Poland

Posiedzenie tajne bez treści

PAP, Pawe³ Supernak

Straszenie Rosj¹, informacje ogólnie dostêpne – opozycja wysz³a z Sejmu oburzeni rz¹dowym raportem o cyberatakach.

– To by³ najbardziej ¿enuj¹cy spektakl, w którym uczestniczy³em. Uznano nas za idiotów, którym nale¿y siê kurs BHP – mówi³ nam tu¿ po wyjœciu z Sejmu pose³ KO Adam Sz³apka, cz³onek sejmowej Komisji ds. S³u¿b Specjalnych.

Nie tylko w jego opinii informacja rz¹du na temat cyberataków w Polsce nie zawiera³a ¿adnych faktów, które nale¿a³o utajniæ przed opini¹ publiczn¹. Opozycja domaga siê odtajnienia informacji.

Pos³owie byli oburzeni, ¿e raport o atakach przedstawia³ œwie¿o powo³any na stanowisko minister ds. cyberbezpieczeñstwa Janusz Cieszyñski, na którym ci¹¿y sprawa zakupu z polecenia Agencji Wywiadu respiratorów od handlarza broni¹, a nie Mariusz Kamiñski, minister, koordynator do spraw s³u¿b czy szef Agencji Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego, odpowiadaj¹cy za walkê z cyberatakami.

M.in. w ABW (ale tak¿e w MON) istnieje zespó³ reagowania na incydenty komputerowe i to ta s³u¿ba rozpracowuje autora ataku na konto ministra Dworczyka. Tym bardziej ¿e, jak poda³ tvn24.pl, a co nieoficjalnie potwierdzi³a „Rzeczpospolita", izraelski Mosad mia³ przekazywaæ polskim odpowiednikom ostrze¿enia o mo¿liwym ataku hakerskim.

Rz¹dowa narracja

Utajnione informacje dla pos³ów zawiera³y m.in. publiczne dane z bazy CERT NASK, które opisaliœmy kilka dni temu. Do 10 czerwca ataków by³o niemal 4 tys., ale dotyczy³y nie tylko administracji publicznej, ale te¿ wszystkich sektorów gospodarki. Powtarzano tak¿e hipotezy o „rosyjskim ataku", o czym ma œwiadczyæ m.in. wiele rusycyzmów w ujawnianych na rosyjskojêzycznym komunikatorze rzekomych e-mailach szefa Kancelarii Premiera.

Pos³owie mogli zadawaæ pytania, ale odpowiedzi by³y zdaniem pos³ów „lakoniczne i wymijaj¹ce".

Rz¹d forsuje narracjê, ¿e powielanie i opisywanie rzekomych e-maili to sukces wrogiej Rosji, której chodzi³o o skompromitowanie polskiego rz¹du i sk³ócenie polityków. Mia³o to zmusiæ pos³ów, by przestali powielaæ treœci z Telegrama w ramach „odpowiedzialnoœci za pañstwo". Wed³ug Onetu Jaros³aw Kaczyñski „straszy³ pos³ów scenariuszem wojny z Rosj¹", twierdz¹c, ¿e „Moskwa ma gotowe plany inwazji, a ostatnie cyberataki mog¹ byæ tego dowodem". Mia³ te¿ powiedzieæ, ¿e „bêdzie to okazja do tego, by udowodniæ, kto jest patriot¹". – A kto dostanie ³atkê prorosyjskiego agenta – mówi nam jeden z pos³ów.

Football news:

Ronaldinho: I'm watching Milan, I hope they will continue to progress. I'm waiting for Monza in Serie A
Lautaro Martinez: Messi is the best player in the world. He is a model for everyone, we must learn from him
Manchester United and Real Madrid are close to an agreement on Varane. The defender will be paid 45-55 million euros
Fernando Torres took charge of the Atletico U19 team
Milan is Interested in Brandt from Borussia Dortmund
Novak Djokovic: Zlatan is a real fighter and a champion. I hope Milan will perform well in the Champions League
Lewandowski about the prize for the best player in Germany: Getting it twice in a row is a rare phenomenon, I am proud