Poland

Rekordowy wysyp debiutów w USA

Po 6 miesi¹cach fala debiutów na Wall Street osi¹gnê³a rekordowy poziom i nie ma oznak, by w najbli¿szym czasie zmala³a.

W ramach pierwotnych ofert publicznych (IPO) osi¹gniêto dot¹d wartoœæ 171 mld dolarów, która przewy¿szy³a ubieg³oroczny rekord 168 mld — wynika z danych firmy Dealogic.

Falê wywo³a³y niebotyczne wyceny firm debiutuj¹cych na gie³dzie, podsycane niskimi stopami procentowymi banku centralnego i du¿ymi bodŸcami finansowymi w ramach walki z pandemi¹. To doprowadzi³o do spekulacji, z której korzystaj¹ nie tylko tradycyjne firmy wchodz¹ce na gie³dê, ale tak¿e spó³ki specjalnego przeznaczenia s³u¿¹ce do przejmowania innych spó³ek (SPAC, od special purpose acquisition companies) tworzone wy³¹cznie, aby pozyskiwa³y pieni¹dze z IPO — pisze Reuter.

Ten pêd do IPO powinien osi¹gn¹æ jeszcze wy¿szy poziom w II pó³roczu, bo wiele znanych startupów — m.in. chiñska Didi Chuxing Technology (najwiêksza w Chinach od wspó³u¿ytkowania pojazdów), Robinhood Markets (broker online) i Rivian Automative (producent e-pojazdów) — przygotowuj¹ wielomiliardow¹ sprzeda¿ akcji.

- Jeœli rynki bêd¹ aktywne na obecnym poziomie, to bêdziemy niezwykle zajêci tego lata i na jesieni z powodu tych IPO. Drzewa nie rosn¹ bez koñca pod niebo, wiêc nie bêdzie rekordowych wielkoœci co roku, ale zak³adaj¹c stabilizacjê mo¿emy spodziewaæ siê aktywnego 2022 r. — stwierdzi³ Eddie Molloy, jeden z szefów dzia³u rynków kapita³owych w obu Amerykach w banku Morgan Stanley.

Wykluczaj¹c przychody osi¹gane przez SPAC, tradycyjne debiuty du¿ych firm, np. koreañskiego giganta w e-handlu Coupang, osi¹gnê³y w tym roku 67 mld dolarów, wiêc ca³y rok zapowiada siê jako rekordowy. Przeciêtna jednodniowa korzyœæ z IPO w Stanach w tym roku wynosi 40,5 proc. wobec 28,2 proc. w 2020 r. i 21,7 proc., w 2019 r — poda³a Dealogic. Œredni tygodniowy zwrot od kapita³u w 2021 r. to 35,7 proc., w 2020 r. wyniós³ 32,2 proc., a w 2019 r. 25,5 proc.

Bankierzy od rynków kapita³owych i prawnicy szacuj¹, ¿e firmy mog¹ pozyskaæ do koñca III kwarta³u prawie 50 mln dolarów w tradycyjnych IPO, bez SPAC. W II kwartale do 15 czerwca pozyska³y 24,1 mld. Sama oferta Didi mo¿e daæ niemal 10 mld. Do koñca roku debiuty mog¹ zapewniæ 250-300 mld dolarów albo jeszcze wiêcej. To suma przyprawiaj¹ca o zawrót g³owy, kiedyœ uwa¿ana za niemo¿liw¹ do osi¹gniêcia — mówi¹ bankierzy inwestycyjni.

Tylko w I kwartale SPAC pozyska³y prawie 100 mld dolarów, znacznie wiêcej od 83 mld w ca³ym 2020. Mimo niedawnego zwolnienia tempa, w tym roku utworzono 339 takich firm, które zgromadzi³y ok. 105 mld dolarów, niemal dwie trzecie sumy ze wszystkich debiutów. W 2020 r. na SPAC przypad³a nieca³a po³owa tych przychodów. — Z powodu wzrostu transakcji SPAC wiele firm uwa¿a, ¿e to odpowiednia pora wejœcia na rynek i uzyskania atrakcyjnej kapitalizacji. To sk³oni³o firmy prywatne do wiêkszej uwagi i zainteresowania siê opcj¹ gie³dow¹— wyjaœni³ Paul Tropp z dzia³u rynków kapita³owych kancelarii prawnej Ropes & Gray.

Football news:

Beckham's Inter Miami broke a series of 7 matches without a win. Higuain made a double
Head of the UAF National Teams Committee Markevich: I don't know if Shevchenko is leaving the national team. He is on vacation
Man City will not be able to sign Kane after the transfer of Grealish. The club does not have such money (MEN)
16-year-old Borussia forward Mukoko wanted to end his career because of talk about his age
Laporta visited the location of Barca in Germany and greeted the players
Chernomorets from FNL-2 will be awarded the 3rd technical defeat in a row due to quarantine
Christian Pulisic: Mental health is important. I turned to a psychotherapist, there is nothing to be ashamed of