Poland

Rządowe pismo: Szpitale mają przekładać szczepienia

AFP

Ministerstwo Zdrowia i KPRM przes³a³y do szpitali i przychodni komunikaty z proœb¹ o usuniêcie najbli¿szych wolnych terminów i nieumawianie nowych pacjentów na szczepienie przeciw koronawirusowi - informuje Onet.pl.

W pi¹tek ruszy³y w ca³ym kraju zapisy na szczepienie dla osób powy¿ej 70. roku ¿ycia. W pierwszych trzech godzinach na szczepienie zapisa³o siê niemal 150 tys. osób.

Jak informuje Onet.pl, trzy dni wczeœniej, 19 lutego, do szpitali wêz³owych trafi³ komunikat z Ministerstwa Zdrowia: "Z uwagi na ograniczenie dostaw szczepionek przez Pfizer uprzejmie proszê o usuniêcie do jutra (20.01), do godz. 12.00, z systemu e-Rejestracji wszystkich wolnych terminów w Pañstwa grafikach w pierwszych 2 tygodniach szczepieñ populacyjnych tj. za okres 25.01 - 7.02".

Dzieñ póŸniej Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przes³a³a inny komunikat:

"Z uwagi na ograniczenie dostaw szczepionek przez firmê Pfizer oraz du¿e zainteresowanie szczepieniami, prosimy o:

1. NIEumawianie nowych pacjentów na wolne terminy w okresie 25.01-21.02 2021 (chyba, ¿e nie osi¹gniêto poziomu 30 umówionych wizyt w tygodniu - wówczas mo¿liwe jest umówienie dodatkowych pacjentów do ww. limitu).

2. Przepisanie pacjentów objêtych szczepieniami populacyjnymi przekraczaj¹cych limit 30 szczepieñ tygodniowo, zapisanych na okres 25.01 - 21.02 2021, na terminy po 21.02.2021 - nie dotyczy populacyjnych punktów szczepieñ zorganizowanych przez szpitale wêz³owe i tymczasowe. Zamówienia przekraczaj¹ce 30 szczepionek tygodniowo nie bêd¹ mog³y zostaæ zrealizowane - w przypadku, gdy szczepione s¹ dodatkowo osoby z DPS, prosimy o przekazanie takiej informacji mailowo.

W przypadku zwiêkszenia wielkoœci dostaw szczepionek do Polski, poinformujemy Pañstwa o zmianie (podwy¿szeniu) ww. limitu".

- To powoduje jeszcze wiêkszy chaos i ba³agan ni¿ by³ do tej pory. Nie zosta³y zaszczepione jeszcze wszystkie osoby z etapu 0, a od poniedzia³ku mamy teoretycznie - podkreœlam, teoretycznie - szczepiæ osoby z kolejnej grupy. To bêdzie bardzo trudne ze wzglêdu na ograniczenie liczby szczepieñ do 30 tygodniowo - mówi jeden z pracowników szpitali, który chcia³ zachowaæ anonimowoœæ.

Wiêcej: Onet.pl

Football news:

Investing in solar energy, healthy food, and Weddings: A guide to Levandowski's immense business empire
Paul Scholes: Tiago doesn't look like a player fit for Klopp. He would be more suitable for Manchester United
Salah may be called up to the Egyptian national team to participate in the Olympics
Fosu-Mensah tore up the crosses and was out for a few months. Manchester United sold him to Bayer Leverkusen in January
Antonio Cassano: Does Conte understand that he is not Guardiola? Inter were just ridiculous in the Champions League
Juve will win again if Ronaldo is not in the starting line-up. They need a quality centre-forward, they don't grow as a team. Ventola about Cristiano
The head of the LGBT group of City fans: Burst into tears after scoring a goal in the match for the exit to the Premier League. I felt that after so many years of longing, we are rising