Poland

Rainbow zamówił w Smartwingsie loty za 50 milionów złotych

Spó³ka Rainbow Tours, w³aœcicielka biura podró¿y Rainbow, zawar³a z czesk¹ lini¹ lotnicz¹ Smartwings umowê na us³ugi czarteru.

Umowa zak³ada, ¿e przewoŸnik bêdzie lataæ z klientami touroperatora w sezonie lato 2021 i zima 2021/2022. Pierwszy samolot ma polecieæ ju¿ za kilka dni do Dubrownika – 29 kwietnia. Ostatni lot czarterowy przewidziano zaœ na 23 kwietnia 2022 roku.

Wartoœæ us³ug wynikaj¹cych z umowy oszacowano na 13 milionów dolarów, czyli 49,1 miliona z³otych. Strony uzna³y jednak, ¿e poniewa¿ na wartoœæ œwiadczeñ wp³yw ma szereg czynników zmiennych, a tak¿e „z uwagi na brak mo¿liwoœci wyceny wartoœci us³ug dla sezonu „Zima 2021/2022” w dniu podpisania Umowy Czarteru – ostateczna i rzeczywista wartoœæ œwiadczeñ wynikaj¹cych z Umowy Czarteru mo¿e ró¿niæ siê od podanej (…) wartoœci szacunkowej”.

Touroperator mo¿e zmieniæ w œlad za rosn¹cym lub malej¹cym popytem na rynku wycieczek liczbê realizowanych na podstawie umowy rejsów, co równie¿ mo¿e prze³o¿yæ siê na zmianê wartoœci ca³kowitej umowy.

Umowa nie ustala zwyczajowych kar umownych, ale przewiduje op³aty za zmniejszenie liczby lotów, w wypadku anulowania ich przez Rainbowa. Wysokoœæ op³at zale¿eæ bêdzie m.in. od wyprzedzenia, z jakim dany rejs bêdzie anulowany.

Jak siê dowiadujemy, to nie jedyna umowa na us³ugi czarterowe, jak¹ na najbli¿sze sezony zamierza zawrzeæ Rainbow. Jeszcze w tym miesi¹cu og³osi wynik negocjacji z LOT-em i Enter Airem.

Smartwings jest jedn¹ z najwiêkszych czarterowych linii lotniczych w Europie Œrodkowej, dysponuje 42 samolotami, boeingami, w tym nowoczesnymi modelami 737 Max-8.

W sezonie letnim zamierza lataæ dla polskich touroperatorów na 28 trasach, g³ównie œródziemnomorskich i na dziewiêciu regularnych.

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude