Poland

Przystosowanie biur dla klienta było częścią jednej usługi

To, ¿e koszty adaptacji lokalu by³y „przerzucone" – poœrednio b¹dŸ bezpoœrednio – na najemcê, który w trakcie umowy korzysta³ z jej efektów, nie uprawnia³o do przypisywania mu statusu inwestora, a wynajmuj¹cemu – g³ównego wykonawcy robót budowlanych.

Naczelny S¹d Administracyjny (NSA) 28 kwietnia 2021 r. wyda³ wa¿ny wyrok dla firm, które zajmuj¹ siê wynajmem powierzchni biurowych.

Sprawa dotyczy mechanizmu odwróconego obci¹¿enia w budownictwie, który od 1 listopada 2019 r. zast¹pi³a metoda podzielonej p³atnoœci tzw. split payment. Niemniej kwestia, któr¹ przes¹dzi³ NSA, wywo³ywa³a wiele kontrowersji. Dlatego rozstrzygniêcie mo¿e mieæ znaczenie dla wielu nadal tocz¹cych siê sporów.

Spó³ka wyst¹pi³a do fiskusa z wnioskiem o interpretacjê przepisów o VAT. Wyjaœni³a, ¿e jest w³aœcicielem biurowca i ma status czynnego podatnika VAT. Lokale w budynku s¹ wynajmowane. Spó³ka oferuje je w dwóch opcjach: standardzie podstawowym i ponadpodstawowym, obejmuj¹cym dodatkowe ulepszenia.

Firma wyjaœni³a, ¿e w tym drugim przypadku w celu zaadaptowania lokalu do potrzeb danego najemcy, czyli dostosowania go do stanu zgodnego z dan¹ umow¹ najmu, nabywa od wykonawcy ró¿nego rodzaju towary i us³ugi. S¹ to prace o charakterze budowlanym, objête poz. 2–48 za³¹cznika nr 14 do ustawy o VAT, oraz wyposa¿enie meblowe ruchome. Kosztami adaptacji najemcy s¹ obci¹¿ani poœrednio, tj. poprzez wkalkulowane w czynsz najmu lub bezpoœrednio. Spó³ka uwa¿a³a, ¿e nie by³a obowi¹zana do rozliczenia VAT w ramach mechanizmu odwrotnego obci¹¿enia w zwi¹zku z nabyciem od wykonawców prac objêtych poz. 2–48 za³¹cznika nr 14 do ustawy o VAT. I mog³a odliczyæ VAT z faktur od nich otrzymanych.

Inaczej uwa¿a³ jednak fiskus. W interpretacji z lipca 2019 r. uzna³, ¿e niezale¿nie od przyjêtego sposobu rozliczania kosztów nabycia zwi¹zanych z adaptacj¹ lokalu, opodatkowanie powinno nast¹piæ na zasadzie mechanizmu odwrotnego obci¹¿enia. Zdaniem urzêdników sporne czynnoœci stanowi¹ œwiadczenia odrêbne od us³ugi najmu.

Spó³ka zaskar¿y³a interpretacjê i wygra³a. Najpierw racjê przyzna³ jej Wojewódzki S¹d Administracyjny w Warszawie.

Ostatecznie korzystne dla niej stanowisko potwierdzi³ NSA. Zwróci³ uwagê, ¿e ustawa o VAT nie definiuje pojêcia „podwykonawcy". Dlatego uzasadnione jest przyjêcie jego potocznego znaczenia jako tego, który realizuje okreœlone zadanie czy pracê na zlecenie wykonawcy g³ównego.

NSA przypomnia³ ponadto, ¿e ustawowo przewidziana konstrukcja najmu obci¹¿a wynajmuj¹cego obowi¹zkiem wydania najemcy rzeczy w stanie przydatnym do umówionego u¿ytku. Dokonywanie prac adaptacyjnych wynajmowanego lokalu w celu jego dostosowania do wymagañ – standardów przewidzianych w umowie – nie wykracza zatem poza œwiadczenie us³ugi najmu i mieœci siê w kategorii powinnoœci spoczywaj¹cych na wynajmuj¹cym.

W ocenie NSA okolicznoœæ, ¿e koszty adaptacji lokalu zostan¹ „przerzucone" – w sposób poœredni b¹dŸ bezpoœredni – na najemcê i to, ¿e bêdzie on korzystaj¹cym (przejœciowo) z jej efektów, nie uprawnia³a do przypisywania mu statusu inwestora, a wynajmuj¹cemu – przymiotu g³ównego wykonawcy robót budowlanych. W takiej sytuacji to wynajmuj¹cy pozostaje inwestorem, który zlecaj¹c wykonanie robót adaptacyjnych, inwestuje w nale¿¹c¹ do niego nieruchomoœæ, staj¹c siê w³aœcicielem rezultatów tych prac. To jedno œwiadczenie, tj. kompleksowo ujêta us³uga najmu.

Zdaniem NSA zastosowanie odwróconego obci¹¿enia wobec wynajmuj¹cego, który w ramach prac adaptacyjnych, zleca wykonanie robót budowlanych, stanowi³o nieuprawnione rozszerzenie regulacji o charakterze wyj¹tkowym. W spornej sprawie rozliczenie VAT miêdzy us³ugobiorc¹ (wynajmuj¹cym) i us³ugodawc¹ (wykonawcami) powinno siê odbywaæ na zasadach ogólnych. Skar¿¹ca spó³ka mog³a wiêc skorzystaæ z odliczenia.

sygn. akt I FSK 123/21

Football news:

Scotland coach Clarke: There were a lot of good moments during the group stage, but no points scored
England are the most boring group winners in history. Two goals were enough! And at the World Cup, the Italians once became the first even with one
Dalic - to the fans after reaching the Euro playoffs: You are our strength, and we will be your pride
Modric became the youngest and oldest goalscorer in Croatia at the Euro
Czech Republic coach Shilgava: We came out of the group and fought with England for the first place. We got what we wanted
Gareth Southgate: England wanted to win the group and continue to play at Wembley-and it succeeded
Luka Modric: When Croatia plays like this, we are dangerous for everyone