Poland

Ponad 15 tys. nowych zakażeń, najwięcej od 96 dni

wiceminister zdrowia Waldemar Kraska

Fotorzepa, Jakub Czermiñski

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska ujawni³, ¿e w codziennym komunikacie resort poinformuje dziœ o 15 698 nowych przypadkach zaka¿enia koronawirusem.

Wiceminister by³ w radiowej Jedynce pytany o najnowsze dane dotycz¹ce koronawirusa SARS-CoV-2. Waldemar Kraska przekaza³, ¿e w ci¹gu ostatniej doby w kraju testy wykaza³y zaka¿enie u kolejnych 15 698 ludzi, a 309 osób zaka¿onych zmar³o.

Czytaj tak¿e:
Niedzielski: Wœród lekarzy nie widaæ trzeciej fali. Wp³yw szczepieñ

Dobowa liczba przypadków jest o 97,78 proc. wy¿sza ni¿ dzieñ wczeœniej i o 29,2 proc. wy¿sza ni¿ w poprzedni¹ œrodê.

Ostatni raz wiêcej zaka¿eñ w ci¹gu doby odnotowano w Polsce 27 listopada, czyli 96 dni temu.

Z kolei dobowa liczba zgonów jest o 63 (16,9 proc.) ni¿sza ni¿ przed tygodniem.

Komentuj¹c dane Waldemar Kraska powiedzia³, ¿e niepokoj¹ce jest, ¿e coraz wiêcej osób zaka¿onych koronawirusem trafia do szpitali. - Mamy zajêtych ponad 15,5 tys. tzw. ³ó¿ek covidowych - przekaza³.

Czytaj tak¿e:
Epidemiolog: W Rosji trwa pierwsza fala epidemii koronawirusa

Wzrost liczby pacjentów wymagaj¹cych respiratorów, zdaniem wiceministra, jest dowodem na to, ¿e "zaczêliœmy leczyæ siê na koronawirusa na w³asn¹ rêkê". - Z informacji, które mam ze szpitali covidowych lekarze mówi¹, ¿e pacjenci trafiaj¹ ju¿ w bardzo powa¿nym stanie, czyli w sytuacji, kiedy nie ma ju¿ innego wyjœcia - mówi³.

Football news:

The city is turning into a technological monster: they invited an astrophysicist-tactician, cooperate with IT manufacturers and Google
Rostov midfielder Gigovic was sent off for two yellow cards in the match with Loko
Musiala made his first double for Bayern
Norwich relegated to the Premier League
Yaya Toure wrote a letter of apology to Pep. In 2018, a player accused Guardiola of racism
Real Madrid players will refuse bonuses for winning the Champions League or La Liga. The club will save 30 million euros
Zinedine Zidane: I was lucky to coach Real Madrid. But I'm not a terrible coach, although not the best