Poland

Polska oferuje wizę humanitarną białoruskiej biegaczce

Kryscina Cimanouska (pierwsza z lewej) w czasie biegu na 100 m w Tokio

AFP

Bia³oruska sprinterka Kryscina Cimanouska oœwiadczy³a, ¿e wbrew jej woli na polecenie z Miñska próbowano j¹ odes³aæ z igrzysk olimpijskich do kraju. G³os w sprawie zabra³ MKOl. Wiceszef MSZ Marcin Przydacz poinformowa³, ¿e Polska zaoferowa³a Bia³orusince wizê humanitarn¹.

Kryscina Cimanouska przekaza³a, ¿e w niedzielê cz³onkowie bia³oruskiej ekipy weszli do jej pokoju i kazali jej siê spakowaæ. Doda³a, ¿e reprezentanci bia³oruskiej dru¿yny odwieŸli ja na lotnisko Haneda w Tokio.

Biegaczka odmówi³a wejœcia na pok³ad samolotu i poprosi³a policjê o ochronê. "Nie wrócê na Bia³oruœ" - przekaza³a agencji Reutera.

Bia³oruski Komitet Olimpijski oœwiadczy³, ¿e trenerzy postanowili wycofaæ Cimanousk¹ z igrzysk na podstawie opinii lekarza o stanie emocjonalnym i psychicznym zawodniczki. Biegaczka zaprzeczy³a, by bada³ j¹ lekarz. Na czele Bia³oruskiego Komitetu Olimpijskiego stoi syn Aleksandra £ukaszenki, Wiktor.

"Polska jest gotowa pomóc Kryscinie Cimanouskiej, bia³oruskiej zawodniczce, której re¿im £ukaszenki nakaza³ powrót z igrzysk olimpijskich do Miñska. Zaoferowano jej wizê humanitarn¹ i mo¿e swobodnie kontynuowaæ karierê sportow¹ w Polsce, jeœli taka bêdzie jej wola" - oœwiadczy³ w niedzielê wieczorem wiceszef MSZ Marcin Przydacz.

W pi¹tek Cimanouska startowa³a w biegu na 100 metrów, w poniedzia³ek mia³a rywalizowaæ na dystansie 200 m, a w czwartek wzi¹æ udzia³ w rywalizacji sztafety 4x400 m.

Sprinterka powiedzia³a, ¿e zosta³a wyrzucona z dru¿yny za krytykê sztabu szkoleniowego. - Trener doda³ mnie do sztafety bez mojej wiedzy. Mówi³am o tym publicznie. Potem przyszed³ do mnie g³ówny szkoleniowiec i powiedzia³ mi, ¿e z góry przyszed³ rozkaz, by mnie usun¹æ z dru¿yny - mówi³a.

W internecie pojawi³o siê blisko 20-minutowe nagranie, maj¹ce byæ zapisem rozmowy g³ównego trenera reprezentacji Bia³orusi i szefa bia³oruskiej dru¿yny lekkoatletycznej z Cimanousk¹. W czasie rozmowy pada groŸba, ¿e je¿eli biegaczka nie pos³ucha siê i nie wróci do kraju, prawdopodobnie "pope³ni samobójstwo". Podczas rozmowy Bia³orusinka rozp³aka³a siê. Jej rozmówcy przyznali, ¿e nie by³o badañ lekarskich (na które póŸniej powo³ywa³ siê Bia³oruski Komitet Olimpijski).

Powo³uj¹c siê na Ÿród³o w Bia³oruskiej Fundacji Solidarnoœci Sportowej agencja Reutera poda³a, ¿e Kryscina Cimanouska zamierza w poniedzia³ek wyst¹piæ o azyl w Niemczech lub Austrii. Przedstawicielka fundacji powiedzia³a agencji, ¿e organizacja zwróci³a siê o pomoc do wielu pañstw, a pierwszy zareagowa³ polski konsulat.

Liderka bia³oruskiej opozycji Swiat³ana Cichanouska zaapelowa³a do Miêdzynarodowego Komitetu Olimpijskiego o zajêcie siê spraw¹ sprinterki. "Ma prawo do miêdzynarodowej ochrony i do dalszego udzia³u w igrzyskach" - oœwiadczy³a.

Kryscina Cimanouska wci¹¿ przebywa na lotnisku.

MKOl oœwiadczy³, ¿e rozmawia³ z zawodniczk¹ i ¿e na lotnisku Bia³orusince towarzyszy jej przedstawiciel organizatorów igrzysk.
"Powiedzia³a nam (Cimanouska - red.), ¿e czuje siê bezpiecznie" - poda³a organizacja w mediach spo³ecznoœciowych.

Miêdzynarodowy Komitet Olimpijski i Komitet Organizacyjny Igrzysk Olimpijskich w Tokio maj¹ w nadchodz¹cych dniach kontynuowaæ rozmowy z Cimanousk¹ i w³adzami "w celu uzgodnienia kolejnych kroków".

Football news:

Ivanov has been appointed chief referee of the Sociedad - Monaco Europa League match
UEFA will appeal against the decision of the Madrid court on the Super League and apply for the dismissal of the judge
Messi - in PSG's application for the match against Manchester City
Sheriff in the Champions League-the miracle of the year. The cancellation of the limit helped, but so far in Moldovan football it is terrible: neither fans, nor money
The son of Eto'o became a player of Vitoria Guimaraes
Donnarumma will be PSG's goalkeeper in the match against Man City. He will make his debut in the Champions League
Jorginho: I was worried about the talk that I would not have been at Chelsea without Sarri