Poland

Samorządy chcą decydować o e-hulajnogach

Dziurawe przepisy wy³¹cz¹ korzystanie z elektrycznych hulajnóg miêdzy miastami czy wioskami. Samorz¹dowcy nie bêd¹ mogli limitowaæ liczby e-pojazdów na drogach.

25 lutego Sejm uchwali³ nowelizacjê kodeksu drogowego reguluj¹c¹ status prawny hulajnóg.

Kieruj¹cy hulajnog¹ elektryczn¹ bêdzie musia³ korzystaæ z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów z prêdkoœci¹ dopuszczaln¹ 20 km/h. Osoba w wieku od 10 do 18 lat bêdzie mog³a kierowaæ e-hulajnog¹, jeœli posiada kartê rowerow¹ lub prawo jazdy kategorii AM, A 1, B 1, T.

Za jazdê e-hulajnog¹, UTO b¹dŸ urz¹dzeniem wspomagaj¹cym ruch chodnikiem lub drog¹ dla pieszych z prêdkoœci¹ wiêksz¹ ni¿ zbli¿ona do prêdkoœci pieszego, a tak¿e za nieustêpowanie pierwszeñstwa pieszemu bêd¹ kary. Najwy¿szy mandat – od 300 do 500 z³ – bêdzie grozi³ za kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania, strefie ruchu pojazdem innym ni¿ mechaniczny przez osobê bêd¹c¹ w stanie po u¿yciu alkoholu lub podobnie dzia³aj¹cego œrodka.

Samorz¹dy wskazuj¹ brak koniecznych regulacji. Chcia³y m.in. wprowadzenia zapisów u³atwiaj¹cych im regulowanie rynku e-hulajnóg poprzez np. limitowanie wynajmu pojazdów czy ograniczanie obszarów wypo¿yczeñ. Sposobem mia³o byæ na³o¿enie na operatorów obowi¹zku zawierania umów z lokalnymi w³adzami. Pomys³ jednak upad³.

Kolejny dotyczy³ wprowadzenia obowi¹zkowego OC dla u¿ytkowników e-hulajnóg i UTO oraz obowi¹zku jazdy w kasku. By³y te¿ próby dopisania warunku, ¿e e-hulajnogi i UTO bêd¹ mog³y korzystaæ z chodnika, jeœli ma minimum 2 m szerokoœci. Na próbach siê skoñczy³o.

S¹ te¿ regulacje, które budz¹ niepokój mi³oœników i zarz¹dzaj¹cych drogami. Po pierwsze, stanowi¹ce, ¿e na e-hulajnodze i UTO nie bêdzie wolno jechaæ jezdni¹, jeœli dozwolona jest na niej prêdkoœæ ponad 30 km/h. Je¿eli nie ma te¿ drogi dla rowerów, to ten przepis skazuje hulajnogi w miastach na jazdê w³aœnie chodnikiem, w tempie pieszych. Po drugie, elektryczne hulajnogi zostan¹ wykluczone z ruchu poza miastami (nie ma infrastruktury rowerowej ani chodników, a na drogach limit prêdkoœci jest wy¿szy ni¿ 30 km/h).

– Stworzono przepisy wy³¹cznie z myœl¹ o miastach. Przecie¿ rowerzyœci mog¹ jeŸdziæ po normalnych drogach miêdzy miejscowoœciami, wiêc gorsze potraktowanie u¿ytkowników e-hulajnóg jest niekonsekwencj¹ – zauwa¿a Mi³osz Kopciñski, mi³oœnik i u¿ytkownik e-hulajnóg, na co dzieñ ekspert i bieg³y od bezpieczeñstwa ruchu drogowego.

Football news:

Neymar: I owe Mbappe the adaptation in France and the joy of being here
Joao Felix was injured again. He will miss 10 days
The Bundesliga said goodbye to Monday's matches with Hoffenheim and Bayer zeros. Their cancellation was sought by fans
Mino Raiola: Borussia do not want to sell Holand in the summer. I respect this position, but this does not mean that I agree with it
Alexander Golovin: I enjoy giving such programs. This is my job
West Brom have scored 8 goals in their last 2 matches. For the previous 10 games, only 6 goals were scored
VAR did not count West Brom's goal for offside. Although the author of the goal was probably in the right position