Poland

Prof. Simon: To komunikat Episkopatu jest niemoralny

Koœció³

Prof. Krzysztof Simon

fot. tv.rp.pl

„Technologia produkcji szczepionek AstraZeneca i Johnson&Johnson budzi powa¿ny sprzeciw moralny” - g³osi stanowisko przedstawione przez bp. Józefa Wróbla, przewodnicz¹cego Zespo³u Ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetycznych, który zastrzeg³, ¿e mimo to wierni mog¹ pod pewnymi warunkami korzystaæ z preparatu. - Mój, jako katolika, sprzeciw moralny budzi tego rodzaju stwierdzenie Episkopatu - skomentowa³ prof. Krzysztof Simon, kierownik Kliniki Chorób ZakaŸnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego we Wroc³awiu.

Bp Wróbel wyrazi³ zastrze¿enia co do tego, ¿e w produkcji szczepionek wektorowych - AstraZeneki i Johnson&Johnson - „korzysta siê z linii komórkowych stworzonych na materiale biologicznym pobranym od abortowanych p³odów”. Sytuacja taka - jak doda³ - nie wystêpuje przy szczepionkach opartych o technologiê mRNA, które „nie budz¹ zastrze¿eñ moralnych” (chodzi o szczepionki Pfizer/BioNTech i Moderny).

Biskup podkreœli³, ¿e w zwi¹zku z tym szczepionki koncernów AstraZeneca i Johnson&Johnson „budz¹ powa¿ny sprzeciw moralny”. „Katolicy nie powinni godziæ siê na szczepienie tymi szczepionkami” - stwierdzi³. Jednoczeœnie - jak doda³ - „nie wyklucza mo¿liwoœci skorzystania z obu tych szczepionek”.

Dowiedz siê wiêcej: Episkopat: Technologia produkcji szczepionek AstraZeneca i Johnson&Johnson budzi sprzeciw

- Mój, jako katolika, sprzeciw moralny budzi tego rodzaju stwierdzenie episkopatu. Ja protestujê, bo to jest niezgodne z wiedz¹. Tam nie ma ani œladu tego abortowanego p³odu. A my ratujemy ¿ywych, a nie grupy martwych komórek. To zosta³o przepasa¿owane, nikt tego p³odu œwiadomie nie usuwa³, a dziêki temu mamy mo¿liwoœæ zbadania ratuj¹cej ¿ycie szczepionki - skomentowa³ w programie WP „Newsroom” prof. Krzysztof Simon.

Cz³onek Rady Medycznej ds. Covid-19 oceni³ komunikat Episkopatu jako „skandaliczny, nieprawid³owy i skierowany do najmniej wymagaj¹cej, niezorientowanej, s³abo wyedukowanej czêœci spo³eczeñstwa, albo sfanatyzowanej religijnie”. - Mówiê to zupe³nie œwiadomie, jako katolik - podkreœli³.

- Jest to absolutnie niezgodne z tym, co mówi papie¿. Po drugie, podawanie informacji o tych p³odach ludzkich jest rzecz¹ nieprawdziw¹. To jest 1973 rok, kiedy naturalnie eliminowany p³ód poroniony - bo przyroda eliminuje uszkodzone p³ody w sposób naturalny, poronieniem - zosta³ wziêty do badañ i uda³o siê znaleŸæ ¿ywe komórki. Zaczêto je hodowaæ i wyhodowano liniê komórkow¹, któr¹ siê utrzymuje przy ¿yciu do tej pory. Pasa¿owano j¹ ju¿ kilkanaœcie tysiêcy razy. Ale ta linia ma takie swoje cechy, ¿e zbadaliœmy masê bia³ek ludzkich na niej i masê ró¿nych szczepionek, leków, zwi¹zków. Obecne komórki w tej linii nie maj¹ ani pó³ atomu, który by³by zwi¹zany z tym p³odem sprzed 50 laty. A tych linii jest bardzo wiele. Opowiadanie, ¿e s¹ p³ody, to jest kompletna bzdura i nieprawda - mówi³ prof. Simon.

Szczepionka firmy AstraZeneca produkowana jest w genetycznie zmodyfikowanych ludzkich embrionalnych komórkach nerki ( HEK293 ). Komórki te wyizolowano w 1973 roku z nerki zarodka ludzkiego w Danii.

- Wiedza, wiedza i jeszcze raz wiedza, a nie jakieœ przes¹dy i dogmaty - apelowa³ dolnoœl¹ski zakaŸnik, stwierdzaj¹c, ¿e „u nas znaczna czêœæ  spo³eczeñstwa, 20-30 proc., jest sfanatyzowana, albo w ogóle nie ma ¿adnej wiedzy na ten temat i bêdzie takie bzdury opowiada³a”.

- Wszyscy musimy siê zjednoczyæ. Pogl¹dy polityczne, moralne itd. zostawmy na zewn¹trz. Przecie¿ nikt nikogo nie morduje, nikt œwiadomie nikogo nie gwa³ci, ¿eby usuwaæ ci¹¿ê, a potem usuwaæ p³ody do produkcji szczepionek. Przecie¿ to jest jakiœ absurd, co siê w tym kraju dzieje. Po co to jest robione? - pyta³ prof. Krzysztof Simon.

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude