Poland

Prezydent Lublina z koronawirusem

Krzysztof ¯uk ma pozytywny wynik na obecnoœæ wirusa wywo³uj¹cego chorobê Covid-19. Z chorob¹ walczy te¿ prezydent Krakowa.

O zaka¿eniu prezydent Lublina poinformowa³ na swoim profilu w mediach spo³ecznoœciowych. "Jestem zaka¿ony koronawirusem. Przechodzi³em ju¿ kilka testów na obecnoœæ Covid-19. Do tej pory dawa³y negatywne wyniki, ale ostatni by³ pozytywny" – napisa³ prezydent Lublina.

Zapewni³, ¿e „czuje siê dobrze, nie ma ciê¿kich objawów, dokucza mu jedynie kaszel". - "Wszyscy moi wspó³pracownicy, którzy mieli ze mn¹ kontakt w czasie, gdy mog³em ich potencjalnie zaraziæ przeszli badania i s¹ zdrowi" – zapewni³ prezydent ¯uk.

Zaapelowa³ te¿ do wszystkich o zachowanie zasad bezpieczeñstwa, dystansu spo³ecznego, noszenie masek i dezynfekcjê r¹k. "W ten sposób ograniczycie ryzyko zaka¿enia. ¯yczê wszystkim du¿o zdrowia" - doda³.

"Moje wyniki testu na Covid-19 okaza³y siê pozytywne. Nie czujê siê Ÿle, ale od dziœ zostajê w domu. W autoizolacji pozostan¹ tak¿e moi wspó³pracownicy, z którymi w ostatnich dniach mia³em kontakt" - pisa³ prezydent Majchrowski.

W czwartek polityk trafi³ do Szpitala Uniwersyteckiego, bo siê gorzej poczu³ i sam zg³osi³ siê do placówki.

Mia³ zrobion¹ tomografiê, wyniki zaniepokoi³y lekarzy i postanowili zatrzymaæ go na oddziale. Stan Majchrowskiego jest stabilny, ale nadal przebywa w szpitalu.

Football news:

Gasperini about the Beginning of: He has good technique, but Atalanta needs sharpness in attack. I am sure he will give it to us
The first player bought for cryptocurrency was ex-forward Castilla Barral
Playing on artificial turf is not football. Koeman before the game with Cornell of the 3rd division
The Premier League voted to introduce two substitutions due to concussions
Klopp on 0:0 with Manchester United: Not a disaster, not ideal. There are a lot of good things in the Liverpool game, but no one cares
Ronald Koeman: I hope Messi's suspension will be reduced. I think there is something to challenge
Arsenal have terminated their contract with Sokratis