Poland

Siedem procent PKB na zdrowie już w 2027 roku

Premier Mateusz Morawiecki (P) oraz minister zdrowia Adam Niedzielski (L)

PAP/Pawe³ Supernak

Przyspieszenie wzrostu nak³adów na ochronê zdrowia nie musi oznaczaæ podwy¿ek dla medyków, które poch³onie wzrost danin proponowanych przez rz¹d w Polskim £adzie.

To jeden z szeœciu dokumentów zwi¹zanych z realizacj¹ programu Polski £ad, przyjêtych na pi¹tkowym posiedzeniu Rady Ministrów, i jeden z najwa¿niejszych.

Zgodnie z za³o¿eniami obecna nowelizacja ustawy o œwiadczeniach zdrowotnych finansowanych ze œrodków publicznych przyspieszy okreœlony w 2018 r. wzrost wydatków publicznych na ochronê zdrowia do 6 proc. w 2023 r. (poprzednia nowelizacja, zwana „ustaw¹ Szumowskiego", przewidywa³a tê wartoœæ rok póŸniej) i dojœcie do 7 proc. PKB w 2027 r.

Wed³ug rz¹dz¹cych ma to zapewniæ „szerszy dostêp do œwiadczeñ gwarantowanych oraz poprawê ich jakoœci, a w efekcie wy¿szy poziom bezpieczeñstwa zdrowotnego obywateli". Eksperci w¹tpi¹, czy uda siê go osi¹gn¹æ:

– Ca³y czas mówimy o procentach. Tymczasem, zamiast procentów PKB na zdrowie, chcielibyœmy zobaczyæ, ile szacunkowo bêdzie kosztowa³o zdrowie Polaków w 2027 r. i jaki procent tej wartoœci bêdzie w stanie zapewniæ pañstwo – mówi dr £ukasz Jankowski, prezes Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

Dodaje, ¿e gdyby rz¹dz¹cy spe³nili postulaty Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Zwi¹zku Zawodowego Lekarzy z 2018 r., to ju¿ dziœ na zdrowie przeznaczano by 6,8 proc. PKB i nikt nie mówi³by o 7 proc. dopiero w 2027 r.

– Choæ ta perspektywa oznacza wzrost, nie wydaje siê optymistyczna, bo œrednia nak³adów pañstw europejskich na ochronê zdrowia po pierwsze – ju¿ dziœ jest wy¿sza, a po drugie – roœnie znacznie szybciej. Co gorsza, wzrost zaplanowany w ustawie nie pozwoli na zwiêkszenie liczby nowoczesnych terapii i rozwój medycyny. ¯yjemy d³u¿ej, mamy coraz wiêcej nowoczesnych technologii, których u¿ywamy do diagnostyki i leczenia, a wiêc koszty ochrony zdrowia wzrastaj¹, skala wieloletnich zaniedbañ jest zaœ tak du¿a, ¿e zak³adany wzrost nie pozwoli zasypaæ tej przepaœci i zapewniæ wszystkich potrzeb zdrowotnych – dodaje prezes Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

Zdaniem rz¹dz¹cych podwy¿ka nak³adów na ochronê zdrowia zwiêkszy te¿ wynagrodzenia pracowników medycznych.

Sami medycy maj¹ jednak co do tego powa¿ne w¹tpliwoœci. Chodzi o podniesienie obci¹¿eñ dla osób, które prowadz¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹, a w takiej sytuacji jest wielu lekarzy, pielêgniarek czy ratowników medycznych. Ogólnopolskie Porozumienie Samorz¹dów Zawodów Zaufania Publicznego (OPSZZP), skupiaj¹ce m.in. lekarzy, pielêgniarki, prawników, doradców podatkowych czy architektów, apelowa³o do premiera o zmiany w ustawach Polskiego £adu, tak by nie pog³êbi³y jeszcze problemów kadrowych w ochronie zdrowia, bo obci¹¿enie podatkowe sprawi, ¿e mimo zwy¿ek w portfelach pracowników medycznych nie bêdzie przybywaæ pieniêdzy.

Football news:

Kante has a unique ability to change the course of a match. With him, you get everything you need in the center of the field. Tuchel about the Chelsea midfielder
Neymar on 2:1 with Lyon: It's hard to win back, you need to run twice as much. PSG sacrificed themselves
Lineker on Noble's exit on a penalty kick: An incomprehensible decision. The same thing happened with England at the Euro
Kier suffered a muscle injury. He was replaced in the match with Juve in the 1st half
Manchester United, losing in the course of the Premier League matches, has scored 35 points since the beginning of last season. Liverpool has 20 points
Messi started poorly at PSG: 0 goals and 0 assists in 3 matches. It seems that the replacement in the game with Lyon offended him
Pochettino on replacing Messi: You may like it, or you may not like it. The coach makes decisions