Poland

Paszporty covidowe

Rzadko kiedy moje niedotycz¹ce polityki publikacje w „Rzeczpospolitej" wzbudzaj¹ takie echo, jak ostatni tekst o przyspieszeniu wydawania paszportów covidowych. Przypomnê, ¿e apelowa³em do rz¹du, by w kwestii paszportów nie przejmowa³ siê terminarzem negocjacji z Bruksel¹, ale zacz¹³ je wydawaæ jak najszybciej. W³aœnie to tempo wyda³o mi siê najwa¿niejsze, bo wi¹¿ê z nim – pewnie nie tylko ja – nadziejê na szybkie uruchomienie wy³¹czonych przez pandemiê sfer ¿ycia spo³ecznego i gospodarczego.

Rz¹d, w osobie premiera, zdaje siê widzieæ w pierwszej kolejnoœci kwestiê wolnoœci podró¿owania. To bez w¹tpienia wa¿ny aspekt naszego ¿ycia, zw³aszcza w przededniu sezonu urlopowego, jednak – bêdê siê upiera³ – nie najwa¿niejszy. Du¿o wiêkszy ciê¿ar w³aœciwy ma przywrócenie do ¿ycia przygniecionej przez covid gospodarki. Na brak przychodów cierpi¹ ca³e bran¿e. Nie tylko turystyka czy sektor restauracyjny. Tak¿e zaopatrzenie gastronomii czy zwi¹zana z ni¹ produkcja rolnicza. Ca³y olbrzymi sektor sportu i rekreacji. Galerie handlowe ze sprzeda¿¹ stacjonarn¹ wszystkich dóbr, ich producenci, dostawcy, serwisanci etc. To setki tysiêcy, jeœli nie miliony ludzi. Do tej pory w jakimœ stopniu, dziêki tzw. helicopter money, wspomaga³o ich pañstwo. Ale bez koñca tak przecie¿ byæ nie mo¿e.

Pañstwo to podatki. A podatnicy to my sami. Tak naprawdê cierpi¹cy przez covid biznes wspiera nie pañstwo, tylko my wszyscy, ca³oœæ spo³eczeñstwa. Z natury ...

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude