Poland

Prokuratura przedstawiła zarzuty Jakubowi Banasiowi

PAP/Artur Reszko

W pi¹tek, 23 lipca 2021 roku CBA przeprowadzi³o wiele zatrzymañ. Jak informowa³ prezez Najwy¿szej Izby Kontroli, dosz³o m.in. do zatrzymania jego syna - Jakuba Banasia oraz jego ma³¿onki. Funkcjonariusze zatrzymali równie¿ Tadeusza G. dyrektora Izby Administracji Skarbowej. Ju¿ w sobotê, 24 lipca Prokuratura Regionalna w Bia³ymstoku przedstawi³a zarzuty dla ca³ej trójki.

Postêpowanie w ramach, którego dosz³o do zatrzymañ zosta³o wszczête z zawiadomienia o pope³nieniu przestêpstwa z³o¿onego przez Centralne Biuro Antykorupcyjnego, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej oraz grupy pos³ów kluby Platformy Obywatelskiej – Koalicja Obywatelska.

W zwi¹zku z tymi czynnoœciami, Prokuratura Regionalna w Bia³ymstoku przedstawi³a szeœæ zarzutów Tadeuszowi G., który mia³ ujawniaæ Marianowi Banasiowi informacje objête tajemnic¹ skarbow¹, nie dope³niæ swoich obowi¹zków w zwi¹zku ze œwiadomoœci¹ przedstawienia podrobionej faktury w Urzêdzie Skarbowym Kraków – Podgórze. Zachowanie Tadeusza G. mo¿na interpretowaæ jako udzielenie pomocy sprawcy przestêpstwa w unikniêciu odpowiedzialnoœci karnej.

Zarzuty przedstawione ma³¿eñstwu Banaœ dotycz¹ m.in. oszustwa zwi¹zane z wy³udzeniem œrodków z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na kwotê oko³o 120 000 tysiêcy z³otych. Jakub Banaœ w celu osi¹gniêcia korzyœci przedk³ada³ fa³szywe faktury VAT, które mia³y potwierdzaæ wykonanie robót budowlanych. Dodatkowo, podrobione faktury pos³u¿y³y mu równie¿ w celu wy³udzenia podatku VAT w wysokoœci 80 tysiêcy z³otych.

Wobec podejrzanych zastosowano porêczenia maj¹tkowe, dozór policyjny oraz zakaz kontaktu miêdzy ma³¿eñstwem a Tadeuszem G. Dyrektor Izby Skarbowej przyzna³ siê do stawianych mu zarzutów, wysokoœæ jego porêczenia maj¹tkowego to 70 tysiêcy z³otych, wobec Jakuba i Agnieszki Banaœ zastosowano porêczeni maj¹tkowe w wysokoœci odpowiednio 150 tysiêcy i 50 tysiêcy z³otych.

Football news:

Messi will start training before the end of the week. He will be ready for the match with Man City
Barca secretary after 0:0 with Cadiz: We support Koeman. He is our coach
Rüdiger about the future: I haven't talked to other clubs yet, only with Chelsea
Roma can appeal against the removal of Pellegrini in the match with Udinese
Gerard Pique: I'm not in Barca to be second or third, but to fight for trophies
Mourinho about 1-0 with Udinese: The first 35 minutes of Roma showed their best quality football of the season
Where is Leo Messi? Cadiz fans trolled Barca with a song after 0:0