Poland

Policjant oskarżony o zabicie George'a Floyda uznany za winnego

Derek Chauvin

Derek Chauvin w s¹dzie (z prawej)

AFP PHOTO / COURT TV

By³y policjant Derek Chauvin, oskar¿ony o zabicie czarnoskórego George'a Floyda w maju ubieg³ego roku, zosta³ uznany za winnego przez ³awê przysiêg³ych.

Chauvin zosta³ uznany za winnego morderstwa drugiego stopnia, które w amerykañskim systemie prawnym jest zbli¿one do zabójstwa w zamiarze ewentualnym. W przeciwieñstwie do pierwszego stopnia, nie zak³ada, ¿e sprawca dzia³a³ intencjonalnie. £awa przysiêg³ych uzna³a Chauvina winnym tak¿e dwóch innych zarzutów - morderstwa (ang. murder) trzeciego stopnia i zabójstwa (ang. manslaughter) drugiego stopnia.

By³y policjant zosta³ wyprowadzony z s¹du w kajdankach. Do czasu og³oszenia wyroku przez s¹d (w ci¹gu oœmiu tygodni) bêdzie przebywa³ w areszcie. Nie mo¿e wyjœæ za kaucj¹. - To punkt zwrotny w historii - powiedzia³ w pierwszym komentarzu prawnik rodziny Floydów. Tim Walz, gubernator Minnesoty, nazwa³ werdykt „wa¿nym krokiem naprzód na rzecz sprawiedliwoœci”. 

12 ³awników przez ostatnie trzy tygodnie s³ucha³o zeznañ 45 œwiadków, argumentów prokuratury i obrony. Jak w korespondencji z Nowego Jorku dla „Rzeczpospolitej” informowa³a Aleksandra S³abisz, decyzja postrzegana jest symbolicznie jako werdykt w sprawie policji amerykañskiej oskar¿anej o niesprawiedliwe traktowanie czarnoskórych i innych mniejszoœci etnicznych.

Dowiedz siê wiêcej: Sprawa George'a Floyda. S¹d specjalnego znaczenia

George Floyd zatrzymany przez policjê z Minneapolis zmar³ po tym jak funkcjonariusz, niemal dziewiêæ minut przygniata³ kark mê¿czyzny, choæ ten wielokrotnie mówi³, ¿e nie mo¿e oddychaæ. W rozprawie Derka Chauvina trwaj¹ce 9 minut i 29 sekund nagranie by³o centralnym materia³em dowodowym, który prokuratura analizowa³a klatka po klatce.

W oczekiwaniu na werdykt w Minneapolis, mieœcie, w którym ¿ycie straci³ Floyd, sklepy, restauracje i inne punkty us³ugowe na g³ównych ulicach zosta³y zabite deskami. Porz¹dku pilnuje 3 tys. cz³onków Gwardii Narodowej.

AFP

Œmieræ George'a Floyda w ubieg³ym roku wywo³a³a falê protestów i zamieszek w ca³ym kraju. Na ulice wysz³o wówczas tysi¹ce ludzi. To przedstawiciele ró¿nych grup rasowych, w tym spore grupy m³odych bia³ych Amerykanów, lokalni aktywiœci albo spontanicznie do³¹czaj¹cy siê okoliczni mieszkañcy.

Protesty w Minnesocie oraz innych stanach pojawi³y siê ponownie w ostatnim tygodniu po œmierci czarnoskórego 20-letniego Daunte Wrighta, który zgin¹³ z r¹k policji na przedmieœciach Minneapolis, oraz po tym, jak od policyjnej kuli zgin¹³ 13-letni Latynos Adam Toledo w Chicago.

Football news:

Neymar on contract extension: Happy to stay at PSG. I will try to fulfill our main dream - to win the Champions League
Neymar has extended his contract with PSG until 2025
Zidane on Hazard laughing after Chelsea: Eden apologized, he didn't mean to offend anyone. This is in the past
Juventus refused to sell de Ligt to Chelsea and Barca. The offers came about 10 days ago
Real Madrid, Barcelona and Juve sent letters to 7 Super League clubs and threaten them with legal consequences for withdrawing from the tournament
Julen Lopetegui: Zidane is the perfect coach for Real Madrid. His work speaks for itself
Hazard will be hard to convince to leave Real Madrid. He receives 15 million euros, his contract is valid for another 3 years