Poland

Pokój z koniem

Naprzeciw tym oczekiwaniom wychodzi Ricky Staub w swym pe³nometra¿owym debiucie pt. „Kowboj na betonowej prerii", pokazuj¹c, ¿e kino spod znaku butów z ostrogami to nie tylko biali mê¿czyŸni zamieszkuj¹cy pogranicze, ale tak¿e czarni, i to nie z Po³udnia, lecz ze Wschodu, a œciœlej z Filadelfii. Staub ³amie wiêc zasady na dwóch poziomach – oddaj¹c g³os dot¹d marginalizowanym oraz przenosz¹c akcjê opowieœci z Dzikiego Zachodu do wspó³czesnego miasta, od pokoleñ zamieszkanego przez tak zwanych ch³opców od krów.

Harp (Idris Elba) jest jednym z liderów stajni przy Fletcher Street w pó³nocnej czêœci aglomeracji. Mê¿czyzna ma syna imieniem Cole (znany z serialu „Stranger Things" Caleb McLaughlin), który ¿yje z matk¹ w Detroit. A przynajmniej ¿y³, bo kiedy dyrekcja wydala ch³opaka ze szko³y, zrezygnowana kobieta wysy³a go do ojca na czas wakacji. Filadelfia jednak nie jest mu obca, m³odzian mieszka³ tam przed laty, co nie znaczy, ¿e ³¹czy go jakaœ wiêŸ czy t...

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude