Poland

Policjanci chcieli przerwać nielegalny wyścig. Wjechali w tłum

Co najmniej jedna osoba zosta³a ranna po tym, jak policyjny radiowóz wjecha³ w t³um, ogl¹daj¹cy wyœcig uliczny w centrum miasta Tacoma w stanie Waszyngton.

Do incydentu dosz³o w sobotê wieczorem. Oko³o 100-osobowy t³um obserwowa³ kilka samochodów, œcigaj¹cych siê na ulicach Tacomy - informuje, powo³uj¹c siê na policjê, lokalna gazeta „The News Tribune”. Na miejsce przyby³ radiowóz, który wjecha³ w t³um po tym, jak ludzie próbowali go zablokowaæ.

Wendy Haddow, rzeczniczka miejscowej policji, powiedzia³a, ¿e funkcjonariusze zostali powiadomieni na krótko przed godz. 19:00. Wed³ug jej relacji jeden z policjantów u¿y³ megafonu i wezwa³ do rozejœcia siê. T³um nie pos³ucha³ tych wezwañ, zamiast tego zatarasowa³ drogê policjantom, a zgromadzenie zaczêli uderzaæ rêkoma w szyby auta. Jak t³umaczy³a Haddow, taka reakcja zmusi³a mundurowych do salwowania siê ucieczk¹ dla w³asnego bezpieczeñstwa.

Haddow doda³a, ¿e w trakcie zdarzenia, po kolizji z radiowozem, ranna zosta³a jedna osoba. Trafi³a ona to pobliskiego szpitala.

Policjant, który kierowa³ radiowozem, zosta³ wys³any na urlop. Trwa dochodzenie w sprawie zdarzenia. 

Football news:

Liverpool dropped to 8th place in the Premier League, on lost points - 9th
Xavi won the 6th trophy in his coaching career. His Al-Sadd became the champion of Qatar
Laporta is ahead of Font and Freixa according to the results of the poll of those who voted in the election of the president of Barca
Solskjaer won all 3 matches with Manchester United in the away match against Man City. This is a club record
Liverpool only got worse: they lost again at home (the 6th match in a row!), they also updated the anti-record of the Premier League for shots without goals
Simeone on 1:1 with Real Madrid: Everyone thought that Atletico would win La Liga by a margin of 20 points. I don't know what they imagined
Ole Gunnar Solskjaer: City are so far down the table that Manchester United just want to be higher than a year ago