Poland

Polska wciąż w szczepieniowym ogonie Europy

Covid-19

Fotorzepa/ Marian Zubrzycki

UE stawia na szczepionki typu mRNA. I spieszy siê, ¿eby zaszczepiæ jak najwiêcej chêtnych przed wakacjami.

Korespondencja z Brukseli

Europejska Agencja Leków da³a we wtorek zielone œwiat³o dla szczepionki Janssen produkowanej przez Johnson and Johnson. Zosta³a ona zatwierdzona do u¿ycia w UE ju¿ 11 marca, jednak akurat, gdy koncern rozpocz¹³ dostawy, pojawi³y siê niepokoj¹ce doniesienia z USA o bardzo rzadkich, ale powa¿nych i nietypowych przypadkach zakrzepicy u zaszczepionych. EMA uzna³a teraz, ¿e nale¿y je monitorowaæ, jednak nie proponuje ich wycofania z u¿ycia czy ograniczenia dla okreœlonych grup wiekowych. Uzna³a, ¿e korzyœci ze stosowania preparatu znacznie przewy¿szaj¹ ryzyko.

To podobna sytuacja jak w przypadku szczepionki Astra Zeneca. J¹ te¿ mo¿na powi¹zaæ z takimi nies³ychanie rzadkimi skutkami ubocznymi i te¿ EMA nie wycofa³a rekomendacji. Tyle ¿e poszczególne pañstwa cz³onkowskie mog¹ same zdecydowaæ inaczej. I tak np. Dania w ogóle nie szczepi Astra Zenec¹, Polska szczepi wszystkich, a wiele krajów wybra³o drogê poœredni¹: szczepi, ale tylko starsze osoby, bo przypadki zakrzepicy pojawi³y siê g³ównie u osób m³odszych i w œrednim wieku.

Jednak w¹tpliwoœci zwi¹zane z tymi dwoma szczepionkami powoduj¹, ¿e UE w ogóle mo¿e odwróciæ siê od tzw. szczepionek wektorowych (Astra Zeneca, Johnson and Johnson) i skoncentrowaæ na szczepionkach opartych na nowoczesnej technologii mRNA, które dostarczaj¹ obecnie Pfizer i Moderna, a wkrótce bêdzie je tak¿e produkowaæ CureVac. Poza w¹tpliwoœciami natury medycznej s¹ te¿ argumenty ekonomiczne. Astra Zeneca okaza³a siê niewiarygodnym partnerem biznesowym. Mia³a w I kwartale dostarczyæ 180 mln dawek, skoñczy³o siê na 30 mln. Mimo ¿e kontrakt z UE podpisa³a w paŸdzierniku 2020 roku, to przez wiele miesiêcy nie przygotowa³a unijnych fabryk do produkcji szczepionki. To powoduje, ¿e g³ównym dostawc¹ sta³ siê Pfizer, produkuj¹cy szczepionkê opracowan¹ przez niemieck¹ firmê BioNTech. Bruksela w³aœnie podpisa³a kontrakt na dostawê kolejnych 100 mln dawek, co oznacza w sumie 600 mln dawek w tym roku. Komisja Europejska negocjuje te¿ z koncernem umowê na zakup 1,8 mld dawek w latach 2022–2023, zak³adaj¹c, ¿e dla utrzymania odpornoœci na koronawirusa konieczne bêdzie powtarzanie szczepienia, tak jak w przypadku grypy. I zapowiada, ¿e prawdopodobnie nie bêdzie ju¿ rozmawiaæ z Astra Zenec¹.

W ca³ej UE przyspiesza akcja szczepieñ, bo coraz wiêksze s¹ dostawy od producentów. W Polsce 1. dawkê dosta³o 16,5 proc. ludzi, co daje nam 6. miejsce od koñca w UE. Obecnie liderami s¹ Estonia, Litwa, Belgia, Niemcy i Hiszpania – tam przynajmniej jedn¹ dawkê dosta³a jedna pi¹ta populacji. Co prawda wy¿sze wskaŸniki maj¹ Malta i Wêgry, ale z nimi trudno siê Polsce porównywaæ. Malta to maleñki kraj, który kupuj¹c niewiele dodatkowych dawek, mo¿e znacz¹co przyspieszyæ akcjê szczepieñ. Wêgry z kolei szczepi¹ dodatkowo preparatami chiñskim i rosyjskim. Przynajmniej o tym pierwszym wiadomo, ¿e jego efektywnoœæ jest doœæ niska, co oznacza, ¿e wskaŸnik szczepieñ nie odzwierciedla poziomu odpornoœci spo³eczeñstwa.

A to, jak¹ szczepionkê przyjmiemy, ma znaczenie dla swobody podró¿owania po UE. Trwaj¹ prace nad cyfrowym zielonym certyfikatem, który – na równi z informacj¹ o negatywnym wyniku testu lub o przebytym Covid-19 – mia³by u³atwiæ przekraczanie granic. – Bêdzie on uwzglêdnia³ tylko szczepionki zatwierdzone przez EMA – podkreœli³ Eric Mamer, rzecznik Komisji Europejskiej. Nie oznacza to, ¿e poszczególne pañstwa nie mog¹ siê otworzyæ na osoby zaszczepione innymi preparatami. Tak chce np. zrobiæ Grecja, ¿eby przyjmowaæ u siebie turystów z Rosji.

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude