Poland

Polskie „365 dni” najgorszym filmem roku?

YouTube

Najpierw rekordy ogl¹dalnoœci w Netfliksie, potem mia¿d¿¹ce recenzje i szanse na Z³ote Maliny,

Wyciek³a lista filmów, które s¹ w tym roku brane pod uwagê przy nominacjach do Z³otych Malin – antynagrody dla najgorszych poczynañ w kinie. „365 dni” Barbary Bia³ow¹s i mo¿e „walczyæ” a¿ w siedmiu z dziewiêciu kategorii.

Zwykle te „wyró¿nienia” przyznawane by³y tu¿ przed gal¹ Oscarow¹ twórcom amerykañskim. Czas pandemii zmieni³ w tym roku tê zasadê. Nieprzypadkowo. Nakrêcony na podstawie ksi¹¿ki Blanki Lipiñskiej film Barbary Bia³ow¹s i Tomasza Mandesa, zd¹¿y³ przyci¹gn¹æ w Polsce do kin 1,6 mln widzów, po czym jego dystrybucja zosta³a przerwana przez pandemiê. Jednak trafi³ szybko na platformê Netfliksa. Recenzje krytyków by³y mia¿d¿¹ce. Krytyk „Cosmopolitan” napisa³, ¿e to najgorszy film, jaki widzia³ w ¿yciu, recenzent „Guardiana” nazwa³ go wrêcz „obrzydliwym”, a w „Guardianie” mo¿na by³o przeczytaæ, ¿e ten erotyk pe³en przemocy zas³uguje co najwy¿ej na wydanie na DVD w podrzêdnym wydawnictwie. Jednak na przekór tym opiniom, na Netfliksie „365 dni” sta³o siê w ci¹gu zaledwie kilku dni najbardziej ogl¹danym przebojem w Ameryce, Australii, wielu krajach europejskich i kilku azjatyckich.

Teraz zaœ film Bia³ow¹s i Mandesa ma szansê na nominacje do Z³otych Malin w kategoriach najgorszy film, re¿yser, scenariusz aktor, aktorka, para, wreszcie najgorszy remake, jako ¿e uznano go za rip-off po „50 twarzach Graya”. Ale te¿ trzeba przyznaæ, ¿e konkurencja jest, jak zawsze, przednia. Wœród kandydatów do nominacji w ró¿nych kategoriach s¹ m.in. re¿yserzy Ron Howard czy Stephen Gaghan, jak i ca³a plejada znakomitoœci aktorskich z Robertem DeNiro, Johnem Turturro, Melem Gibsonem, Diane Keaton, Hilary Swank czy Glenn Close na czele.

Listy nominowanych maj¹ zostaæ og³oszone w po³owie marca, a rozdanie Z³otych Malin odbêdzie siê 24 kwietnia czyli tradycyjnie tu¿ przed Oscarami.

Football news:

Neymar: I owe Mbappe the adaptation in France and the joy of being here
Joao Felix was injured again. He will miss 10 days
The Bundesliga said goodbye to Monday's matches with Hoffenheim and Bayer zeros. Their cancellation was sought by fans
Mino Raiola: Borussia do not want to sell Holand in the summer. I respect this position, but this does not mean that I agree with it
Alexander Golovin: I enjoy giving such programs. This is my job
West Brom have scored 8 goals in their last 2 matches. For the previous 10 games, only 6 goals were scored
VAR did not count West Brom's goal for offside. Although the author of the goal was probably in the right position