Poland

Schetyna: Oddawałem PO w dobrym stanie. Dziś dużo gorzej

Grzegorz Schetyna wraz z 50 parlamentarzystami podpisa³ list, w którym domagaj¹ siê "odnowienia Platformy Obywatelskiej". Powszechnie uwa¿a siê, ¿e list ten jest wymierzony w obecnego przewodnicz¹cego PO, Borysa Budkê.

"Dotarliœmy do punktu krytycznego. Jako pañstwo i naród. ¯yjemy w chaosie, napiêciu, obawie o zdrowie i ¿ycie najbli¿szych" - przekonuj¹ politycy, którzy podpisali siê pod listem.

- Chcemy i oczekujemy rozmowy z przewodnicz¹cym, sekretarzem generalnym, z tymi, którzy s¹ odpowiedzialni za prowadzenie partii i za to, w którym jest miejscu. Ja 14 miesiêcy temu oddawa³em PO w dobrym stanie. 27,5% w wyborach do Sejmu, zwyciêski pakt senacki, marsza³ek Grodzki wybrany na to stanowisko, wreszcie sonda¿e w granicach 30-31%. Dzisiaj sytuacja jest du¿o gorsza i trzeba wyci¹gn¹æ wnioski - powiedzia³ w rozmowie z TVN24 Schetyna.

Czytaj tak¿e:

Raœ: Jestem rozczarowany Borysem Budk¹. PO za daleko w lewo

Neumann: PO potrzebuje powa¿nej zmiany

Siemoniak o sytuacji PO: Mo¿e najbli¿sze lata przynios¹ zmiany

- Platformie potrzebne jest nowe otwarcie, nowy porz¹dek, ¿e potrzebny jest nowy pomys³ na jej funkcjonowanie. 14 miesiêcy po wyborach nowego przewodnicz¹cego i nowych w³adz widaæ, ¿e sprawy nie id¹ dobrym torem, ¿e trzeba poszukaæ nowych pomys³ów, uruchomiæ nowych ludzi, ogromny potencja³ - oceni³ by³y lider PO.

- Je¿eli w Sejmie opozycja funkcjonowa³aby tak samo jak w Senacie, to mielibyœmy wiêkszoœæ, chocia¿by w ostatnim g³osowaniu nad Funduszem Odbudowy - uwa¿a Schetyna.

- Dzisiaj mamy poczucie ogromnej pora¿ki, sk³ócenia siê opozycji i braku skutecznoœci, wspólnej wizji co do przysz³oœci - doda³.

Football news:

Pau Torres: Spain will do everything to reach the next round of the Euro. You need to believe in yourself
Enrique pro 1:1 with Poland: I expected more superiority from Spain. No one said that it would be easy
Rodri ob 1:1 with Poland: We are very disappointed. The pitch was not in the best condition, but this is no excuse
Alvaro Morata: Spain had a chance to beat Poland. I am grateful to Luis Enrique for his trust
Kozlowski broke the Euro record by playing for Poland at 17 years and 246 days. He surpassed Bellingham
For the first time since 1996, Spain has no wins after two rounds at the Euro. Then it reached the playoffs
Alba-player of the match Spain - Poland. He has 1 selection and 83 accurate passes