¹ca siê pod DHL, z niej pobierany jest z³oœliwe oprogramowaniem FluBot (trojan bankowy), który infekuje urz¹dzenia mobilne – t³umaczy Ewa Krawczyk.

Podkreœla, ¿e dodatkowo bardzo szybko siê rozpowszechnia przez to, ¿e wykrada on kontakty z ksi¹¿ki telefonicznej dostarczaj¹c nowych celi przestêpcom – warto ostrzec znajomych, ¿e mog¹ otrzymaæ taki SMS. Ten atak nie dotyczy u¿ytkowników iPhonów.

Co dzieje siê, gdy klient banku klinie w link od cyberprzestêpców? – Je¿eli ktoœ klikn¹³ w link i pobra³ z³oœliwe oprogramowanie na urz¹dzenia, to powinien niezw³ocznie powiadomiæ bank, celem zabezpieczenia danych do logowania oraz zweryfikowania czy nie dosz³o do przestêpczych transakcji w wyniku infekcji – mówi przedstawicielka Santandera.

Radzi te¿, by przeskanowaæ telefon, przy czym nie wszystkie programy antywirusowe wychwytuj¹ wszystkie wirusy. – Skuteczne jest te¿  powrót do ustawieñ fabrycznych, choæ to bardzo radykalny krok. Jeœli sami nie mo¿emy tego zrobiæ lub nie mamy pewnoœci, z jakiego programu skorzystaæ, mo¿na oddaæ aparat do przeskanowania w rêce profesjonalnej firmy – mówi Ewa Krawczyk.

Zauwa¿a, ¿e przestêpcy próbuj¹ tak¿e innych metod wykradania danych wra¿liwych (jak np. danych do logowania, czy danych kart p³atniczych) np. na dop³atê do paczki, jej œledzenie, mandat karny, czy „odebranie zap³aty”.

Banki aktualne ostrze¿enia o zagro¿eniach publikuj¹ na swoich stronach bankowych oraz w social mediach. Klient, który straci pieni¹dze w ramach ataku cyberoszustów na jego konto– ma znikome szanse na ich odzyskanie. Chyba, ¿e policja z³apie przestêpców i zabezpieczy u nich skradzione œrodki.

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude