Poland

Problem pół miliona firm. Mogą dostać zwrot podatku z opóźnieniem

Brak aktualnej elektronicznej deklaracji CIT-8 powoduje, ¿e firmy nie mog¹ skorzystaæ z rozwi¹zañ tarczowych i odliczyæ wstecznie strat. Choæ dla wielu to pilna sprawa, resort finansów siê nie spieszy.

Ksiêgowi w wielu spoœród pó³ miliona spó³ek maj¹ k³opot. Chcieliby z³o¿yæ roczn¹ deklaracjê CIT-8 za 2020 r., ale nie mog¹. Wprawdzie Ministerstwo Finansów ju¿ pod koniec lutego og³osi³o wzór tego zeznania, lecz wci¹¿ nie udostêpni³o interaktywnej elektronicznej wersji dotycz¹cej ubieg³ego roku. Dostêpne s¹ co prawda poprzednie wersje, ale nie mo¿na siê ju¿ nimi pos³ugiwaæ. Nie da siê te¿ wype³niæ papierowej deklaracji, bo od kilku lat – w zwi¹zku z unowoczeœnieniem rozliczeñ – przepisy tego zabraniaj¹.

Co prawda Ministerstwo Finansów odsunê³o do koñca czerwca – ze wzglêdu na koronawirusowy kryzys – termin rozliczenia podatku, ale nie wszystkich to cieszy.

– W rocznym zeznaniu mo¿e bowiem powstaæ nadp³ata podatku, na której zwrocie zale¿y podatnikowi. Wielu oczekuje takiego zwrotu ze wzglêdu np. na korzystanie z ulg – zauwa¿a doradca podatkowy Wiktor Szczypiñski. A przecie¿ nadp³aconego podatku nie mo¿na odzyskaæ, jeœli siê nie z³o¿y rocznej deklaracji.

Ciekawe, ¿e brak elektronicznego narzêdzia rozliczeñ wystêpuje ju¿ drugi raz w ci¹gu kilku miesiêcy. W lutym br., choæ mali przedsiêbiorcy teoretycznie mogli ju¿ rozliczaæ PIT za 2020 r., wci¹¿ nie by³o dostêpnych elektronicznych formularzy.

– Miejmy nadziejê, ¿e to tylko urzêdnicze zaniedbanie, a nie celowe dzia³anie – mówi Joanna Kanicka, doradca podatkowy. Zwraca uwagê, ¿e du¿e firmy na ogó³ korzystaj¹ z zaawansowanych systemów obs³ugi ksiêgowej po³¹czonych z elektronicznym systemem sk³adania deklaracji. A te nie zawsze musz¹ dzia³aæ poprawnie, jeœli nie bêdzie stosowana dotychczas udostêpniana wersja dokumentu elektronicznego.

O przyczyny tej zw³oki „Rzeczpospolita" zapyta³a jeszcze w ubieg³ym tygodniu Ministerstwo Finansów. OdpowiedŸ dotychczas nie nadesz³a. Za to w jednym z wyjaœnieñ wydanych w tej sprawie dla du¿ej firmy resort informuje, ¿e „wyd³u¿ony czas oczekiwania na formularz spowodowany jest znaczn¹ zmian¹ formularza wymuszon¹ przez zmiany wprowadzane w zwi¹zku z pandemi¹".

Paradoksalnie w³aœnie w zwi¹zku z kryzysem koronawirusowym rz¹d wprowadzi³ m.in. mo¿liwoœæ wstecznego rozliczenia strat za 2019 r.

– Aby jednak to zrobiæ, najpierw nale¿y rozliczyæ rok 2020. Skoro nie ma dostêpnej aktualnej deklaracji elektronicznej CIT-8, podatnicy nie mog¹ skorzystaæ z rozwi¹zañ tarczowych – t³umaczy Anna Hleb-Koszañska, doradca podatkowy.

Football news:

Lewandowski about 1:1 with Spain: Our plan worked. Poland will not be the favorite in the game against Sweden
Pau Torres: Spain will do everything to reach the next round of the Euro. You need to believe in yourself
Enrique pro 1:1 with Poland: I expected more superiority from Spain. No one said that it would be easy
Rodri ob 1:1 with Poland: We are very disappointed. The pitch was not in the best condition, but this is no excuse
Alvaro Morata: Spain had a chance to beat Poland. I am grateful to Luis Enrique for his trust
Kozlowski broke the Euro record by playing for Poland at 17 years and 246 days. He surpassed Bellingham
For the first time since 1996, Spain has no wins after two rounds at the Euro. Then it reached the playoffs