Poland

Po co Niedzielski propaguje wątpliwe badania o zakażeniach?

Adam Niedzielski

Minister zdrowia Adam Niedzielski

fot. KPRM/ Adam Guz

Po co minister zdrowia propaguje w¹tpliwe badania o zaka¿eniach?

WypowiedŸ prof. Mi³osza Parczewskiego w RMF o tym, ¿e najnowsze badanie dowodzi, i¿ zaka¿enia na dworze s¹ marginalne, wiêc „noszenie maseczek [na powietrzu] jest bez sensu”, powinna by³a wywo³aæ natychmiastow¹ reakcjê. Nastêpnego dnia powinniœmy zostaæ zwolnieni z tej uci¹¿liwoœci. Nic takiego jednak nie nast¹pi³o.

Zamiast tego minister Niedzielski wstawi³ na Twittera pewien link i napisa³, ¿e z przywo³anego tekstu wynika, i¿ na dworze zara¿a siê 10 proc. ogó³u zaka¿onych, a to jest du¿o i dlatego maseczki musz¹ zostaæ. Link prowadzi³ do artyku³u na portalu podró¿niczego magazynu „National Geographic”, gdzie mowa by³a nie o 10 proc., ale o odsetku „poni¿ej 10 proc.”. Artyku³ powsta³ na podstawie badania, które sumowa³o wyniki piêciu innych, dotycz¹cych miejsc zaka¿eñ koronawirusem. W trzech liczba zaka¿eñ na dworze zosta³a podana w procentach. W jednym wynosi³a 5 proc., ale by³o to specyficzne œrodowisko pracy. W pozosta³ych dwóch – poni¿ej procentu.

Wynika z tego, ¿e minister zdrowia nie czyta tego, co podaje dalej. Ale to nie dziwota – tak samo by³o przecie¿ ze s³ynnym badaniem opublikowanym w „Nature”.

Tymczasem Wirtualna Polska od swoich informatorów us³ysza³a, jak w rz¹dzie uzasadnia siê utrzymanie nakazu noszenia maseczek na dworze: „Nie chcemy siê w tej materii pospieszyæ i og³osiæ przedwczesnego symbolu zwyciêstwa z pandemi¹. To mog³oby odnieœæ efekt odwrotny od planowanego, demobilizowaæ ludzi, jeœli chodzi o przestrzeganie obostrzeñ i zniechêcaæ ich do programu szczepieñ”. Nie chodzi zatem o ¿adne powody merytoryczne, tylko po prostu o tresurê.

Potwierdzi³ to w programie „Lustra” w TVP 3 Poznañ Jerzy Milewski, gdañski radny PiS, przedsiêbiorca i cz³onek Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie RP. Powiedzia³, ¿e od pocz¹tku by³ blisko procesu decyzyjnego i doda³: „Do dzisiaj nie mogê prze³kn¹æ tego, ¿e wœród najwa¿niejszych decydentów dominowa³ pogl¹d, ¿e Polaków trzeba nastraszyæ, ¿eby s³uchali siê decyzji administracji dla swojego dobra”.

Tresura swoj¹ drog¹, ale musi byæ i cenzura, ¿eby niepoprawne treœci nie niweczy³y efektów tej pierwszej. Od cenzurowania jest zaœ pose³ Joanna Lichocka. Bardzo oburzy³o j¹, ¿e w swoim programie „Warto rozmawiaæ” na g³ównej antenie TVP Jan Pospieszalski oœmieli³ siê podwa¿aæ epidemiczn¹ politykê rz¹du, i da³a temu oburzeniu publicznie wyraz, zapowiadaj¹c interwencjê u Jacka Kurskiego. I cyk – nastêpny program Pospieszalskiego, w którym mia³a byæ mowa o skutkach zdalnego nauczania, ju¿ siê nie ukaza³. Nagrano go do puszki. Czy bêdzie – nie wiadomo.

W trudnych sytuacjach w³adza zawsze ma wybór. Mo¿e potraktowaæ obywateli jak partnerów albo jak stado byd³a. Obecna w³adza wybra³a tê drug¹ metodê i trzeba przyznaæ, ¿e jest w tym wyborze bardzo konsekwentna. Czy pañstwo lubi¹ byæ tresowani? Ja nie cierpiê.

Autor jest publicyst¹ „Do Rzeczy”

Football news:

Juventus refused to sell de Ligt to Chelsea and Barca. The offers came about 10 days ago
Real Madrid, Barcelona and Juve sent letters to 7 Super League clubs and threaten them with legal consequences for withdrawing from the tournament
Julen Lopetegui: Zidane is the perfect coach for Real Madrid. His work speaks for itself
Hazard will be hard to convince to leave Real Madrid. He receives 15 million euros, his contract is valid for another 3 years
Neymar will receive 30 million euros a year under a new contract with PSG
Ronald Koeman: I hope that the VAR and the referees will make fair decisions for us and for Atletico
Ramos is unlikely to play against Sevilla. He has been out of the Real Madrid squad for two days