Poland

Sędzia Igor Tuleya: trwa prawny polexit

Sêdzia Igor Tuleya

Sêdzia Igor Tuleya

Fotorzepa / Pawe³ Rochowicz

- Trybuna³ Sprawiedliwoœci Unii Europejskiej potwierdzi³ to, o czym wszyscy obroñcy praworz¹dnoœci mówi¹ od wielu lat. Niezale¿noœæ s¹dów i niezawis³oœæ sêdziów s¹ gwarantowane przez prawo unijne - mówi³ w rozmowie z Onetem sêdzia Igor Tuleya.

W opinii sêdziego, ten wyrok podkreœli³ prymat prawa unijnego nad krajowym.

- Komentarze polityków partii rz¹dz¹cej œwiadcz¹ o tym, ¿e nie tylko nie przestrzegaj¹ porz¹dku prawnego UE, ale te¿ nie chc¹ przestrzegaæ konstytucji - powiedzia³ Tuleya. - Mamy prawny polexit, który trwa od kilku lat. Bojê siê, ¿e mo¿e siê to przekszta³ciæ w faktycznie wyjœcie z UE - doda³.

Football news:

Yaya Toure sent Guardiola a letter of apology: I am waiting for a very long time for a response
Marcelino on the Spanish Cup: You can't win against Barca without suffering. They are used to winning finals
Koeman on the future: It's strange to have to answer such questions. We had a 19-match unbeaten streak
Hans-Dieter Flick: After relegation from the Champions League, I can't sleep well. My eyes can confirm that
Tuchel is Interested in the option of inviting Varane to Chelsea
Barry Ferguson on Kudela's ban for racism: 10 matches is ridiculous. It was necessary for a year
Saka-Europa League Player of the Week