Poland

Piękne i okropne życie po covidzie

Fotorzepa, Aneta Wawrzyñczak

Œwiat po pandemii? Ewa przywyknie: – Do maseczek na co dzieñ mogê siê przyzwyczaiæ. Najwy¿ej przeprowadzê siê na wieœ. Maciek widzi plusy: – Nawet w dalsze trasy pojedziemy poci¹giem, a nie samolotem. Podoba mi siê taki romantyczny, XX-wieczny klimat podró¿y. Kacper ma du¿e obawy: – Nie warto poœwiêcaæ wolnoœci w imiê bezpieczeñstwa.

Koronawirus, pandemia, zamykanie i otwieranie gospodarki, liczniki zaka¿eñ, testów, zgonów i szczepieñ – tym od roku ¿yj¹ media. Ludzie si³¹ rzeczy te¿, pewnie ka¿dego dnia i pewnie w ka¿dym domu tematy oko³opandemiczne wychodz¹ przy ró¿nych okazjach.

Przez to bliscy, rodziny, znajomi i jednocz¹ siê, i dziel¹. Dopiero co s³ysza³am na przyk³ad tak¹ historiê: jest m¹¿ i ¿ona, on za szczepieniem, ona z obawami. Napiêcie roœnie, w koñcu m¹¿ stawia sprawê jasno: szczepionka albo nie mieszkamy razem. Có¿ robiæ, pani M. jest ju¿ po pierwszej dawce. Gdy oficjalnie Covid-19 przeszed³ co najmniej co 14. Polak, trwa kolejny lockdown, podano prawie 7,8 mln dawek, pe³ne szczepienie otrzyma³o 2,1 mln chêtnych, a rz¹d zachêca, bo to „jedyna nadzieja" na „now¹ normalnoœæ" – pytam trójki bliskich mi osób, co one na to.

Ewa

Ewa ma 35 lat, jest dziennikark¹, niedawno zasz³a w drug¹, planowan¹ ci¹¿ê. W listopadzie 2019 roku zosta³a mam¹ po raz pie...

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude