Poland

Przedsiębiorca w pocovidowej mgle może uniknąć kar

Firma

Skarbonka

AdobeStock

SpóŸnienie w ZUS czy skarbówce da siê odkrêciæ powik³aniem po wirusie, ale trzeba mieæ dowód.

Szalej¹ca od ponad roku pandemia koronawirusa nie wybiera. Pod respirator mo¿e trafiæ ka¿dy, tak¿e przedsiêbiorca, prezes czy pe³nomocnik. Wiele osób, które wysz³y z choroby, uskar¿a siê zaœ na tzw. mg³ê pocovidow¹, przez któr¹ mo¿na zapomnieæ o zap³acie sk³adki do ZUS, podatku czy innym terminie urzêdowym. Zdaniem ekspertów osób, które przez wirusa czy powik³ania po nim nie dope³ni³y obowi¹zków, nie powinno siê jednak karaæ.

Nadzwyczajna sytuacja

– Ka¿dy, kto przez koronawirusa trafi³ lub trafi do szpitala i przez wiele dni, a nawet tygodni bêdzie przebywa³ w izolacji czy pod respiratorem, nie mo¿e byæ karany za nieterminowe wywi¹zanie siê z ró¿nych obowi¹zków. To sytuacja nadzwyczajna, potwierdzona dokumentacj¹ medyczn¹, któr¹ powinien uwzglêdniæ ka¿dy urzêdnik czy s¹d w Polsce – podkreœla Micha³ Roszkowski, radca prawny, doradca podatkowy, partner w Accreo.

Dotyczy to zw³aszcza podatników.

– Hospitalizacjê nale¿y uznaæ za zdarzenie losowe, za które podatnik nie ponosi odpowiedzialnoœci. Pandemia to stan, w którym mimo chêci nie da siê unikn¹æ zara¿enia i choroby. Takie zdarzenie jest bezwzglêdn¹ podstaw¹ przywrócenia podatnikowi terminu do wniesienia œrodka odwo³awczego, np. za¿alenia, skargi – t³umaczy Micha³ Wojtas, doradca podatkowy i wspólnik w kancelarii EOL.

Tak¿e przewinienia wynikaj¹ce z powik³añ po koronawirusie powinny byæ wystarczaj¹cym usprawiedliwieniem dla przywrócenia terminu czy odst¹pienia od sankcji.

– Tak, mg³a pocovidowa to coraz czêstsze powik³anie po koronawirusie. I co do zasady mo¿e byæ argumentem za przywróceniem terminu czy odst¹pieniem od wymierzenia sankcji. Nie wystarczy jednak zwyk³e powo³anie siê na taki stan. Konieczny bêdzie jakiœ dowód, np. zaœwiadczenie od lekarza specjalisty. Nie wszyscy zaœ mog¹ chcieæ takiego potwierdzenia, ¿eby nie przylgnê³a do nich ³atka niepowa¿nego czy niezdolnego do prowadzenia biznesu kontrahenta – zauwa¿a Dariusz Malinowski, doradca podatkowy, partner w KPMG.

Zdaniem Micha³a Wojtasa czêœæ podatników, którzy doœwiadczyli tzw. mg³y covidowej i skar¿¹ siê na ograniczenia w percepcji czy pamiêci, bêdzie siê powo³ywaæ na te okolicznoœci przez urzêdnikami. Zw³aszcza ¿e nie chodzi tylko o karne odsetki, ale te¿ zagro¿enie odpowiedzialnoœci¹ karnoskarbow¹ i szczególnie dotkliwe sankcje w VAT.

– Ten tak¿e niezale¿ny od woli podatnika stan powinien byæ usprawiedliwieniem dla wszelkich ewentualnych naruszeñ, np. braku p³atnoœci podatków, przekazania na czas dokumentów do ksiêgowoœci, przez co powstan¹ b³êdy w rozliczeniu – uwa¿a Micha³ Wojtas.

Urzêdnicy nie mog¹ zas³aniaæ siê tym, ¿e pandemia trwa od ponad roku, a ka¿dy przezorny przedsiêbiorca powinien siê zabezpieczyæ na tê okolicznoœæ.

– Oczywiœcie du¿e firmy powinny zadbaæ o odpowiednie procedury na okolicznoœæ nadzwyczajnych wypadków, np. choroby. To, ¿e w du¿ej korporacji jedyn¹ osob¹ upowa¿nion¹ do wszystkiego nie mo¿e byæ tylko prezes czy ksiêgowa, orzecznictwo potwierdza³o na d³ugo przed pandemi¹. Jednak od jednoosobowego przedsiêbiorcy nie mo¿na wymagaæ zabezpieczenia od wszystkich sytuacji, w tym zachorowania na Covid-19. Takiej „przezornoœci" nie da siê wpisaæ w nale¿yt¹ starannoœæ. Równie dobrze mo¿na by wymagaæ, ¿eby przedsiêbiorca zabezpieczy³ siê od uderzenia meteoru – t³umaczy Micha³ Roszkowski.

Tajemnica firmy

Zdaniem Dariusza Malinowskiego za tym, ¿e podatnika prowadz¹cego w³asn¹ firmê nie mo¿na zmuszaæ do ustanowienia pe³nomocnika „na wypadek koronawirusa", przemawia jeszcze jedno.

– Pe³nomocnik to dodatkowa osoba dopuszczona do tajemnic firmy, a nie ka¿dy przedsiêbiorca chce siê nimi dzieliæ – podkreœla Malinowski.

W ocenie ekspertów w obliczu pandemii, która doœwiadcza ca³e spo³eczeñstwo, rol¹ pañstwa jest pomaganie obywatelom.

– Urzêdnicy, zw³aszcza fiskus, powinni siê wykazaæ zrozumieniem skrajnych sytuacji zdrowotnych i wspomóc wszystkich, którzy poprosz¹ o odroczenie p³atnoœci czy nawet o umorzenie odsetek od zaleg³oœci – apeluje Micha³ Wojtas.

Mariusz Korzeb, doradca podatkowy, ekspert Federacji Przedsiêbiorców Polskich

Czarny ³abêdŸ, którym okaza³a siê pandemia Covid-19, pokaza³, ¿e w biznesie nadmierny optymizm mo¿e byæ niebezpieczny. Co do zasady przedsiêbiorstwa, które by³y odpowiednio zabezpieczone pod wzglêdem finansowym i organizacyjnym, stosunkowo dobrze radz¹ sobie z kryzysem. Dlatego tak wa¿ne jest, aby rozpoczynaj¹c dzia³alnoœæ, myœleæ nie tylko o zyskach, ale i o potencjalnych stratach. Warto wprowadziæ odpowiedni¹ organizacjê przedsiêbiorstwa na wypadek nag³ych zdarzeñ, np. poprzez ustanowienie pe³nomocnika, który bêdzie upowa¿niony do podejmowania dzia³añ w mniej przewidywalnych sytuacjach. Zarówno w interesie przedsiêbiorcy, jak i pañstwa jest, aby biznes móg³ byæ prowadzony w sposób ci¹g³y i mia³ szansê siê rozwijaæ. Samo tylko ratowanie biznesu nie wystarczy, aby wyprowadziæ Polskê z kryzysu i wróciæ na œcie¿kê szybkiego wzrostu gospodarczego.

Football news:

Semin about the finals of the Russian Cup in different cities: We have super-modern stadiums built for the World Cup
Savin promised that Krasava will return money for tickets to fans in case of defeats in August
Chelsea made two offers to Inter for Lukaku
Ronaldo is ready to return to Real Madrid. Madrid wants to sign only Mbappe (As)
After 10 days, Russia is fifth in the Tokyo 2020 medal standings. A little more-and the UK will catch up with us
Former Liverpool and England player Downing has finished his career
Bardzagli about 18-year-old Mbappe: He ran at a speed of 3,000 miles per hour. I asked Paratici why Juve is not signing him yet