Poland

Przekuć podniety w sztukę

"Czytelniczko, Czytelniku – niech ta lektura przyniesie Ci wiele zachwytów, zdumieñ, inspiracji" – zachêca Marta Motyl, autorka „Sztuki podgl¹dania". Zosta³o tylko zdumienie.

„Do sztuki podgl¹dania trafi³y dzie³a, inaczej: przedstawienia, malarskie i graficzne, które podkarmi¹ oko, a byæ mo¿e nawet je podtucz¹. Umo¿liwiaj¹ one podejrzenie sekspragnieñ i sekspotrzeb wraz ze sposobami ich zaspokajania" – wyjaœnia autorka. Gorliwoœæ przywo³ywania technik malarskich, opisów obrazów, w której kolokwialnoœæ jêzyka pomieszana jest z barokowoœci¹ okreœleñ – tworzy mieszankê humorystyczn¹. A do tego mrowie cytatów.

Autorka roztacza wizjê Rembrandta „zarobionego po ³okcie": „na wêdkê portretów jego autorstwa z³apa³y siê grube ryby". Dowiadujemy siê, ¿e „Gustave'a Courbeta po¿¹danie nosi³o, i to jeszcze jak", zaœ „Gauguin, przybijaj¹c do brzegów wyspy, spodziewa³ siê wy³¹cznie cudów-wianków" a nastêpnie „wzi¹³ dzieciêc¹ niewinnoœæ i zdeprawowa³ j¹ w³asnym sumptem, zesztukowa³ z lubie¿noœci¹". Autorka komentuje: „takie persony nierzadko przechodz¹ przez ucho igielne, ¿eby wejœæ do historii sztuki". Dla odmiany Toulouse-Lautrec „nie ...

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude