Poland

Rozliczenie CIT obowiązkowe, ale technicznie niemożliwe

Podatek dochodowy

Adobe Stock

Kto chce z³o¿yæ CIT-8 za ubieg³y rok, nie mo¿e tego zrobiæ – ani elektronicznie, ani na papierze.

W sprawie rozliczeñ podatku dochodowego od pó³ miliona firm za 2020 rok znów nast¹pi³o zamieszanie. Po tym, jak w lutym i marcu przedsiêbiorcy musieli czekaæ na elektroniczne PIT-y 36 i 36L, teraz znów pojawiaj¹ siê problemy z rozliczeniem. Dotyka to zw³aszcza tych, którzy licz¹ na szybki zwrot nadp³aty podatku za ubieg³y rok.

Od³o¿enie terminu nie wszystkich cieszy

MF og³osi³o wzór deklaracji CIT-8 w rozporz¹dzeniu wydanym 26 lutego (DzU poz. 409). To ju¿ 30. wersja tego formularza w wersji elektronicznej. I to jest obecnie jedyna dopuszczalna forma rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych za ubieg³y rok. Wersja 29. ju¿ nie obowi¹zuje, a papierowe rozliczenia w biznesie dawno odesz³y do lamusa.

Równoczeœnie odsuniêto z koñca marca do koñca czerwca termin na z³o¿enie rocznej deklaracji, ale nie wszystkich interesuje odk³adanie rozliczenia.

Jak zaznaczaj¹ eksperci, nadp³ata mo¿e dotyczyæ ró¿nych sytuacji, w tym takich, które z du¿ym prawdopodobieñstwem mog³y siê wydarzyæ w kryzysowym roku 2020.

– Nadp³ata mog³a powstaæ w wyniku p³acenia uproszczonych zaliczek skalkulowanych na podstawie dochodów z pomyœlnego gospodarczo roku 2018. W wielu przypadkach kryzys wywo³any pandemi¹ spowodowa³ pogorszenie wyników firm, ni¿szy dochód i w konsekwencji nadp³atê CIT – wskazuje Wiktor Szczypiñski, doradca podatkowy, partner w kancelarii InCorpore Banach Szczypiñski Partnerzy.

Czy firmy rzeczywiœcie nie maj¹ innego wyjœcia, jak tylko czekaæ na to, a¿ Ministerstwo Finansów opublikuje 30. wersjê CIT-8?

– Oczywiœcie firmy mog¹ próbowaæ u¿ywaæ komercyjnego oprogramowania do wysy³ki rocznego zeznania, ale wypada³oby, aby Ministerstwo Finansów, tak jak dotychczas, opublikowa³o nieodp³atn¹ wersjê. Nie ma bowiem podstaw, by zmuszaæ podatników do dodatkowych obci¹¿eñ za wywi¹zywanie siê z obowi¹zków podatkowych – mówi Wiktor Szczypiñski.

Ostro¿nie z innymi programami

Z kolei Joanna Kanicka, doradca podatkowy, partner w kancelarii Independent Tax Advisers, wskazuje, ¿e brak oficjalnej wersji deklaracji tworzy dla firm sytuacjê nawet trudniejsz¹ ni¿ z brakiem PIT-ów przed dwoma miesi¹cami. Osoby fizyczne mog³y bowiem zdecydowaæ siê na skorzystanie z komercyjnych portali podatkowych.

– Przedsiêbiorcy przy wype³nieniu rocznej deklaracji korzystaj¹ z zaawansowanych systemów obs³ugi ksiêgowej po³¹czonych z elektronicznym systemem sk³adania deklaracji. Jeœli zatem, przy braku interaktywnego formularza CIT-8 ze strony internetowej MF, bêd¹ próbowali wys³aæ swoje zeznanie z u¿yciem dostêpnych na rynku jego komercyjnych wersji, to nie ma gwarancji, ¿e bêd¹ one kompatybilne z ich systemem i ¿e obowi¹zek z³o¿enia zeznania zostanie prawid³owo wype³niony – przestrzega ekspertka.

Taka nieprawid³owoœæ mo¿e dotyczyæ np. braku wygenerowania tzw. urzêdowego potwierdzenia odbioru. To dokument zaœwiadczaj¹cy, ¿e deklaracja zosta³a dostarczona do elektronicznego systemu administracji skarbowej.

Kiedy ta patowa sytuacja siê zakoñczy? Ministerstwo Finansów nie odpowiedzia³o na nasze pytanie zadane w ubieg³ym tygodniu.

Z wyjaœnieñ, do których dotar³a „Rzeczpospolita", wydanych przez MF dla jednej z du¿ych firm z sektora finansowego, wynika, ¿e prace nad nowym formularzem przed³u¿y³y siê z bli¿ej niesprecyzowanych przyczyn zwi¹zanych z Covid-19. Mog³o to dotyczyæ np. wstecznego rozliczania strat za 2019 rok. Jednak tê operacjê, umo¿liwion¹ antykryzysowymi przepisami, mo¿na przeprowadziæ poprzez korektê deklaracji za 2019 rok. Warunkiem jest jednak rozliczenie roku 2020.

Niestety, podatnicy w wiêkszoœci nie mog¹ siê rozliczyæ w formie papierowej. Wed³ug art. 27a ustawy o CIT taka forma dotyczy tylko w¹skiego zakresu podatników, osi¹gaj¹cych dochody zwolnione z podatku.

Wed³ug najnowszych dostêpnych statystyk Ministerstwa Finansów za 2018 rok w kraju jest 507 tysiêcy podatników CIT. Chodzi o tych, którzy z³o¿yli zeznania, w których przychód lub koszty uzyskania przychodów lub dochód lub strata jest wiêksza od zera.

Opinia dla „Rzeczpospolitej"

Anna Hleb-Koszañska, doradca podatkowy w kancelarii Andersen Tax & Legal

Dla wielu podatników CIT rozliczenie roku 2020 mo¿e byæ spraw¹ piln¹, choæby dlatego, ¿e wprowadzono mo¿liwoœæ wstecznego rozliczenia strat za 2020 r. w deklaracji za 2019 r. Najpierw nale¿y jednak rozliczyæ rok 2020. Skoro nie ma dostêpnej aktualnej deklaracji elektronicznej CIT-8, podatnicy nie mog¹ skorzystaæ z rozwi¹zañ „tarczowych". Byæ mo¿e jest to spowodowane jakimiœ trudnoœciami technicznymi, ale w takiej sytuacji nale¿a³oby umo¿liwiæ podatnikom rozliczenie np. na poprzedniej wersji formularza CIT-8. Przecie¿ podatnik ma prawo rozliczyæ siê najwczeœniej jak to mo¿liwe po zakoñczeniu roku podatkowego. Wyd³u¿enie terminu rozliczeñ jest oczywiœcie korzystne dla wielu firm, ale s¹ te¿ takie, które chc¹ z³o¿yæ deklaracjê w normalnym terminie lub przed jego up³ywem, i nale¿y im to umo¿liwiæ, chocia¿by w celu jak najszybszego wstecznego rozliczenia straty.

Football news:

Pau Torres: Spain will do everything to reach the next round of the Euro. You need to believe in yourself
Enrique pro 1:1 with Poland: I expected more superiority from Spain. No one said that it would be easy
Rodri ob 1:1 with Poland: We are very disappointed. The pitch was not in the best condition, but this is no excuse
Alvaro Morata: Spain had a chance to beat Poland. I am grateful to Luis Enrique for his trust
Kozlowski broke the Euro record by playing for Poland at 17 years and 246 days. He surpassed Bellingham
For the first time since 1996, Spain has no wins after two rounds at the Euro. Then it reached the playoffs
Alba-player of the match Spain - Poland. He has 1 selection and 83 accurate passes