Poland

Sesja z jednym, kluczowym rozgrywającym

Gie³da

GPW

Bloomberg

Na CD Projekcie skupi³o siê blisko 25 proc. obrotu œrodowej sesji. Niestety poda¿ wygra³a, a WIG20 znalaz³ siê na koniec pod kresk¹.

Trwaj¹ca od pocz¹tku fala wzrostowa notowañ akcji producenta "Cyberpunka" zosta³a w œrodê dotkliwie skorygowana. Choæ w pocz¹tkowej fazie sesji kurs rós³ o 6,3 proc. do 211,65 z³ (najwy¿szy poziom od 30 marca), to ostatecznie spad³ o 6,45 proc. do 186,14 z³. Wartoœæ akcji, które zmieni³y w³aœciciela siêgnê³a a¿ 297 mln z³, co stanowi³o blisko jedn¹ czwart¹ obrotów na ca³ym szerokim rynku. CD Projekt by³ zdecydowanie najs³absz¹ spó³k¹ w portfelu blue chips i to w du¿ej mierze jemu mo¿na przypisaæ finisz WIG20 na minusie. Indeks straci³ w œrodê 0,2 proc. i zakoñczy³ dzieñ na poziomie 2225 pkt. Ta zmiana wpisuje siê w to, co obserwujemy na wykresie indeksu od pocz¹tku czerwca. Mowa o konsolidacji, w której punktem równowagi jest na ten moment 2240 pkt. Faza przestoju po kwietniowo-majowym rajdzie byków jest ca³kiem uzasadniona. Pytanie tylko, czy z korekty p³askiej nie zmieni siê w silniejsz¹ wyprzeda¿? W œrodê w górê ci¹gnê³y indeks spó³ki odzie¿owe (CCC, LPP), co pokazuje, ¿e popyt wci¹¿ gra pod odmra¿anie gospodarki i trend inflacyjny. Jeœli wiêc szukaæ motorów napêdowych ewentualnego powrotu do zwy¿ek, to w³aœnie tym tropem.

Indeksy mWIG40 i sWIG80 by³y w œrodê ospa³e. Charakteryzowa³a je niska zmiennoœæ, co równie¿ wpisuje siê w widoczn¹ na wykresach p³ask¹ korektê. Pierwszy straci³ 0,26 proc., a drugi zyska³ 0,1 proc. W gronie œrednich spó³ek pozytywnie wyró¿nia³ siê Alior (+4,56 proc.), a negatywnie Develia (-4,35 proc.). W portfelu maluchów by³ jeden zdecydowany lider – Erbud (+13,3 proc. przy obrocie 3,1 mln z³) i dwóch solidnych "asystentów": Rainbow Tours i IM Company, które zyska³y po 7,2 proc. Dó³ tabeli nale¿a³ natomiast do ML System (-7 proc.).

Trzeci¹ sesjê z rzêdu traci³ w œrodê NCIndex. WskaŸnik ma³ego parkietu spad³ o 0,6 proc. Alternatywny rynek mia³ jednak swojego bohatera. Mowa o spó³ce technologicznej Vee, której akcje podro¿a³y o 34,6 proc., generuj¹c najwiêksze na tym parkiecie obroty siêgaj¹ce 3,1 mln z³. Co ciekawe, w ci¹gu szeœciu ostatnich sesji jej papiery podro¿a³y o blisko 240 proc. i w to wszystko przy wyraŸnie podwy¿szonych s³upkach wolumenu.

Niska zmiennoœæ na GPW wpisywa³a siê w to, co dzia³o siê na rynkach zagranicznych. Gdy my koñczyliœmy sesjê, DAX spada³ o 0,1 proc., a amerykañskie indeksy – S&P500 i Nasdaq Composite – notowa³y zmiany odpowiednio -0,1 proc. i +0,2 proc. Spokój panowa³ te¿ na rynku z³ota i na parze EUR/USD. Niskie wahania mo¿na wi¹zaæ z wyczekiwaniem na wieczorn¹ konferencjê Fedu i ewentualne sygna³y werbalne ze strony Jerome'a Powell'a. Na koniec dodajmy, ¿e tempa nie zwalnia ropa naftowa WTI. W œrodê kurs wyznaczy³y nowy szczyt wzrostowego trendu – 72,82 dol.

Football news:

Lyon made a request to Chelsea for Emerson. The defender of the Italian national team is Interesting to Inter and Napoli
Lewandowski trained on the weekend to get in shape before the start of the season
I'm Cristiano Ronaldo and I only send the ball into the net. The forward refused the crossbar challenge in Real Madrid
Yuriy Semin: Shevchenko has a lot of trump cards to lead the European top club
Flick about Muller and Hummels: There is no age at which players will be excluded from the national team
Beckham's Inter Miami broke a series of 7 matches without a win. Higuain made a double
Head of the UAF National Teams Committee Markevich: I don't know if Shevchenko is leaving the national team. He is on vacation