Poland

Rosja to teraźniejszość. Musimy być cierpliwi

Polityka

Fabrice Pothier jest francuskim ekspertem w dziedzinie spraw zagranicznych i bezpieczeñstwa

asmussenglobal.com

Jeœli jest jakaœ osoba, która siê nie podda próbom Putina dzielenia Zachodu, to jest ni¹ w³aœnie Biden – uwa¿a Fabrice Pothier, ekspert Rasmussen Global.

Po co Biden spotka³ siê z Putinem?

Chcia³ pokazaæ, ¿e nowa administracja amerykañska nie jest przeciwna dialogowi, ¿e chce rozmawiaæ. I tyle. Wiem, ¿e jest inna interpretacja, jakoby Biden mia³ nadziejê na jakiœ konkretny uzysk, np. deeskalacjê sytuacji na granicach Rosji. I w zwi¹zku z tym spotkanie mia³oby byæ oznak¹ jego g³upoty czy s³aboœci, bo wiadomo, ¿e to siê nie uda. Nie s¹dzê, ¿eby takie by³y zamiary, on nie oczekuje konkretnych rezultatów. I nie jest s³aby. Biden jest gotów eskalowaæ tam, gdzie to konieczne. Z tego co wiem, to administracja amerykañska nie zawiesi³a wysoko poprzeczki oczekiwañ. Warto zauwa¿yæ, ¿e po raz pierwszy przy okazji spotkania prezydenta USA z Putinem nie s³yszymy s³owa „reset". Nikt tego nie oczekuje.

Zatem Biden nie jest naiwny?

Znam prezydenta USA i mo¿na o nim powiedzieæ wiele rzeczy, ale na pewno nie to, ¿e jest naiwny. Bardzo du¿o wie o Rosji, nie ma iluzji odnoœnie do Putina, ma wyraŸne czerwone linie. Uwa¿a za niedopuszczalne dzia³ania Moskwy z ostatnich lat, takie jak choæby ingerowanie w proces wyborczy w innych krajach czy próby mordowania przeciwników politycznych za granic¹.

Przed spotkaniem w Polsce s³ychaæ by³o g³osy krytyki, ¿e nie konsultowa³ siê wczeœniej z Warszaw¹, Kijowem czy innymi s¹siadami Rosji. Powinien by³?

Pañstwa Europy Wschodniej maj¹ oczywiœcie podstawy, ¿eby obawiaæ siê Rosji i maj¹ prawo do krytycyzmu, jeœli czuj¹, ¿e coœ odbywa siê ponad ich g³owami. Ale ta administracja naprawdê bardzo siê anga¿uje w dobre relacje z s¹siadami Rosji. Sekretarz stanu Blinken by³ miesi¹c temu na Ukrainie i mówi³ tam ostre rzeczy, których nie s³yszeliœmy przez poprzednie cztery lata za czasów prezydentury Trumpa. I trzeba zwróciæ uwagê na kalendarz. Najpierw Biden przyjecha³ na szczyt NATO, gdzie ze wszystkimi sojusznikami rozmawia³ o Rosji. Dopiero potem, nie wy³¹cznie jako prezydent USA, ale jako lider œwiata zachodniego, pojecha³ spotkaæ siê z Putinem. Rozumiem obawy w Europie Wschodniej o to, ¿eby Biden nie wpad³ w pu³apkê Putina. Ale zapewniam, ¿e jeœli jest jakaœ osoba, która tym próbom Putina dzielenia Zachodu siê nie podda, to jest w³aœnie Biden. Niestety, nie mo¿na tego powiedzieæ o niektórych przywódcach europejskich.

Czy USA mog¹ sobie pozwoliæ na posiadanie dwóch wielkich wrogów w tym samym czasie? Czy eskalacja napiêcia z Chinami nie wymaga od nich normalizowania relacji z Rosj¹?

Biden ma racjê, gdy chce wspó³pracy demokracji, ¿eby stawiæ czo³a re¿imom autorytarnym. Mo¿na stawiæ czo³a obu wyzwaniom, ale ze œwiadomoœci¹, ¿e ró¿na jest ich natura. Chiny to gospodarcza przysz³oœæ œwiata, przysz³a superpotêga. Rosja to bardziej teraŸniejszoœæ. Jak spojrzymy na ich sytuacjê gospodarcz¹ i demograficzn¹ zapaœæ, to ten kraj za 20–30 lat nie ma przysz³oœci. Oczywiœcie ten re¿im i Putin mog¹ mieæ przysz³oœæ, bêd¹ karmiæ siê surowcami naturalnymi. Ale Rosja, jako potêga kszta³tuj¹ca nasze ¿ycie gospodarcze, nie ma przysz³oœci. Z Chinami wyœcig jest w technologii i gospodarce, z Rosj¹ w ideologii i wojsku.

O koniecznoœæ przedefiniowania relacji z Rosj¹ mówi UE. S³ychaæ g³osy, ¿e skoro sankcje nie dzia³aj¹, to trzeba próbowaæ innych instrumentów. S³usznie?

Jakiœ czas temu Komisja Europejska zrobi³a badanie, które pañstwa cz³onkowskie najbardziej ucierpia³y na sankcjach gospodarczych wobec Rosji. No i wysz³o, ¿e to pañstwa Europy Wschodniej, które s¹ orêdownikami ostrych sankcji. A najmniej straci³y pañstwa po³udnia Europy, np. W³ochy, które optuj¹ za zniesieniem sankcji. To pokazuje, ¿e sankcje s¹ decyzj¹ wy³¹cznie polityczn¹. I to jest lepszy wybór ni¿ pusty dialog. Fakt, ¿e UE jednomyœlnie zdecydowa³a o nich i podtrzymuje je ju¿ tyle lat, jest wielk¹ wartoœci¹ i wa¿nym sygna³em politycznym. Chcia³bym zapytaæ tych, którzy mówi¹ o znoszeniu sankcji, na co chc¹ je zmieniaæ? Dialog bez poszanowania podstawowych wartoœci? Musimy byæ strategicznie cierpliwi i przyj¹æ do wiadomoœci, ¿e póki jest Putin, nie bêdzie rozs¹dnych relacji z Rosj¹. I nie tylko nie znosiæ sankcji, ale nawet je rozszerzyæ, bo na razie zatrzymaliœmy siê w pó³ drogi.

Football news:

Ex-Real Madrid midfielder Pedro Leon has moved to Fuenlabrada. She signed Zozulya yesterday
Diego Costa can move to Besiktas. He is offered 3 million euros a year and 2 million for signing
Richard Dunn: Diash is young, but he has a special aura around him. He will be able to claim the captaincy at City
Rafael Benitez: Working at Everton is a chance to show that I want and can compete with anyone
Davide Calabria: It's even better if no one believes in Milan. Our goal is to add
Lyon made a request to Chelsea for Emerson. The defender of the Italian national team is Interesting to Inter and Napoli
Lewandowski trained on the weekend to get in shape before the start of the season